Marcel 1

Marcel Muráni, daňový poradca

Podiel na základnom imaní spoločnosti spoločníkovi nezaručuje, že mu bude podiel na zisku (dividenda) s istotou vyplatený. Tak, ako pri väčšine práv, aj pri práve na podiel na zisku, musia byť splnené určité, predovšetkým zákonom ustanovené, podmienky. V prípade, že spoločnosť má v pláne svoje dividendy vyplatiť svojim spoločníkom, prikladáme pár informácií, na ktoré je potrebné pamätať.

Strata minulých rokov

Základnou podmienkou výplaty podielu na zisku je, prirodzene, že hospodársky výsledok účtovnej jednotky je pozitívny – dosiahla zisk. V prípade, že spoločnosť dosiahla stratu v bezprostredne predchádzajúcom období a v zdaňovacom období dosiahla zisk, musí tento, ešte pred jeho rozdelením použiť na úhradu neuhradenej straty minulých rokov. Už teda pri prvej podmienke rozdelenia zisku (zisk) sa naskytuje prekážka, kedy ho spoločnosť nemôže priamo vyplatiť.

Aktuality zo sveta podnikania, práva a daní pohodlne na váš email

Rezervný fond

Ak spoločnosť nevytvorila rezervný fond pri svojom vzniku, je povinná ho vytvoriť z čistého zisku za rok, v ktorom zisk prvýkrát dosiahla. V zmysle § 67 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) „ak zákon neustanovuje povinnosť vytvoriť rezervný fond už pri vzniku spoločnosti, vytvára rezervný fond povinne spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť zo zisku bežného účtovného obdobia vykázaného v schválenej riadnej individuálnej účtovnej závierke (ďalej len „čistý zisk“). Rezervný fond možno vytvoriť už pri vzniku spoločnosti alebo pri zvyšovaní základného imania príplatkami spoločníkov nad výšku vkladov alebo nad menovitú hodnotu akcií“. Stretávame sa teda s druhou prekážkou pri ktorej spoločnosť nemôže zisk vyplatiť svojim spoločníkom.

Spoločnosť v kríze, plnenie nahrádzajúce vlastné zdroje, zákaz jeho vrátenia a zákaz vrátenia vkladu

Právny inštitút spoločnosti v kríze sa vzťahuje, okrem výnimiek stanovených v § 67i ods. 2 Obchodného zákonníka[1], len na kapitálové spoločnosti, teda spoločnosť s ručením obmedzeným, akciovú spoločnosť a komanditnú spoločnosť, v ktorej komplementárom nie je žiadna fyzická osoba. Spoločnosť je v kríze ak je v úpadku alebo jej úpadok hrozí. Úpadok spoločnosti je definovaný v zákone č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o konkurze a reštrukturalizácií“). Spoločnosť je v úpadku vtedy, ak je predlžená alebo platobne neschopná. Spoločnosť je predlžená vtedy, ak má viac ako jedného veriteľa (má záväzky aspoň voči dvom subjektom) a hodnota jej záväzkov presahuje hodnotu jej majetku (má záporné vlastné imanie). Spoločnosť je platobne neschopná vtedy, ak nie je schopná plniť 30 dní po v lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi (tzn. aspoň dvom veriteľom). Spoločnosti hrozí úpadok ak pomer jej vlastného imania a záväzkov je menší ako 8 ku 100 (hodnota vlastného imania/hodnota záväzkov < 0,08).  Podľa prechodných ustanovení (678n Obchodného zákonníka) sa však pomer 8 ku 100 použije až od roku 2018. Dovtedy boli pravidlá pre určenie toho, či spoločnosti hrozí úpadok benevolentnejšie, pričom podrobné rozdelenie uvádzame nižšie:

Rok Pomer vlastného imania a záväzkov
2016 4 ku 100
2017 6 ku 100
Od roku 2018 8 ku 100

 

Za plnenie nahrádzajúce vlastné zdroje financovania spoločnosti v kríze sa považuje úver alebo obdobné plnenie, ktoré mu hospodársky zodpovedá (pôžička), ak boli poskytnuté spriaznenou osobou alebo osobou, u ktorej nie je možné zistiť konečného užívateľa výhod[2]. Spriaznenou osobou v zmysle § 9 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácií rozumieme:

  1. štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, vedúci zamestnanec, prokurista alebo člen dozornej rady právnickej osoby,
  2. fyzická osoba alebo iná právnická osoba, ktorá má v právnickej osobe kvalifikovanú časť,
  3. štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, vedúci zamestnanec, prokurista alebo člen dozornej rady právnickej osoby uvedenej v písmene b),
  4. blízka osoba fyzickej osoby uvedenej v písmene a) až c),
  5. iná právnická osoba, v ktorej má právnická osoba alebo niektorá z osôb uvedených v písmenách a) až d) kvalifikovanú účasť.

Aby sa prešlo najskôr uspokojovaniu spoločníkov a spriaznených osôb spoločnosti, okamihom, kedy sa spoločnosť ocitne v kríze, alebo ak by sa v dôsledku toho do krízy dostala, začína platiť zákaz vrátenia plnenia nahrádzajúceho vlastné zdroje. Spomínaní veritelia budú môcť byť uspokojení až vtedy, keď spoločnosť krízu prekoná a uspokoja sa nároky bežných veriteľov.

Okrem zákazu vrátenia plnenia nahrádzajúceho vlastné zdroje poznáme inštitút zákazu vrátenia vkladu. Tento v jednoduchosti znamená, že spoločnosť nemôže poskytnúť plnenia „svojím ľudom“, za nápadne neobvyklých podmienok (dar, bezplatný prenájom motorového vozidla, alebo najčastejšie známe, bezúročné pôžičky spoločníkom), teda bez primeraného protiplnenia. Vrátením vkladu teda nerozumieme iba majetkovú hodnotu, ktorú spoločník do spoločnosti vložil. Následkom porušenia zákazu vrátenia vkladu vzniká osobe, ktorej bol vklad vrátený, bezdôvodné obohatenie, ktorá je povinná vydať ho späť v rozsahu rozdielu medzi poskytnutým protiplnením a tým, ktoré sa považuje za primerané.

[1] banka, inštitúcia elektronických peňazí, poisťovňa, zdravotná poisťovňa, správcovská spoločnosť, obchodník s cennými papiermi, burza cenných papierov a CDCP.
[2] § 6a Zákon č. 297/2008 Z z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyššie uvedené informácie na tejto webovej stránke slúžia na získanie základného prehľadu o daňových, účtovných a právnych predpisoch. V žiadnom prípade neslúžia ako návod pre ich aplikáciu v praxi, ktorá sa môže výrazne odlišovať od platných právnych predpisov v danom čase. Informácie na tejto webovej stránke negarantujú právne, účtovné, daňové či iné odborné poradenstvo alebo služby. Informácie ako také by nemali byť brané ako náhrada za odborné konzultácie s účtovnými, daňovými, právnymi či inými poradcami. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nezodpovedá a nenesie zodpovednosť za prípadne nezrovnalosti, opomenutia a výsledky získané na základe použitia týchto informácií. Všetky informácie a príklady sú poskytované bez akejkoľvek záruky na ich aplikovateľnosť v praxi. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nie je povinná reflektovať platné právne predpisy na informácie a príklady poskytnuté na tejto webovej stránke. 

Dohodnite si stretnutie
s daňovým poradcom

Kontaktujte nás