Skip to main content
Marcel 1

Marcel Muráni, daňový poradca

Zákonom č. 457/2021 Z. z. z 02. novembra 2021, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej ako „NRSR“) č. 18/19996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01.07.2022, sa NRSR uzniesla na tomto znení zákona:

„Cena platená v hotovosti sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov; celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny platenej v hotovosti, ktorý je nižší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nadol a celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny platenej v hotovosti, ktorý je rovný alebo vyšší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nahor. Ak je cena platená v hotovosti súčtom cien za viac kusov toho istého tovaru alebo viac kusov rôznych tovarov, zaokrúhľuje sa takto až výsledná cena platená v hotovosti. Cena platená v hotovosti vo výške 1 eurocent alebo 2 eurocenty sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov. Takéto zaokrúhľovanie ceny nie je porušením cenovej disciplíny podľa tohto zákona.“.

 

 

Cieľom predkladaného návrhu je zavedenie zaokrúhľovania cien tovarov a služieb v hospodárstve tak, aby sa minimalizovala potreba používania 1 a 2 euro centových mincí, čo povedie k zníženiu nákladov podnikateľov a verejnosti za poplatky bánk za vloženie, resp. spracovanie 1 a 2 euro centových mincí, k zjednodušeniu vydávania mincí pri hotovostnom platobnom styku a aj k pozitívnemu efektu na životné prostredie znižovaním použitia obalového materiálu a znižovaním počtu prepráv týchto mincí. Navrhované je zaokrúhľovanie použitím podobných princípov ako pri zrušení 10 a 20 halierových mincí v minulosti. Teda pôjde o zaokrúhlenie len hotovostných platieb, nakoľko cieľom navrhovanej zmeny je obmedzenie obehu mincí, ktoré súvisia s hotovosťou, pri použití  spôsobu zaokrúhľovania, ktorý je neutrálny, spravodlivý pre obe strany, obchodníka aj kupujúceho. Pri platbe v hotovosti do 5 eurocentov sa navrhuje zaokrúhlenie na 5 eurocentov.

Pre kupujúceho to bude znamenať, že bude jeho platba v hotovosti automaticky zaokrúhlená. Ak by mal spotrebiteľ obavu zo zvýšenia ceny zaokrúhlením, môže optimalizovať svoje nákupné správanie, napr. nákupom viacerých kusov tovaru tak, aby cena nákupu smerovala k zaokrúhleniu nadol. Ak sa kupujúci rozhodne zaplatiť kombináciou platieb, napr. hotovosťou a platobnou kartou, obchodník musí s takouto platbou počítať a je na ňom, aby si registračnú pokladnicu na takýto spôsob platby nastavil. V každom prípade však bude platiť, že pri kombinácii platby, suma, ktorá sa bude zaokrúhľovať, bude len suma hradená v hotovosti.

Príklad zaokrúhľovania:

Príklad – platba v hotovosti:

Nákup:

Rožok štandard 3x 0,07                                           …. 0,21 €

Mlieko polotučné 1 l                                                  …. 0,89 €

Tradičné maslo z lahodnej smotany 125 g              …. 1,57 €

Chlieb pšenično ražný konzumný 1000 g                …. 0,99 €

Výsledná cena nákupu pred zaokrúhlením              …. 3,66 €

Zaokrúhli sa až výsledná cena nákupu ak je platená v hotovosti, a to  3,66 € nadol, na 3,65 €.

Kupujúci zaplatí v hotovosti po zaokrúhlení 3,65 €.

Ak by sa celý nákup platil, napr. platobnou kartou, výsledná platená cena sa nezaokrúhľuje a kupujúci zaplatí 3,66 €.

Z dôvodovej správy k zákonu č. 457/2021 Z. z. vyplývajú nasledovné skutočnosti:

  • príjemcovia platieb sú naďalej povinní prijať pri platbách v hotovosti 1 a 2 centové mince, tzn. tieto mince zostanú na Slovensku všeobecne akceptovaným zákonným platidlom tak dlho a v takom rozsahu ako zostávajú zákonným platidlom podľa právnych predpisov Európskej Únie;
  • zaokrúhľovanie výslednej sumy pri platbe v hotovosti nemá vplyv na výpočet dane z pridanej hodnoty z nákupu tovaru alebo služieb;
  • jedným z povinných údajov na pokladničnom doklade pokladnice e-kasa klient je údaj o zaokrúhlení ceny;
  • povinnosť zaokrúhľovania sa vzťahuje aj na obchodníkov, ktorí nemajú povinnosť evidovať tržbu pokladnicou e-kasa klient;
  • akékoľvek prostriedky, ktoré sú podľa iných právnych predpisov považované za hotovosť, sa na účely zaokrúhľovania v zmysle zákona o cenách za hotovosť nepovažujú.

Dopady rozdielov vzniknutých zo zaokrúhľovania na jednotlivé právne predpisy:

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o účtovníctve“):

Rozdiel medzi požadovanou sumou na zaplatenie v hotovosti a sumou uvedenou na doklade sa bude účtovať ako náklady na zaokrúhlenie alebo výnosy zo zaokrúhlenia podľa zákona o účtovníctve.

K predmetnej problematike vydalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky Metodické usmernenie č. MF/012766/2022-36 k postupu účtovania rozdielu zo zaokrúhľovania pri platbách v hotovosti s účinnosťou od 1.7.2022

Rozdiely vzniknuté z dôvodu zaokrúhľovania pri platbe v hotovosti sa účtujú:

  • v sústave podvojného účtovníctva podľa charakteru do nákladov na ťarchu účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť alebo do výnosov na účet 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti,
  • v sústave jednoduchého účtovníctva podľa charakteru ako výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov v členení ostatné výdavky alebo ako príjem zahrnovaný do základu dane z príjmov v členení ostatné príjmy,

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o DPH“):

Výpočet DPH bude zo sumy pred zaokrúhlením. Navrhované zaokrúhľovanie pri platbe nákupu v hotovosti tak nebude mať vplyv na výpočet DPH z nákupu tovaru. Takto bude vplyv na podnikateľské prostredie z hľadiska  uplatňovania DPH neutrálny. Pokiaľ nákup pozostáva z tovarov podliehajúcich rôznej sadzbe DPH, výpočet DPH až po zaokrúhlení nákupu by bol zbytočne komplikovaný. Podľa v súčasnosti dostupných informácií, rovnaký prístup v oblasti DPH majú aj niektoré iné členské štáty, ktoré tiež obmedzili použitie 1 a 2 euro centových mincí napr. Belgicko a Írsko.

Nadväzne na tieto skutočnosti finančná správa pre podnikateľov nastaví v e-kase, v zóne podnikateľa reporty, ktoré sú použiteľné na účtovné a daňové účely.

Z daňového hľadiska sa rozdiely vzniknuté z dôvodu zaokrúhľovania pri platbe v hotovosti účtované do nákladov alebo výnosov, resp. do výdavkov alebo príjmov zahrnú do základu dane v súlade s účtovníctvom [§ 17 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov].

Je potrebné brať do úvahy, že ide o zaokrúhľovanie len fyzicky platenej hotovosti (keďže cieľom je obmedzenie používania 1 a 2 euro centových mincí). Akékoľvek prostriedky, ktoré podľa iných právnych predpisov sú považované za hotovosť, sa v tomto prípade za hotovosť nepovažujú.

Vyššie uvedené informácie na tejto webovej stránke slúžia na získanie základného prehľadu o daňových, účtovných a právnych predpisoch. V žiadnom prípade neslúžia ako návod pre ich aplikáciu v praxi, ktorá sa môže výrazne odlišovať od platných právnych predpisov v danom čase. Informácie na tejto webovej stránke negarantujú právne, účtovné, daňové či iné odborné poradenstvo alebo služby. Informácie ako také by nemali byť brané ako náhrada za odborné konzultácie s účtovnými, daňovými, právnymi či inými poradcami. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nezodpovedá a nenesie zodpovednosť za prípadne nezrovnalosti, opomenutia a výsledky získané na základe použitia týchto informácií. Všetky informácie a príklady sú poskytované bez akejkoľvek záruky na ich aplikovateľnosť v praxi. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nie je povinná reflektovať platné právne predpisy na informácie a príklady poskytnuté na tejto webovej stránke. 

Dohodnite si stretnutie
s daňovým poradcom

Kontaktujte nás