Náš poradenský tím sa opäť rozrastá

zuzana sidorová skúsená daňová poradkyňa

Zuzana Sidorová, daňová poradkyňa

Náš poradenský tím v EMINEO PARTNERS posilnila ďalšia daňová poradkyňa, Zuzana Sidorová.

Zuzana pôsobí viac ako 15 rokov v poradenskej oblasti. Svoju kariéru začala na auditnom oddelení a neskôr pokračovala na daňovom oddelení poradenskej spoločnosti Mazars. Posledné tri roky pôsobila ako manažér daňového tímu v poradenskej spoločnosti Crowe. Licenciu daňového poradcu získala v roku 2015.

Zuzana sa venuje priamym aj nepriamym daniam. Niekoľko rokov sa sústreďovala predovšetkým na oblasť transferového oceňovania, pričom bola aj aktívnou členkou medzinárodného poradenského tímu.

V súvislosti s jej príchodom do EMINEO PARTNERS sme Zuzane položili 3 otázky.

Čím sa v profesijnej oblasti aktuálne zaoberáš a chcela by si sa s nami podeliť ?

Čoraz viac našich klientov, ale aj ne-klientov sa na nás obracia s prosbou o pomoc pri daňovej kontrole. Častokrát nás oslovia až v momente, kedy im je doručený protokol. Doručením protokolu je však daňová kontrola ukončená, a preto obrana podnikateľa v tejto fáze, aj s našou pomocou, môže byť výrazne obmedzená.

Výsledok daňovej kontroly môže mať pre podnikateľa negatívne dopady, a to nie len ekonomické v podobe povinnosti zaplatenia dodatočnej dane, ale aj trestnoprávne. A práve túto trestnoprávnu rovinu si veľa podnikateľov neuvedomuje. Daňový úrad môže dať už pri dorube sumy 266 eur podnet na prešetrenie orgánom činným v trestnom konaní s cieľom potvrdiť alebo vyvrátiť spáchanie daňového trestného činu.

Každému podnikateľovi, ktorý čelí daňovej kontrole odporúčam, aby jej priebeh konzultoval s odborníkom, prípadne sa nechal zastupovať. V daňovej kontrole sa dá brániť, vyžaduje si to však skúsenosti, zručnosť, voľbu a nastavenie správnej komunikačnej stratégie a predkladanie vierohodných a konzistentných dôkazov.

Vieme, že máš veľa skúseností s medzinárodnými daňami, osobitne v transferovom oceňovaní. Ako túto oblasť vnímajú podnikatelia?

Každý štát chce svoje dane.  Nadnárodné skupiny už dávno pochopili, že si nemôžu presúvať zisky podľa toho, ako sa im to hodí, ale len podľa konkrétnych pravidiel.  Vybudovali si preto svoje tímy na transferové oceňovanie, a tie riešia nastavenie obchodných vzťahov z pohľadu trhových podmienok, cien a následne aj transferovú dokumentáciu.

U menších podnikateľov sa transferové oceňovanie spája len s akousi povinnosťou pripraviť niečo, čo vyžaduje daňový úrad. Najlepšie v minimálnom legislatívnom rozsahu.

Transferová dokumentácia však v žiadnom prípade nie je len akýsi formálny dokument. V transferovom oceňovaní ide v prvom rade o trhové nastavenie obchodných podmienok v transakciách so závislými osobami, a sekundárne o preukázanie týchto skutočností formou transferovej dokumentácie.

Javí sa mi preto rozumné, ak podnikateľ pred uzavretím obchodného vzťahu so závislou osobou, kontaktuje daňového poradcu. Okrem toho, že daňový poradca pomôže podnikateľovi  nastaviť trhové podmienky z pohľadu daní, častokrát ho môže nasmerovať tak, aby sa napríklad vyhol zaťažujúcemu dvojitému zdaneniu.

V neposlednom rade môžem zo skúseností skonštatovať, že daňové úrady zintenzívňujú kontroly zamerané na transferové oceňovanie.  Ak podnikateľ transferovú dokumentáciu nemá, 15 zákonných dní na jej kvalitnú prípravu je skutočne krátky čas.

Ak by si mala dať podnikateľovi jediné odporúčanie, aké by to bolo ?

Ak sa podnikateľ poradí s odborníkom na akúkoľvek oblasť, je pravdepodobné, že spoločne nájdu najlepšie a najadresnejšie riešenie pre danú situáciu. O to viac v momentoch, kedy ide o dorub daní a prípadné trestnoprávne dôsledky. Je preto rozumné nájsť si daňového poradcu. A to najlepšie ešte pred uzatvorením obchodného vzťahu vo významnej sume.

Nejedenkrát sme zachraňovali klienta v daňovej kontrole pred vysokým dorubom, pričom nám bolo zrejmé, že sa nepríjemnej situácii dalo predísť, ak by sa klient na nás obrátil skôr.