Marcel 1

Marcel Muráni, daňový poradca

Ďalšou pripravovanou novinkou v oblasti zlepšenia podnikateľského prostredia na Slovensku je zmena v odmeňovaní poctivých podnikateľov, ktorá je súčasťou pripravovanej novely daňového poriadku. Tá by mala zaviesť verejný index daňovej spoľahlivosti.

Index daňovej spoľahlivosti zaviedla finančná správa ešte v roku 2018. Malo ísť o nástroj na zabezpečenie dobrovoľného plnenia daňových povinností a zvýhodnenie zodpovedných podnikateľov. V praxi však toto hodnotenie bolo problematické, pretože bolo anonymné, čo vytváralo rôzne pochybnosti. Podnikatelia doposiaľ nevedeli, ako presne im finančná správa hodnotu index prideľuje. Na stránke finančnej správy boli zverejnené iba jednotlivé oblasti, ktoré sú predmetom hodnotenia. Ak bola firma hodnotená indexom A, vyplývali z toho pre ňu výhody ako skrátené lehoty pri vydávaní potvrdení, či uprednostnenie miestneho zisťovania pred daňovou kontrolou.

Štandardne firmy dostávali hodnotenie indexu daňovej spoľahlivosti v decembri. Minulý rok však bolo toto hodnotenie kvôli pandémií odložené, keďže kvôli posunutiu lehôt na podávanie daňových priznaní nebolo možné posúdiť plnenie daňových povinností. V súčasnosti platí index daňovej spoľahlivosti, ktorý bol podnikateľovi pridelený v minulom roku 2020. Indexom daňovej spoľahlivosti sú hodnotené všetky daňové subjekty registrované pre daň z príjmov, ktoré majú príjmy z podnikania. Týka sa právnických osôb s príjmami z podnikania a fyzických osôb, ktoré majú príjmy z podnikania alebo inej samostatne zárobkovej činnosti.

Podnikatelia by uvítali viac benefitov pre zodpovedné firmy, pretože doteraz ich pociťovali len minimálne. Hodnotenie by malo byť po novom verejné a teda transparentnejšie. Rozšíriť by sa mali o benefity, ktoré podnikateľom s dobrým hodnotením prináležia, konkrétne:

Spomína sa tiež benefit v podobe zníženia sumy za úhradu záväzného stanoviska na polovicu. Zníženie úhrady na polovicu by mali poctiví podnikatelia pocítiť aj pri žiadosti o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy ocenenia pri transferovom oceňovaní.

V prípade, že podnikateľ bude mať akékoľvek námietky voči pridelenému indexu, bude mať možnosť obrátiť sa na finančnú správu. Novinkou by malo byť aj postihovanie nespoľahlivých subjektov, teda takých, ktorým finančná správa udelí zlé hodnotenie. Napríklad by sa im mala určiť minimálna 8-dnová lehota na vyjadrenie sa. Hovorí sa aj o zavedení inštitútu vylúčenia fyzickej osoby. Správca dane by na základe vážneho porušenia daňovej povinnosti mal právo vydať rozhodnutie o vylúčení fyzickej osoby, ktorá je štatutárom daňového subjektu.

Vyššie uvedené informácie na tejto webovej stránke slúžia na získanie základného prehľadu o daňových, účtovných a právnych predpisoch. V žiadnom prípade neslúžia ako návod pre ich aplikáciu v praxi, ktorá sa môže výrazne odlišovať od platných právnych predpisov v danom čase. Informácie na tejto webovej stránke negarantujú právne, účtovné, daňové či iné odborné poradenstvo alebo služby. Informácie ako také by nemali byť brané ako náhrada za odborné konzultácie s účtovnými, daňovými, právnymi či inými poradcami. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nezodpovedá a nenesie zodpovednosť za prípadne nezrovnalosti, opomenutia a výsledky získané na základe použitia týchto informácií. Všetky informácie a príklady sú poskytované bez akejkoľvek záruky na ich aplikovateľnosť v praxi. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nie je povinná reflektovať platné právne predpisy na informácie a príklady poskytnuté na tejto webovej stránke.