Skip to main content
Marcel 1

Marcel Muráni, daňový poradca

Živnosť je ideálna forma podnikania pre začínajúcich podnikateľov ako aj podnikateľov, ktorí nemajú vysoké príjmy a môžu využívať paušálne výdavky.

Obdobie začiatku podnikania, kedy podnikateľ nie je povinný platiť odvody do sociálnej poisťovne, môže využívať režim paušálnych výdavkov a má príjmy do 33.333 Eur ročne, je najefektívnejšia forma podnikania, pri ktorej podnikateľ platí najnižšie dane a odvody.

Ďalšou výhodou živnosti sú veľmi nízke náklady na vedenie daňovej evidencie.

Ak sa podnikateľ stane platiteľom DPH a začne sa mu zvyšovať výška príjmov, tak výhody živnosti začnú miznúť.

Paušálne výdavky môže využívať iba podnikateľ, ktorý nie je platiteľom DPH, prípadne je platiteľom DPH iba časť zdaňovacieho obdobia. Akonáhle bude podnikateľ celé zdaňovacie obdobie platiteľom DPH, musí základ dane vypočítať ako rozdiel medzi príjmami a preukázateľne vynaloženými výdavkami.

V prípade, že začne mať podnikateľ vyššie príjmy, vyšší základ dane, začne rásť aj daňovo-odvodové zaťaženie a v podstate sa dá povedať, že živnostník bude platiť dane a odvody v rovnakej výške ako bežný zamestnanec.

Vyššie príjmy zároveň môžu znamenať aj vyššie podnikateľské riziko a tu sa už dostávame k bodu, ktorý je zásadným negatívom živnosti, a to je ručenie celým majetkom. Veľa živnostníkov si neuvedomuje, že táto zodpovednosť dokonca nekončí ukončením živnosti. Fyzická osoba, ktorá podnikala formou živnosti ručí za prípadné škody z podnikania až do doby kým neuplynú premlčacie lehoty. Napríklad všeobecná premlčacie doba pri obchodno-právnych vzťahoch sú 4 roky a možnosť vyrubiť daň, prípadne rozdiel dane, zaniká po uplynutí piatich rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie.

Inými slovami, aj po ukončení živnosti musí fyzická osoba čakať roky, kým si môže byť istá, že ho nič z podnikania už „nedobehne“.

Výhody podnikania formou spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Poďme sa teraz v krátkosti pozrieť na výhody podnikania formou spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej aj v skratke „s.r.o.“) v porovnaní s podnikaním cez živnostenské oprávnenie.

Základná výhoda spoločnosti s ručením obmedzením spočíva už v názve spoločnosti, a to je limitované ručenie. Majiteľ s.r.o. ručí za záväzky spoločnosti len do výšky nesplatených vkladov a ukončením podnikania (vymazaním z obchodného registra) si môže byť v podstate istý, že sa nič nepredvídané neobjaví.

Ak sa podnikateľovi darí a výsledkom podnikania je vyšší základ dane, tak pri s.r.o. musí podnikateľ platiť dane ale nemusí platiť odvody do sociálnej poisťovne. Inými slovami, na rozdiel od živnosti pri s.r.o. sa podnikateľ môže rozhodnúť či chce platiť sociálne odvody a ešte k tomu sa rozhodne v akej výške. Zároveň má majiteľ s.r.o. možnosť rozhodnúť sa platiť iba minimálne odvody do zdravotnej poisťovne.

Kedy teda nastáva moment, kedy je efektívne zrušiť živnosť a pokračovať podnikaním formou s.r.o.?

V podstate sú dve základné kritériá, ktoré odporúčame vziať do úvahy:

  1. Riziko spôsobenia škody – ak podnikateľ podniká v oblasti kde môže spôsobiť svojim zákazníkom vysoké škody, prípadne jeho podnikanie je už vo veľkosti kedy nemá podnikateľ všetko pod svojou osobnou kontrolou (vyšší obrat, vyšší počet zamestnancov) je lepšie prejsť na s.r.o.
  2. Vyšší základ dane s nutnosťou platiť odvody do sociálnej poisťovne – ak sa živnostník dostane do situácie, že nemôže využívať paušálne výdavky, musí platiť odvody do sociálnej poisťovne a jeho základ dane je vo výške až niekoľko desiatok tisíc Eur, tak je výhodnejšie prejsť na s.r.o., kde bude daňovo-odvodové zaťaženie nižšie.

Ak sa živnostník rozhodne ukončiť živnosť a prejsť na s.r.o. odporúčame živnostníkom využiť naše daňovo-poradenské služby a nechať si poradiť aký model transformácie podnikania je najefektívnejší.

Pri výbere formy prechodu na s.r.o. je totiž nutné zvážiť možné dopady na dodanenie dane z príjmov pri ukončení živnosti ako aj vybrať najvhodnejší režim DPH pri presune majetku do s.r.o.

Vyššie uvedené informácie na tejto webovej stránke slúžia na získanie základného prehľadu o daňových, účtovných a právnych predpisoch. V žiadnom prípade neslúžia ako návod pre ich aplikáciu v praxi, ktorá sa môže výrazne odlišovať od platných právnych predpisov v danom čase. Informácie na tejto webovej stránke negarantujú právne, účtovné, daňové či iné odborné poradenstvo alebo služby. Informácie ako také by nemali byť brané ako náhrada za odborné konzultácie s účtovnými, daňovými, právnymi či inými poradcami. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nezodpovedá a nenesie zodpovednosť za prípadne nezrovnalosti, opomenutia a výsledky získané na základe použitia týchto informácií. Všetky informácie a príklady sú poskytované bez akejkoľvek záruky na ich aplikovateľnosť v praxi. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nie je povinná reflektovať platné právne predpisy na informácie a príklady poskytnuté na tejto webovej stránke. 

Dohodnite si stretnutie
s daňovým poradcom

Kontaktujte nás