Skip to main content
Marcel 1

Marcel Muráni, daňový poradca

V roku 2021 sa Európska únia zaoberala zdaňovaním podnikov, s cieľom podporiť silný a efektívny systém zdaňovania. Aj keď tieto návrhy presadzujú lepšie odhaľovanie daňových únikov a zabezpečujú spravodlivé zdanenie, existencia právnických osôb bez minimálnej podstaty a ekonomickej činnosti (takzvané schránkové subjekty) naďalej vedie k neželaným daňovým praktikám. Práve preto Európska komisia navrhuje novú smernicu, označovanú ako smernica ATAD3, s konkrétnym zámerom zabrániť vzniku fiktívnych subjektov.

Cieľom smernice je riešiť cezhraničné praktiky vyhýbania sa daňovým povinnostiam a daňové úniky vytvorením jedného právneho rámca.

Pravidlá sú navrhnuté tak, aby zaviedli spoločný test vo všetkých členských štátoch EÚ, ktorého porušenie by spôsobilo stratu určitých daňových výhod. Pravidlá tiež zvýšia transparentnosť v súvislosti s využívaním fiktívnych subjektov pre daňové úrady s lepšími protokolmi na výmenu informácií.

Kritéria, na základe, ktorých sa určí či subjekt (akejkoľvek právnej formy) spadá do kategórie fiktívnych subjektov, sú uvedené v troch “testovacích bránach“ zameraných na činnosť podniku.

Testovacie brány

 1. PASÍVNY PRÍJEM – viac ako 75% príjmov účtovnej jednotky v predchádzajúcich dvoch daňových rokoch pochádza z pasívnych príjmov (t.j. úroky, licenčné poplatky, dividendy, leasing…)
 2. CEZHRANIČNÁ ČINNOSŤ – viac ako 60% aktív sa nachádza mimo členského štátu EÚ alebo aspoň 60% príjmov pochádza alebo je vyplácaných z cezhraničných transakcií
 3. OUTSOURCING – v predchádzajúcich dvoch daňových rokoch každodenná administratíva a rozhodovanie o významných funkciách je outsourcované

Ak subjekt so sídlom v členskom štáte EÚ spĺňa kritéria testovacích brán, musí túto záležitosť nahlásiť svojmu daňovému úradu. V tejto fáze bude potrebné vysvetliť, či subjekt spĺňa minimálne materiálne požiadavky.

Minimálne materiálne požiadavky

Subjekt musí spĺňať tri ukazovatele, aby mohol vyhlásiť, že spĺňa minimálne materiálne požiadavky. Sú to:

 1. Spoločnosť disponuje kancelárskymi priestormi alebo výlučným užívaním kancelárskych priestorov
 2. Spoločnosť má aktívny aspoň jeden bankový účet v EÚ
 3. Spoločnosť spĺňa aspoň jeden z týchto dvoch ukazovateľov

a) Aspoň jeden z riaditeľov spoločnosti

  • Je rezidentom alebo býva blízko jurisdikcie spoločnosti
  • Je kvalifikovaný a oprávnený robiť príslušné rozhodnutia
  • Aktívne, samostatne a pravidelne využíva svoje oprávnenia
  • Nie je zamestnancom, ani riaditeľom inej neprepojenej spoločnosti

b) Väčšina zamestnancov spoločnosti má bydlisko alebo býva blízko jurisdikcie spoločnosti a títo zamestnanci sú kvalifikovaní na vykonávanie činnosti vytvárajúcich príjem

Vo všeobecnosti platí, že ak sa subjekt kvalifikuje ako rizikový prípad, ale spĺňa minimálne materiálne požiadavky, tak sa pre účely smernice nepovažuje za fiktívny subjekt.

Spoločnosti, ktoré sa považujú za fiktívny subjekt majú právo spochybniť ich predpokladaný fiktívny status poskytnutím dôkazov vystihujúcich ich činnosť, dôvody založenia podniku a zdroje využívané pri ich činnosti. V prípade úspechu je toto vyvrátenie platné 6 zdaňovacích období, ak sa nezmenia právne a skutkové okolnosti.

Dôsledky kvalifikácie ako fiktívneho subjektu

Ak subjekt nespĺňa všetky minimálne materiálne požiadavky, prípadne neposkytne dostatočné dôkazy, aby to dokázal, bude klasifikovaný ako fiktívny subjekt.

Dôsledky statusu fiktívny subjekt:

 1. Akékoľvek daňové výhody poskytované smernicou o materských a dcérskych spoločnostiach, smernicou o úrokoch a licenčných poplatkoch a bilaterálnych daňových zmluvách sú odmietnuté;
 2. Ak má spoločnosť akcionára z EÚ, jurisdikcia akcionára v EÚ bude zdaňovať príslušný príjem tak, ako keby jej pripadol priamo podľa jej vnútroštátnych pravidiel;
 3. Oznamujúca spoločnosť už v zásade nedostane potvrdenie o daňovej rezidencii, prípadne príslušný daňový úrad vydá zmenené osvedčenie o daňovej rezidencii, v ktorom uvedie, že oznamujúca spoločnosť už nemá nárok na výhody vyplývajúce zo zmluvy alebo príslušných smerníc EÚ.

Výmena informácií, pokuty a daňové kontroly

Všetkým členským štátom bude dostupná centrálna databanka s informáciami týkajúcimi sa všetkých spoločností v EÚ, ktoré sa považujú za fiktívne spoločnosti, a ktoré sú to povinné uviesť vo svojom daňovom priznaní. Členské štáty môžu zaviesť pokutu až do výšky 5% ročných príjmov pre spoločnosti, ktoré neoznámia alebo podajú nesprávne reporty. Taktiež členské štáty môžu požiadať iné členské štáty, aby začali daňovú kontrolu, ak majú podozrenie, že spoločnosť z EÚ nedodržiava ustanovenia smernice.

Výnimky

Zoznam oslobodených subjektov zahŕňa kótované spoločnosti, regulované finančné spoločnosti, domáce holdingové subjekty a subjekty, ktoré majú aspoň 5 zamestnancov na plný úväzok vykonávajúcich výlučne zárobkovú činnosť.

Snahou Európskej komisie je, aby smernica nadobudla účinnosť 1. januára 2024 za predpokladu, že ju jednohlasne príjmu všetky členské štáty.

Vyššie uvedené informácie na tejto webovej stránke slúžia na získanie základného prehľadu o daňových, účtovných a právnych predpisoch. V žiadnom prípade neslúžia ako návod pre ich aplikáciu v praxi, ktorá sa môže výrazne odlišovať od platných právnych predpisov v danom čase. Informácie na tejto webovej stránke negarantujú právne, účtovné, daňové či iné odborné poradenstvo alebo služby. Informácie ako také by nemali byť brané ako náhrada za odborné konzultácie s účtovnými, daňovými, právnymi či inými poradcami. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nezodpovedá a nenesie zodpovednosť za prípadne nezrovnalosti, opomenutia a výsledky získané na základe použitia týchto informácií. Všetky informácie a príklady sú poskytované bez akejkoľvek záruky na ich aplikovateľnosť v praxi. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nie je povinná reflektovať platné právne predpisy na informácie a príklady poskytnuté na tejto webovej stránke. 

Dohodnite si stretnutie
s daňovým poradcom

Kontaktujte nás