Skip to main content
Marcel 1

Ing. Marcel Muráni, daňový poradca

Aký je dopad aktuálnej situácie na vaše podnikanie? Ako požiadať štát o rôzne úľavy?

Informácie z tohto článku vychádzajú z legislatívy, ktorá je platná ku dňu 27.03.2020.

Odklad platenia splatnej dane – je to možné?

Áno! Slovenská legislatíva umožňuje odklad platenia dane alebo aj platenie dane v splátkach. Správca dane je oprávnený si zabezpečiť svoju pohľadávku voči vám záložným právom. Toto záložné právo sa neuplatňuje v prípade, ak je vaša splatná daň do výšky 3000,- €. Odklad platenia dane alebo splátky dane vám môže správca dane povoliť maximálne na 24 mesiacov.

Žiaľ, nič nie je zadarmo. V prípade, ak vám správca dane povolí odklad platenia dane alebo platenie tejto dane v splátkach ste povinný okrem dane, tiež uhradiť úrok vo výške 10% p.a. Úrok sa vypočíta za každý deň povoleného odkladu platenia dane alebo povoleného platenia dane v splátkach. Ak zaplatíte odloženú sumu dane alebo daň v splátkach, uloženú rozhodnutím správcu dane v lehote kratšej, ako ukladá rozhodnutie, správca dane úrok z odloženej sumy vyrubí do dňa zaplatenia odloženej sumy dane alebo do dňa zaplatenia dane v splátkach.

Lehotu určenú v rozhodnutí o povolení odkladu platenia dane alebo v rozhodnutí o povolení platenia dane v splátkach nemožno predĺžiť ani odpustiť jej zmeškanie. V prípade, ak do určeného dňa nezaplatíte odloženú sumu dane alebo daň v splátkach, správca dane je povinný začať daňové exekučné konanie do 30 pracovných dní odo dňa, keď mala byť daň alebo splátka dane zaplatená.

Môžem požiadať o úľavu na dani?

 Môžete, ale len ak ste fyzická osoba. V prípade ak ste právnickou osobou (s.r.o., k. s., družstvo atď.) takáto možnosť pre vás neexistuje.

Nepožiadali ste o odklad splatnej dane, ale daň ste neuhradili nakoľko kvôli súčasnej situácií nemáte dosť peňazí. Ako postupovať?

V tomto prípade môžete požiadať o odpustenie zmeškania lehoty. Správca dane zo závažných dôvodov odpustí zmeškanie lehoty, ak o to daňový subjekt požiada najneskôr do 30 dní odo dňa, keď odpadli dôvody zmeškania, a ak v tej istej lehote urobí zmeškaný úkon, čiže zaplatí daň.

Chceli by ste zaplatiť poistné do sociálnej poisťovne v splátkach?

Zašlite žiadosť Sociálnej poisťovni, ktorá vám môže na základe tejto žiadosti povoliť splátky dlžných súm poistného pre vašu platobnú neschopnosť, alebo z iného dôvodu, pre ktorý by vznikla platobná neschopnosť. Musíte však spĺňať obe nasledovné podmienky:

a)možno dôvodne predpokladať, že v období nie dlhšom ako 24 mesiacov budete schopný zaplatiť dlžné sumy poistného a

b)ste v čase rozhodovania o povolení splátok dlžných súm poistného schopný riadne odvádzať poistné, ak ste v tomto čase odvádzateľ poistného.

Ročná úroková sadzba splátok je 10%.

A čo zdravotné poistenie?

Na základe vašej žiadosti môže zdravotná poisťovňa dovoliť splácanie dlžných súm preddavku na poistné a nedoplatku z ročného zúčtovania poistného z dôvodu vašej platobnej neschopnosti v splátkach. Úroková sadzba je minimálne 15%. Následne je možné žiadať aj o odpustenie úroku z omeškania s úhradou.

Ak máte ďalšie otázky, neváhajte nám napísať na office@emineopartners.sk.

 

Vyššie uvedené informácie na tejto webovej stránke slúžia na získanie základného prehľadu o daňových, účtovných a právnych predpisoch. V žiadnom prípade neslúžia ako návod pre ich aplikáciu v praxi, ktorá sa môže výrazne odlišovať od platných právnych predpisov v danom čase. Informácie na tejto webovej stránke negarantujú právne, účtovné, daňové či iné odborné poradenstvo alebo služby. Informácie ako také by nemali byť brané ako náhrada za odborné konzultácie s účtovnými, daňovými, právnymi či inými poradcami. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nezodpovedá a nenesie zodpovednosť za prípadne nezrovnalosti, opomenutia a výsledky získané na základe použitia týchto informácií. Všetky informácie a príklady sú poskytované bez akejkoľvek záruky na ich aplikovateľnosť v praxi. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nie je povinná reflektovať platné právne predpisy na informácie a príklady poskytnuté na tejto webovej stránke.