Skip to main content

V tomto blogu predstavujeme ďalšie zmeny daňovej legislatívy s účinnosťou od 1. januára 2022.

Zuzana Sidorová skúsená daňová poradkyňa

Zuzana Sidorová, daňová poradkyňa

Vylúčenie fyzickej osoby v pozícii štatutárneho orgánu

Podľa nového ustanovenia § 157a zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) správca dane za konkrétnych zákonných podmienok, rozhodne o vylúčení fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom daňového subjektu. Doba vylúčenia trvá tri roky od právoplatnosti rozhodnutia o vylúčení a viaže sa na konateľov, vedúcich organizačnej zložky podniku, vedúcich podniku zahraničnej osoby, prokuristov a pod.

Správca dane rozhodne o vylúčení, ak daňový subjekt

  • mal ukončenú daňovú kontrola („DK“) na oprávnenosť vrátenia nadmerného odpočtu DPH („NO“) z dôvodu zániku nároku na vrátenie NO (daňový subjekt je nekontaktný 3 mesiace) a súčasne nedoplatok na daniach je viac ako 5 000 EUR v dobe dlhšej ako jeden rok;
  • bolo podané daňové priznanie k DPH a súčasne bola ukončená DK na oprávnenosť vrátenia NO z dôvodu zániku nároku na vrátenie NO (vylúčenie osoby, kt. bola štatutárnym orgánom v čase podania DPH za obdobie kontroly NO).

Vylúčenie sa nevzťahuje na daňový subjekt, ak

  • je voči nemú vedené daňové exekučné konanie,
  • mu bol povolený odklad na platenie dane, daňového nedoplatku alebo mu boli povolené splátky,
  • je voči nemu vedené konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie.

Novelou zákona sa očakáva napríklad skvalitnenie výberu daní alebo očistenie podnikateľského prostredia o tzv. biele kone.

Zmena v odpočte výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj

Pre daňovníkov, ktorí vykonávajú výskum a vývoj, sa znižuje daňové zvýhodnenie, ktoré spočíva v odpočte výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj od základu dane, tzv. superodpočet podľa § 30c zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov („zákon o dani z príjmov“). Tento odpočet má právo využiť daňovník, ktorý realizuje projekt výskumu a vývoja, v súvislosti s ktorým mu vznikajú výdavky (náklady), ktoré sú súčasťou výsledku hospodárenia a ktoré sú spôsobilé na opätovné odpočítanie od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty.

Od 1. januára 2022 sa mení výška daňových výdavkov (nákladov), ktoré možno opätovne odpočítať od základu dane, a to z hodnoty 200% výdavkov (nákladov) vynaložených na výskum a vývoj v zdaňovacom období, na hodnotu 100% výdavkov (nákladov) vynaložených na výskum a vývoj v zdaňovacom období.

Výška odpočtu z tzv. medziročného prírastku výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj (§ 30c ods. 2 zákona o dani z príjmov) ostáva nezmenená.

Zníženie odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa predmetnej úpravy sa prvýkrát uplatní v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, ktoré začína 1. januára 2022 alebo neskôr.

Odpočet výdavkov (nákladov) na investície

Zákon o dani z príjmov zavádza nový dočasný nástroj, ktorý má za cieľ podporiť tých daňovníkov, ktorí sa rozhodnú vykonať investície do majetku s vyššou pridanou hodnotou a ktorí preinvestujú v úhrne najmenej 700%, resp. 1400 % priemernej hodnoty investícií. Ide o inštitút podpory produktívnych investícií s previazaním na priemysel 4.0 formou dodatočného odpočtu výdavkov (nákladov) na investície.

Odpočet výdavkov (nákladov) je možné uplatniť na investície do výrobného a logistického systému skladajúceho sa zo zariadení, strojov, prídavných zariadení, automatizačnej a komunikačnej techniky, vrátane počítačového programu (softvér) pre riadenie výrobných a logistických procesov.

Celková hodnota investície musí byť vyššia ako sedemnásobok priemernej ročnej výšky investícií z posledných troch rokov a zároveň vyššia ako 1 milión EUR.

Daňová podpora spočíva vo forme dodatočného odpočtu výdavkov (nákladov) maximálne do výšky 55% z daňového odpisu uplatneného z tzv. produktívnej investície v príslušnom zdaňovacom období. Konkrétny majetok, na ktorý je možné tento inštitút využiť, je uvedený v prílohe č. 3 zákona o dani z príjmov.

Odpočet môže daňovník uplatniť na investíciu zaradenú do užívania počas obdobia konkrétneho investičného plánu v štyroch po sebe idúcich obdobiach 2022-2025. Odpočet možno uplatňovať počas doby odpisovania majetku, avšak najviac 10 bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období.

Pri majetku, ktorý je predmetom odpočtu nemožno využiť pozastavenie daňových odpisov. Inštitút odpočtu nákladov na investície nemôže využiť spoločnosť v zdaňovacom období, ktoré je kratšie ako 12 mesiacov.

Vyššie uvedené informácie na tejto webovej stránke slúžia na získanie základného prehľadu o daňových, účtovných a právnych predpisoch. V žiadnom prípade neslúžia ako návod pre ich aplikáciu v praxi, ktorá sa môže výrazne odlišovať od platných právnych predpisov v danom čase. Informácie na tejto webovej stránke negarantujú právne, účtovné, daňové či iné odborné poradenstvo alebo služby. Informácie ako také by nemali byť brané ako náhrada za odborné konzultácie s účtovnými, daňovými, právnymi či inými poradcami. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nezodpovedá a nenesie zodpovednosť za prípadne nezrovnalosti, opomenutia a výsledky získané na základe použitia týchto informácií. Všetky informácie a príklady sú poskytované bez akejkoľvek záruky na ich aplikovateľnosť v praxi. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nie je povinná reflektovať platné právne predpisy na informácie a príklady poskytnuté na tejto webovej stránke.