Skip to main content
Marcel 1

Marcel Muráni, daňový poradca

V súvislosti s aktuálnymi opatreniami (v čase písania článku 11.6.2021) sme pre Vás pripravili prehľad podmienok vstupu resp. obmedzení pri vstupe do jednotlivých susedných krajín, aby sme Vám uľahčili cestovanie do nich. Zároveň prinášame aj prehľad podmienok pri vstupe na územie Slovenskej republiky zo susedných krajín. Vstup na územie SR sa riadi takzvaným COVID automatom, ktorý rozdeľuje krajiny na zelené, červené a čierne. Uviedli sme iba najčastejšie situácie, viac informácií nájdete na stránke Ministerstva zahraničných vecí SR. Súčasne je vždy potrebné sledovať aktuálny vývoj opatrení a podmienok vstupu do krajín, keďže tieto sa môžu meniť.

Cesta do susedných štátov

Maďarsko Česko Rakúsko Poľsko Ukrajina
Test Nie je potrebný AG test nie starší ako 24h alebo PCR nie straší ako 72h + príjazdový formulár AG test nie starší ako 48h alebo PCR nie starší ako 72h + povinná registrácia AG alebo PCR nie starší ako 48h (aj pri tranzite) PCR nie starší ako 72h + poistenie liečebných nákladov spojených s COVID-19
Očkovanie Nezohľadňuje sa Turistika – po 22 dňoch od prvej dávky + príjazdový formulár po 22 dňoch od prvej dávky + povinná registrácia Povolená EÚ, nie je bližšie špecifikované Nezohľadňuje sa
Potvrdenie o prekonaní covid-19 Nezohľadňuje sa nie viac ako pred 180 dňami nie viac ako pred 180 dňami + povinná registrácia nie viac ako pred 180 dňami Nezohľadňuje sa
Karanténa 10 dní, možnosť výnimky* Nie je Po splnení 3G nie je (test/očkovanie/prekonanie) Iba pre osoby vstupujúce mimo schengenského priestoru Nie je
Bez obmedzenia Obchodné cesty, pendleri, tranzit, služobná cesta/výkon práce Ak doba pobytu nepresiahne 24 hodín, cezhraničný pracovníci/žiaci/študenti** Tranzit Žiaci, študenti, výkon profesionálnych, obchodných alebo zárobkových činností Osoby mladšie ako 12 rokov

 

*Osoba, ktorá nie je občanom Maďarska, nemôže vstúpiť osobnou dopravou na územie Maďarska – iba vo výnimkách stanovených v zákone alebo nariadení vlády.

a) súvisí s konaním maďarského súdu alebo správneho konania a preukáže sa účasťou na procese dokladom, ktorý mu vystavil maďarský súd alebo orgán,
b) obchodná činnosť alebo iný výkon práce, ktorých odôvodnenosť potvrdzuje pozývací listod ústredného vládneho riadiaceho orgánu, samostatný regulačný orgán alebo autonómny orgán verejnej správy,
c) využitie zdravotníckej starostlivosti, ktoré dosvedčuje výmenný lístok zdravotníckej inštitúcie alebo iné vhodné potvrdenie,
d) splnenie si študijných alebo skúškových povinnostína základe existujúceho študentského právneho vzťahu, ak to potvrdí potvrdenie, ktoré vydá vzdelávacia inštitúcia,
e) cestovanie osobnou dopravou, ktorá súvisí s výkonom práce v dopravnej činnosti,ktorej cieľom je dostať sa na východiskový bod prepravnej úlohy (začiatok výkonu práce) alebo návrat domov osobnou dopravou po takejto činnosti, pokiaľ o tom jeho zamestnávateľ vystaví potvrdenie,
f) účasť na rodinných podujatiach(uzatvorenie manželstva, krstiny, pohreb),
g) starostlivosť, opatrovanie príslušníkapodľa zákona V. z roku 2013 o občianskom zákonníku,
h) účasť na medzinárodných športových, kultúrnych, respektíve cirkevných podujatiach veľkého významu alebo
i) legitímny dôvod, ktorý môže byť uznaný okrem bodov a)-h).

** ktorí za účelom výkonu práce alebo vzdelávania pravidelne aspoň 1x do týždňa prekračujú hranicu

Návrat zo susedných štátov + vstup cudzincov na územie SR

(rovnaké opatrenia platia pre cudzincov aj pre občanov Slovenska)

Maďarsko, Česko, Rakúsko, Poľsko Ukrajina
Farba krajiny podľa semaforu Zelená, povinnosť registrácie pred príchodom Červená, povinnosť registrácie pred príchodom
Test Nezohľadňuje sa Nezohľadňuje sa
Bez karantény Očkovanie: po 14 dňoch od druhej dávky mRNA vakcíny, po 28 dňoch od prvej dávky vektorovej vakcíny, alebo po 14 dňoch od prvej dávky ľubovoľnej vakcíny, ak bola podaná do 180 dní od prekonania COVID-19

Potvrdenie o prekonaní COVID-19: nie viac ako pred 180 dňami

Očkovanie: Uznáva sa iba ak osoba býva na Slovensku a pracuje v červenej krajine, alebo naopak

Alebo pri osobách žijúcich v spoločnej domácnosti

Potvrdenie o prekonaní COVID-19: Iba pri osobách žijúcich v spoločnej domácnosti – nie viac ako pred 180 dňami

Karanténa Ak osoba nie je zaočkovaná alebo neprekonala covid- 19

14 dní, alebo obdržanie negatívneho testu*

Iba ak osoba nespĺňa jednu z výnimiek uvedenú vyššie

14 dní, alebo obdržanie negatívneho testu**

Vrátane osôb žijúcich v spoločnej domácnosti

Bez obmedzenia Osoby do 18 rokov Tranzit kratší ako 8h  bez zastavenia za účelom iným, ako doplnenie pohonných hmôt alebo tranzit cez letisko***

 *test je možné absolvovať už v prvý deň izolácie
**test je možné absolvovať na 8.deň izolácie
***takáto návšteva sa posudzuje ako návšteva zelenej krajiny

Všetky osoby prichádzajúce či už zo zelených alebo červených krajín na územie SR majú tieto povinnosti:

  • najneskôr bezprostredne pri vstupe do SR sa registrovať na webe korona.gov.sk/ehranica
  • pri vstupe do SR a počas svojho pobytu na Slovensku byť schopný sa preukázať potvrdením o registrácii príslušníkom Policajného zboru SR
  • ak vstupujete na Slovensko leteckou dopravou, vyplniť elektronický formulár zverejnený na webovej stránke https://www.mindop.sk/covid/.

Vyššie uvedené informácie na tejto webovej stránke slúžia na získanie základného prehľadu o daňových, účtovných a právnych predpisoch. V žiadnom prípade neslúžia ako návod pre ich aplikáciu v praxi, ktorá sa môže výrazne odlišovať od platných právnych predpisov v danom čase. Informácie na tejto webovej stránke negarantujú právne, účtovné, daňové či iné odborné poradenstvo alebo služby. Informácie ako také by nemali byť brané ako náhrada za odborné konzultácie s účtovnými, daňovými, právnymi či inými poradcami. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nezodpovedá a nenesie zodpovednosť za prípadne nezrovnalosti, opomenutia a výsledky získané na základe použitia týchto informácií. Všetky informácie a príklady sú poskytované bez akejkoľvek záruky na ich aplikovateľnosť v praxi. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nie je povinná reflektovať platné právne predpisy na informácie a príklady poskytnuté na tejto webovej stránke.