Skip to main content
Marcel 1

Marcel Muráni, daňový poradca

Podstatou prijatého zákona je podpora zo strany štátu na udržanie zamestnanosti v čase skrátenej práce na čiastočnú úhradu nákladov zamestnávateľa a na náhradu mzdy zamestnanca v čase trvania vonkajšieho faktora, na základe čoho došlo k obmedzeniu činnosti na strane zamestnávateľa alebo časti zamestnávateľa (organizačná zložka, prevádzkareň).

Dôležité pojmy súvisiace so zákonom o podpore v čase skrátenej práce:

Zamestnanec

 • zamestnanec v pracovnom pomere (skrátený úväzok, trvalý pracovný pomer, materská alebo rodičovská dovolenka, dlhodobá OČR, pridelený na výkon u iného zamestnávateľa, atď.),
 • zamestnanec na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu.

Pracovný vzťah

 • pracovný pomer
 • právny vzťah na základe zmluvy o športe.

Zamestnávateľ

fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zamestnávateľom pre účely sociálneho poistenia, alebo časť podniku, t. j. prevádzkareň alebo organizačná zložka (stredisko).

Vonkajší faktor

 • dočasný charakter a zamestnávateľ ho nemohol ovplyvniť, nemohol mu predísť a celkovo má negatívny vplyv na prideľovanie práce zamestnancom zo strany zamestnávateľa,
 • mimoriadna situácia, ktorá je založená na vyhlásení núdzového stavu alebo výnimočného stavu,
 • mimoriadna okolnosť predstavuje okolnosť, ktorú vyhlási vláda SR na základe zverejnenej informácie Štatistického úradu SR o medziročnom poklese hrubého domáce produktu
 • nie je čas vojny alebo vojnový stav, sezónne práce, reštrukturalizácia, plánovaná odstávka alebo rekonštrukcia

Čas skrátenej práce

je obdobie od začatia obmedzenia činnosti zamestnávateľa na základe vplyvu vonkajšieho faktora do skončenia obmedzenia činnosti zamestnávateľa

Obmedzenie činnosti zamestnávateľa

rozumieme ním prekážku v práci na strane zamestnávateľa (organizačná zložka, prevádzkareň), ak nemôže najmenej jednej tretine zamestnancov prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času. U profesionálnych športovcov vychádzame z § 37 ods. 5 zákona o športe, podľa ktorého sa určí ustanovený týždenný pracovný čas športovca (denný pracovný čas športovca je časový úsek 24 hodín po sebe nasledujúcich hodín, do uvedeného počtu hodín zarátame súčet hodín v rámci jedného týždňa, ktoré tvoria jeho nepretržitý odpočinok.

Posúdenie obmedzenia činnosti

pre správne posúdenie na strane zamestnávateľa, či dochádza k obmedzeniu činnosti zamestnávateľa, ktorý môže požiadať o podporu v čase skrátenej práce je podstatné správne určenie celkového počtu zamestnancov a určenie najmenej 1/3 z celkového počtu zamestnancov, ktorým vznikajú prekážky v práci na strane zamestnávateľa najmenej počas 10 % ustanoveného pracovného času. Z uvedeného bude výhodnejšie posudzovať jednotlivé prevádzky a nie spoločnosť ako celok.

Podmienky poskytnutia podpory

 1. Zamestnávateľ je v čase skrátenej práce.
 2. Zamestnávateľ odvádzal ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory poistné na sociálne poistenie počas celého obdobia trvania poistnej povinnosti, ktorá trvala najmenej 24 kalendárnych mesiacov bezprostredne pred podaním žiadosti o podporu.
 3. Zamestnávateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o poskytnutie podpory.
 4. Zamestnávateľ má uzatvorenú písomnú dohodu so zástupcami zamestnancov alebo so zamestnancami alebo súhlas rozhodcu podľa zákonníka práce o tom, že zamestnávateľ požiada o poskytnutie podpory
 5. Zamestnávateľ, ktorý má povolené splátky dlžných súm poistného na sociálne poistenie a dlžná suma sa nestala splatnou.
 6. Podporu je možné čerpať len na zamestnancov, ktorí majú ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory vyčerpanú dovolenku za predchádzajúci kalendárny rok.

Zamestnávateľ je povinný zachovať pracovné miesto, na ktoré bola poskytnutá podpora najmenej dva mesiace po skončení kalendárneho mesiaca, za ktorý bola poskytnutá podpora. Uvedené sa nevzťahuje na pracovné miesto, na ktorom došlo ku skončeniu pracovného vzťahu z dôvodov na strane zamestnanca.

Suma podpory

Suma podpory na jedného zamestnanca je vo výške 60 % priemerného hodinového zárobku zamestnanca, krát počet hodín prekážok v práci na strane zamestnávateľa z dôvodu obmedzenia činnosti zamestnávateľa.

Obdobie poskytnutia podpory

Podpora sa poskytuje v čase skrátenej práce, v úhrne najviac šesť mesiacov počas 24 po sebe nasledujúcich mesiacov. Vláda SR môže nariadením ustanoviť dlhšie obdobie poskytovania podpory v prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie, výnimočného stavu, núdzového stavu atď.

Poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce

V §128 ods. 1 písm. g) sa stanovuje povinnosť platiť poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce pre zamestnávateľa, ktorý zamestnáva zamestnanca v pracovnom pomere a v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu.

Sadzba nového poistného na financovanie podpory pre zamestnávateľa je vo výške 0,5 % z vymeriavacieho základu. Celkové odvodové zaťaženie sa však nezvýši, nakoľko sa poistné v nezamestnanosti zníži na 0,5 % z vymeriavaceho základu.

Vyššie uvedené informácie na tejto webovej stránke slúžia na získanie základného prehľadu o daňových, účtovných a právnych predpisoch. V žiadnom prípade neslúžia ako návod pre ich aplikáciu v praxi, ktorá sa môže výrazne odlišovať od platných právnych predpisov v danom čase. Informácie na tejto webovej stránke negarantujú právne, účtovné, daňové či iné odborné poradenstvo alebo služby. Informácie ako také by nemali byť brané ako náhrada za odborné konzultácie s účtovnými, daňovými, právnymi či inými poradcami. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nezodpovedá a nenesie zodpovednosť za prípadne nezrovnalosti, opomenutia a výsledky získané na základe použitia týchto informácií. Všetky informácie a príklady sú poskytované bez akejkoľvek záruky na ich aplikovateľnosť v praxi. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nie je povinná reflektovať platné právne predpisy na informácie a príklady poskytnuté na tejto webovej stránke.