Poučenie o právach dotknutej osoby

podľa zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“) a

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie“)

Označením tohto políčka potvrdzujem, že som bol/a spoločnosťou Emineo Partners s. r. o., so sídlom Hviezdoslavovo námestie 7, 811 02 Bratislava , IČO: 44 819 226, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 59181/B, tel. čísle +421 (2) 210 28 210 alebo e-mailom na adresu office@emineopartners.sk (na účely tohto poučenia ďalej ako „prevádzkovateľ“)

ako prevádzkovateľom poučený(á) o mojich právach súvisiacich so získavaním a spracovaním mojich osobných údajov a že mi boli v súlade s § 19 zákona a čl. 13 nariadenia poskytnuté informácie v nasledovnom rozsahu:

I.
Právo na informácie (§ 19 zákona; čl. 13 nariadenia)

Zodpovednú osobu môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu na: marcel.murani@emineopartners.sk

Účelom spracovania osobných údajov je spracovanie a následné vybavenie Vášho podnetu na právnom základe súhlasu dotknutej osoby v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona  čl. 7 nariadenia.

Dotknutou osobou na účely tohto poučenia sa rozumiete práve Vy, čiže osoba, ktorej osobné údaje sa budú spracovávať v rozsahu v akom nám ich poskytnete.

Prevádzkovateľ spracováva cookies.

V prípade ak ste prevádzkovateľa kontaktovali prostredníctvom webového formulára, k Vašim údajom má prístup výlučne prevádzkovateľ a jeho poverení zamestnanci.

V prípade ak ste nás kontaktovali telefonicky, informácie, ktoré ste nám poskytli sú zabezpečene uložené spoločnosťou VM Telecom, s.r.o., so sídlom Panenská 8, 811 03 Bratislava, IČO: 35 837 594 a má ku nim prístup len jej poverený zamestnanec a prevádzkovateľ.

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o tom, že jej osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnemu sprostredkovateľovi a ani príjemcovi. Osobné údaje nebudú ďalej poskytnuté ani sprístupnené tretím stranám, iba ak na základe osobitných predpisov ako napr. orgány činné v trestnom konaní. Osobné údaje nebudú zverejnené. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodnutie vrátane profilovania.

II.
Ďalšie práva dotknutej osoby

(i) Právo na prístup k osobným údajom (§ 21 zákona, článok 15 nariadenia)

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie v rozsahu tvoriacom obsah tohto poučenia. Dotknutá osoba ma právo na identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté.

(ii) Právo na opravu osobných údajov (§ 22 zákona; čl. 16 nariadenia)

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

(iii) Právo na výmaz osobných údajov (právo „byť zabudnutý“) (§ 23 zákona; čl. 17 nariadenia)

Dotknutá osoba v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v informačnom systéme, má právo na vymazanie osobných údajov.

(iv) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (§ 24 zákona; čl. 18 nariadenia)

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak

a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona; čl. 21 ods. 1 nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

(v) Právo na prenosnosť osobných údajov (§ 26 zákona; čl. 20 nariadenia)

Dotknutá osoba v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v informačnom systéme, má právo na prenosnosť osobných údajov.

(vi) Právo namietať spracúvanie osobných údajov (§ 27 zákona; čl. 21 nariadenia)

Dotknutá osoba v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v informačnom systéme, nemá právo namietať spracúvanie osobných údajov.

Dotknutá osoba nemá právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, v prípade, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8 zákona; čl. 89 ods. 1 nariadenia.

(vii) Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania (§ 28 zákona; čl. 22 nariadenia)

Pri spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby prevádzkovateľom nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.

(viii) Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov (§ 14 ods. 3 zákona; čl. 7 ods. 3 nariadenia)

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú v prípade ak ho udelila.

(ix) Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov (§ 100 zákona; čl. 77 a 79 nariadenia)

Dotknutá osoba má právo podať Úradu na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36064220 (ďalej len „Úrad“) alebo inému príslušnému orgánu najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka je v rozpore so zákonom a s nariadením.

Návrh na začatie konania (ďalej len „návrh“) musí obsahovať
a) meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis navrhovateľa,
b) označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,
c) predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené,
d) dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,
e) kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa druhej časti druhej hlavy tohto zákona alebo nariadenia, ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva, ak návrh podala dotknutá osoba.

Vzor návrhu na začatie konania pred Úradom je zverejnený na webovom sídle Úradu.

Bez toho, aby bolo dotknuté právo dotknutej osoby domáhať sa ochrany svojich práv na základe návrhu na začatie konania pred Úradom, každá dotknutá osoba má tiež právo domáhať sa svojich práv na vecne a miestne príslušnom súde Slovenskej republiky ak sa domnieva, že v dôsledku spracúvania jej osobných údajov v rozpore s nariadením došlo k porušeniu jej práv ustanovených v nariadení. Návrh na začatie možno podať aj na vecne a miestne príslušnom súde členského štátu, v ktorom má dotknutá osoba svoj obvyklý pobyt pokiaľ prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom nie je orgán verejnej moci členského štátu konajúci v rámci výkonu verejnej moci.

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti je zákonnou požiadavkou. Následkom neposkytnutia osobných údajov môže byť odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti.

Služby, ktoré prevádzkovateľ poskytuje nie sú adresované deťom mladším ako 16 rokov. Osoba mladšia ako 16 rokov nás môže kontaktovať len v prípade, ak s týmto poučením súhlasí alebo ho schvaľuje jej nositeľ rodičovských práv a povinností.

III.
Cookies

Táto internetová stránka používa cookies na zlepšenie efektívneho fungovania a vášho používateľského komfortu a taktiež aj na poskytovanie marketingových informácií alebo online reklamy. Podmienky používania cookies sú súčasťou „Poučenia o právach dotknutej osoby“. Za účelom zabezpečenia poskytovania pohotovejších služieb, je potrebné aby spoločnosť EMINEO PARTNERS mala uložené informácie o tom ako používate túto webovú stránku. Uloženie potrebných informácií sa vykonáva pomocou textových súborov nazývaných cookies. Súbory cookies obsahujú malé množstvo informácií a server ich pre tento web sťahuje do vášho počítača alebo iného zariadenia. Váš webový prehliadač potom pošle cookies späť na webovú stránku spoločnosti EMINEO PARTNERS pri každej nasledujúcej návšteve, aby vás mohol spoznať a zapamätať si vaše preferencie na stránke. Kedykoľvek budete používať túto webovú stránku, informácie môžu byť zhromažďované pomocou cookies a iných technológií.

V prípade ak nesúhlasíte s používaním a spracovaním cookies na tejto webovej stránke, prosíme, zašlite námietku na kontaktný e-mail: office@emineopartners.sk. Zaslanou námietkou sa budeme zaoberať bezodkladne, najneskôr sa k nej vyjadríme v lehote 30 dní od jej doručenia. Berte prosím na vedomie, že bez spracovania cookies nie je možné zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webovej stránky.

EMINEO PARTNERS alebo jej poskytovatelia služieb tiež používajú analytické aplikácie pre potreby hodnotenia efektívnosti obsahu webovej stránky a jej usporiadania. Informácie sa používajú iba na štatistické účely a nie je zámerom spoločnosti EMINEO PARTNERS používať tieto informácie na osobnú identifikáciu ktoréhokoľvek používateľa. EMINEO PARTNERS môže tieto informácie skombinovať s informáciami zo svojich webových analytických služieb a súborov cookies, aby podrobnejšie analyzoval ako túto webovú stránku používate. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o súboroch cookies a ich použití kontaktujte nás emailom na: office@emineopartners.sk.

Spoločnosť EMINEO PARTNERS môže v nepravidelnom intervale a podľa svojho uváženia tieto zásady týkajúce sa súborov cookie upraviť alebo zmeniť; a teda vás vyzýva, aby ste pravidelne kontrolovali zásady používania súborov cookies.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané prevádzkovateľom osobných údajov, osobné údaje však môže spracovávať aj :

  1. Poskytovateľ služby Google Analytics a reklamného systému Google AdWords , prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
  2. Poskytovateľ služby livechatoo, prevádzkovanej spoločnosťou developers s. r. o., so sídlom Matúškova 390/6, Košice – mestská časť Západ 040 11, IČO: 50 995 171;
  3. Poskytovateľ služby hojar, prevádzkovnej spoločnosťou Hotjar Ltd., evel 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta, IČO: C 65490;
  4. Prípadne ďalší poskytovatelia softvérov, služieb a aplikácií, ktorých však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.