Marcel 1

Ing. Marcel Muráni, daňový poradca

Cieľom týchto opatrení je  pomoc fyzickým osobám – nepodnikateľom, podnikateľom, zamestnancom ale aj zamestnávateľom. Uplatňujú sa v období mimoriadnej situáciepandémie od 12. marca 2020  do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda mimoriadnu situáciu odvolá.

OPATRENIA V OBLASTI DANE Z PRÍJMU

Ako sa posúva lehota na podanie daňového priznania?

Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov, ktorá uplynie počas pandémie, a to aj v prípade odkladu lehoty na podanie daňového priznania, sa presúva  na koniec kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. V lehote na podanie daňového priznania je povinnosť daň z príjmov aj zaplatiť.

Aké možnosti má daňovník v konkurze alebo v likvidácií?

Daňovníkovi, ktorý je v konkurze alebo v likvidácii a ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov uplynie  počas obdobia pandémie, sa môže rozhodnutím správcu dane na základe žiadosti daňovníka o predlženie tejto lehoty podanej najneskôr do 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie tohto daňového priznania, čiže lehoty do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie predlžiť lehota

  • najviac o tri kalendárne mesiace, pričom proti rozhodnutiu o predlžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov sa nemožno odvolať.

Podali ste už v marci oznam o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania na daň z príjmov?

Aj na Vás sa uplatňuje nová lehota na podanie daňová priznania. Čiže daňové priznanie musíte podať do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci v ktorom skončí obdobie pandémie. Ak lehota, ktorú ste uviedli v pôvodnom oznámení uplynie v čase pandémie, žiaľ, ďalší odklad si podať nemôžete.

OPATRENIA V OBLASTI DANE Z MOTOROVÝCH VOZIDIEL

Mení sa kvôli pandémii aj lehota splatnosti dane z motorových vozidiel?

Lehota na podanie daňového priznania a splatnosť dane podľa zákona o dani z motorových vozidiel, ktorá neuplynula pred začatím obdobia pandémie alebo začala plynúť počas obdobia pandémie, sa považuje za dodržanú, ak sa podá daňové priznanie a zaplatí daň do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

OPATRENIA PRI DOVOZE TOVARU

Bude dovezený tovar pre podporu obetí pandémie oslobodený od cla a DPH?

Toto opatrenie sa týka oslobodenia tovaru od dovozného cla a od DPH pri dovoze tovaru na podporu obetí živelnej pohromy.

Vzťahuje sa na charitatívne alebo dobročinné organizácie, ktoré požiadajú Ministerstvo vnútra o oslobodenie dovozu tovaru od dovozného cla a od DPH, ktoré zároveň spĺňajú aspoň jednu z nasledujúcich podmienok

  • poskytujú zdravotnú starostlivosť, sociálnu pomoc alebo humanitárnu starostlivosť
  • podporujú verejnoprospešný účel, ktorým je plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou, alebo
  • vykonávajú inú činnosť charitatívnej povahy alebo dobročinnej povahy.

OPATRENIA V OBLASTI ÚČTOVNÍCTVA

Čo v prípade, že podnikateľ nedokáže z dôvodu pandémie dodržať lehoty v účtovníctve?

Počas obdobia pandémie sa lehoty podľa zákona o účtovníctve považujú za dodržané, ak účtovná jednotka zmeškané povinnosti splní do konca 3. kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, alebo do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa § 21 ods. 1 podľa toho, ktorá z lehôt uplynie skôr.

Ak počas obdobia pandémie účtovná jednotka nemohla objektívne splniť z personálnych alebo technických dôvodov povinnosti  podľa zákona o účtovníctve z dôvodu negatívnych následkov pandémie, nepovažuje sa za porušenie týchto povinností, ak účtovná jednotka tieto povinnosti splní do konca 3. kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Ak lehota na uloženie pokuty  podľa zákona o účtovníctve  začala plynúť pred začatím obdobia pandémie a neuplynula do začatia obdobia pandémie, obdobie pandémie sa do tejto lehoty nezapočítava.

OPATRENIA V OBLASTI SPRÁVY DANÍ

Ako sa mení doručovanie podaní?

Podanie urobené elektronickými prostriedkami, nie je potrebné doručiť aj v listinnej podobe. Takéto podanie sa považuje za doručené. Osoby, ktoré sú povinné doručovať finančnej správe podania elektronickými prostriedkami a na podania, ktoré majú predpísanú štruktúrovanú formu sú povinné dodržiavať pôvodné pravidlá.

Čo v prípade, keď zmeškám lehoty?

Zmeškanie lehoty, ktorá uplynula počas obdobia pandémie sa odpustí, ak daňový subjekt zmeškaný úkon vykoná najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie; to neplatí pre podanie daňového priznania a platenie dane.

Prerušuje sa počas pandémie daňová kontrola?

Počas obdobia pandémie sa lehota na vykonanie daňovej kontroly, ktorá začala plynúť pred začatím obdobia pandémie, prerušuje na žiadosť daňového subjektu alebo vydaním čiastkového protokolu správcom dane. Právne účinky úkonov vykonaných počas obdobia pandémie do dňa účinnosti tohto zákona zostávajú zachované. Daňová kontrola, ktorá bola prerušená pred začatím obdobia pandémie, zostáva prerušená až do skončenia obdobia pandémie, a to aj, ak počas obdobia pandémie pominuli dôvody, pre ktoré sa daňová kontrola prerušila.

Ak daňová kontrola začne počas obdobia pandémie, lehota na jej vykonanie sa prerušuje odo dňa nasledujúceho po dni začatia daňovej kontroly alebo čiastkovým protokolom správcu dane.

Prerušuje sa počas pandémie daňové konanie?

Počas obdobia pandémie sa daňové konanie, ktoré začalo pred začatím obdobia pandémie, prerušuje na žiadosť daňového subjektu.

Výnimku tvorí daňové konanie, v ktorom sa rozhoduje o vrátení daňového preplatku alebo uplatnenom nároku, ak je pri konaní potrebná účasť inej osoby, ktorá so svojou účasťou z dôvodu pandémie nesúhlasí.

Právne účinky úkonov vykonaných počas obdobia pandémie do dňa účinnosti tohto zákona zostávajú zachované. Daňové konanie, ktoré bolo prerušené pred začatím obdobia pandémie, zostáva prerušené až do skončenia obdobia pandémie, a to aj, ak počas obdobia pandémie pominuli dôvody, pre ktoré sa daňové konanie prerušilo.

Ak daňová konanie začne počas obdobia pandémie, lehota na jej vykonanie sa prerušuje odo dňa nasledujúceho po dni začatia daňovej kontroly alebo čiastkovým protokolom správcu dane.

Posúva sa lehota na vyrubenie dane, premlčanie a vymáhanie daňového nedoplatku?

Počas obdobia pandémie sa prerušuje plynutie lehoty na zánik práva vyrubiť daň, plynutie lehoty, v ktorej sa premlčuje právo na vymáhanie daňového nedoplatku, a plynutie lehoty na zánik práva vymáhať daňový nedoplatok.

Bude daň splatná v období pandémie považovaná za daňový nedoplatok, ak nebude zaplatená?

Za daňový nedoplatok sa nepovažuje dlžná suma dane, ktorej lehota splatnosti uplynie počas obdobia pandémie a ktorú daňový subjekt zaplatí alebo odvedie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Odkladá sa exekúcia počas obdobia pandémie?

Áno.

Menia sa sankcie počas obdobia pandémie?

Daňový subjekt sa zbaví zodpovednosti za porušenie povinnosti podať dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov v ustanovenej lehote, ak  táto lehota uplynula počas obdobia pandémie a ak daňový subjekt túto povinnosť splní do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Za správny delikt, ktorého sa dopustí ten, kto uvedie v dodatočnom daňovom priznaní k dani z príjmov sumu, ktorá v porovnaní so sumou uvedenou v daňovom priznaní k dani z príjmov predstavuje zvýšenie dane z príjmov, sa pokuta počíta do dňa začatia obdobia pandémie.

Správca dane nevyrubí úrok z omeškania ak daňový subjekt zaplatí alebo odvedie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie v ustanovenej výške alebo vo výške určenej v rozhodnutí správcu dane daň z príjmov, vybraný preddavok na daň, daň vybranú zrážkou, alebo zrazenú sumu na zabezpečenie dane ktoré sa stali splatnými počas obdobia pandémie.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať emailom na office@emineopartners.sk,
alebo telefonicky: +421 (0)2 210 28 210.

Vyššie uvedené informácie na tejto webovej stránke slúžia na získanie základného prehľadu o daňových, účtovných a právnych predpisoch. V žiadnom prípade neslúžia ako návod pre ich aplikáciu v praxi, ktorá sa môže výrazne odlišovať od platných právnych predpisov v danom čase. Informácie na tejto webovej stránke negarantujú právne, účtovné, daňové či iné odborné poradenstvo alebo služby. Informácie ako také by nemali byť brané ako náhrada za odborné konzultácie s účtovnými, daňovými, právnymi či inými poradcami. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nezodpovedá a nenesie zodpovednosť za prípadne nezrovnalosti, opomenutia a výsledky získané na základe použitia týchto informácií. Všetky informácie a príklady sú poskytované bez akejkoľvek záruky na ich aplikovateľnosť v praxi. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nie je povinná reflektovať platné právne predpisy na informácie a príklady poskytnuté na tejto webovej stránke.