Skip to main content
Marcel 1

Marcel Muráni, daňový poradca

Ak predávate tovar alebo služby konečným zákazníkom do EÚ, je potrebné sledovať vlastný obrat. V prípade, že od 1.7.2021 odošlete koncovým zákazníkom objednávky za viac ako 10 000 € ročne, máte povinnosť sa zaregistrovať ako platiteľ DPH. Zároveň však dochádza k zjednodušeniu v podobe registrácie iba v jednom štáte únie (tzv. „One Stop Shop“ – OSS). V zákone o DPH sa mení pojem „zásielkový predaj“ na „predaj tovaru na diaľku“ a sú tam aj ďalšie zmeny, na ktoré by si mali dávať slovenské e-shopy pozor. Tieto zmeny vyplývajú z potreby transpozície smernice Európskej únie do vnútroštátnych právnych predpisov a teda nastávajú jednotne v celej EU k 1.7.2021.

V súčasnosti platí, že ak zahraničná osoba dodáva tovar do tuzemska formou zásielkového predaja a zároveň celková hodnota bez dane dodaného tovaru dosiahne 35 000 € (obdobný limit platí vo väčšine členských krajín) v kalendárnom roku, zahraničná osoba je povinná sa registrovať pre daň a to ešte pred dodaním tovaru, ktorého dodaním dosiahne hodnotu 35 000 €. Nevýhodou takejto právnej úpravy je administratívna náročnosť pre podnikateľov, ktorí musia plniť všetky daňové a administratívne povinnosti, ktoré im vyplývajú z registrácie a to v každom členskom štáte.

Predaj tovaru na diaľku v EÚ od 1.7.2021

Od 1.7.2021 je predaj tovaru na diaľku definovaný ako dodanie tovaru prepraveného dodávateľom alebo na jeho účet z iného členského štátu, ako je členský štát skončenia prepravy. Na splnenie tejto definície stačí, aby dodávateľ zasahoval do prepravy len nepriamo. Podmienkou je, že dodanie tovaru sa uskutočňuje pre:

  • nezdaniteľnú osobu alebo
  • zdaniteľnú osobu alebo nezdaniteľnú právnickú osobu, ak ich nadobudnutia z iného členského štátu nie sú predmetom dane (nesplnenie minimálneho limitu) alebo sú od dane oslobodené.

Táto úprava sa nevzťahuje na dodanie nových dopravných prostriedkov a dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou.

Miestom dodania bude miesto, kde sa tovar nachádza v čase skončenia prepravy k zákazníkovi.

Príklad

Spoločnosť so sídlom v SR dodáva tovar formou zásielkového predaja občanovi s bydliskom v Rakúsku (nezdaniteľná osoba = občan neregistrovaný pre DPH). Celková hodnota dodaného tovaru bez dane je 12 600 €. V súčasnosti je stanovený limit pri zásielkovom predaji s Rakúskom na 35 000 €. Keďže hodnota dodaného tovaru tento limit nedosiahla, za miesto dodania tovaru sa určí v SR. Podnikateľ teda vystaví faktúru, kde uvedie slovenskú DPH a nemá povinnosť sa registrovať v Rakúsku pre účely DPH.

Ak by rovnaká situácia nastala po 1.7.2021, išlo by o dodanie tovaru na diaľku. Miesto dodania tovaru by sa zmenilo, keďže hodnota dodaného tovaru by bola vyššia ako 10 000 €, miesto dodania by bolo Rakúsko. Podnikateľ bude povinný vystaviť faktúru s rakúskou sadzbou DPH a zaregistrovať sa pre DPH v Rakúsku alebo do OSS systému v SR.

Miesto dodania tovaru

V dôsledku novely zákona o DPH sa mení spôsob určenia miesta dodania pri predaji tovaru na diaľku. Všeobecne sa za miesto dodania tovaru určuje miesto, kde odoslanie alebo preprava tovaru k zákazníkovi končí.

Ak celková hodnota tovaru predaného na diaľku do celej EU (mimo krajiny „usadenia“, podnikania) nepresiahne 10 000 €, uplatní sa princíp zdanenia v krajine pôvodu. Miesto dodania je teda miesto, kde sa preprava tovaru alebo odoslanie tovaru začína. To znamená, že podnikateľ zdaní tovar v štáte, kde je usadený. (Poznámka: Situáciu je komplikovanejšia, pokiaľ má podnikateľ prevádzkareň alebo sklad tovaru aj v inom členskom štáte EU, ako v krajine usadenia.)

Ak celková hodnota predaného tovaru na diaľku presiahne 10 000 €, za miesto dodania tovaru sa bude považovať miesto, kde sa preprava alebo odoslanie tovaru končí. Uplatní sa princíp zdanenia v krajine určenia. Podnikateľovi vyplýva povinnosť zaregistrovať sa za platiteľa DPH v inom členskom štáte a na faktúre uvádza sadzbu DPH platnú v štáte, kam predáva alebo v OSS.

Rozšírenie osobitnej úpravy uplatňovania dane

Osobitná úprava dane MOSS  („Mini One Stop Shop“) ako ju v súčasnosti poznáme, sa bude uplatňovať do 30.6.2021. Vzťahuje sa iba na telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania a digitálne služby pre nezdaniteľné osoby z iných členských štátov, ak tam poskytovateľ nie je usadený. Od 1.7.2021 sa úprava MOSS rozšíri na osobitnú úpravu dane OSS – One Stop Shop.

OSS alebo aj systém jednotného kontaktného miesta, umožní internetovým obchodom elektronickú registráciu pre DPH v jednom členskom štáte, kde sa podá elektronické daňové priznanie a zaplatí sa DPH. Na Slovensku môžu podnikatelia požiadať o registráciu finančnú správu od 1.4.2021 tak, aby osobitnú úpravu dane mohli začať využívať od 1.7.2021.

Upozorňujem, že osobitná schéma sa vzťahuje len na dodanie tovaru na diaľku a dodanie tzv. vymedzených služieb nezdaniteľným osobám. Špeciálnou schémou na úpravu je aj Import One Stop Shop, ktorá sa uplatní pri dovoze tovaru, určeného pre konečného zákazníka, ak hodnota zásielky nepresiahne 150 €. Súčasťou noviniek je aj zodpovednosť online platforiem (napr. Amazon, Ebay, Aliexpres) za výber dane pri predaji tovaru na diaľku.

Ak vlastníte e-shop alebo predávate tovar do iných krajín EÚ, odporúčam tiež účasť na našom webinári E-shopy: Zmeny pri DPH od 1.7.2021 , kde sa týmto a ďalším zaujímavým témam budeme venovať.

Voľba jednotného kontaktného miesta OSS môže znížiť administratívnu záťaž vášho online obchodu až o 95%. Pre zabezpečenie administratívnej a odbornej prípravy podania osobitného daňového priznania, elektronickej komunikácie s daňovým úradom, sledovanie legislatívnych zmien lokálnych predpisov a iných aspektov súvisiacich s osobitnou úpravou uplatňovania dane odporúčam využiť služby daňového poradcu.

Vyššie uvedené informácie na tejto webovej stránke slúžia na získanie základného prehľadu o daňových, účtovných a právnych predpisoch. V žiadnom prípade neslúžia ako návod pre ich aplikáciu v praxi, ktorá sa môže výrazne odlišovať od platných právnych predpisov v danom čase. Informácie na tejto webovej stránke negarantujú právne, účtovné, daňové či iné odborné poradenstvo alebo služby. Informácie ako také by nemali byť brané ako náhrada za odborné konzultácie s účtovnými, daňovými, právnymi či inými poradcami. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nezodpovedá a nenesie zodpovednosť za prípadne nezrovnalosti, opomenutia a výsledky získané na základe použitia týchto informácií. Všetky informácie a príklady sú poskytované bez akejkoľvek záruky na ich aplikovateľnosť v praxi. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nie je povinná reflektovať platné právne predpisy na informácie a príklady poskytnuté na tejto webovej stránke.