Skip to main content
Marcel 1

Marcel Muráni, daňový poradca

Daňová strata je definovaná v § 2 písm. k) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) a treba ňou rozumieť rozdiel, o ktorý daňové výdavky prevyšujú zdaniteľné príjmy pri rešpektovaní vecnej a časovej súvislosti zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v príslušnom zdaňovacom období.

Daňová vs. účtovná strata

Daňovú stratu je potrebné odlíšiť od účtovnej straty. Skutočnosť, že daňovník vyčísli účtovnú stratu, ešte neznamená, že bude mať aj daňovú stratu. Daňová strata za príslušné zdaňovacie obdobie sa zistí v daňovom priznaní, a to úpravou výsledku hospodárenia alebo rozdielu medzi príjmami a výdavkami, ktorým môže byť zisk alebo strata, o položky zvyšujúce alebo znižujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami. Podľa § 17 ods. 2 ZDP týmito položkami sú sumy, ktoré:

  • nemožno podľa zákona o dani z príjmov zahrnúť do daňových výdavkov alebo ktoré boli do daňových výdavkov zahrnuté v nesprávnej výške,
  • nie sú súčasťou výsledku hospodárenia, ale podľa zákona o dani z príjmov sú zahrnované do základu dane,
  • sú súčasťou výsledku hospodárenia, ale podľa zákona o dani z príjmov sa nezahrnú do základu dane,
  • zvyšujú alebo znižujú výsledok hospodárenia v dôsledku zmeny účtovnej metódy pri použití medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo.

V dôsledku pripočítateľných a odpočítateľných položiek dochádza k tomu, že prípadná účtovná strata sa môže líšiť od daňovej straty. Za zváženie stojí tiež krátka konzultácia s účtovníkom, ktorý pomôže zorientovať sa v tejto problematike.

Podmienky odpočtu straty od r. 2020

Od základu dane daňovníka, ktorý je právnickou osobou, možno odpočítať daňovú stratu vykázanú počnúc rokom 2020 takto:

  • počas najviac piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období,
  • v jednom zdaňovacom období najviac do výšky 50 % základu dane,
  • lehota na odpočet straty začne plynúť počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola daňová strata vykázaná.

Daňová strata vykázaná za príslušné zdaňovacie obdobie sa pri uplatnení odpočtu posudzuje samostatne, t. j. samostatne do výšky 50 % základu dane.

To znamená, že ak sa v zdaňovacom období uplatňuje odpočet daňových strát vykázaných za viacero predchádzajúcich zdaňovacích období, každú možno odpočítať najviac do výšky 50 % základu dane, avšak v úhrne maximálne do výšky základu dane.

Podmienky odpočtu straty vykázanej za zdaňovacie obdobie do 31.12.2019

Daňové straty vykázané do 31. 12. 2019 sa u daňovníka, ktorý je právnickou osobou, naďalej odpočítavajú od základu dane podľa podmienok platných do 31. 12. 2019. V súlade s § 30 ZDP účinného do konca roka 2019 môže daňovník odpočítať od základu dane daňovú stratu počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, nasledujúcich po zdaňovacom období, v ktorom bola daňová strata vykázaná, rovnomerne, t. j. najviac vo výške 1/4 za zdaňovacie obdobie, maximálne však do výšky vyčísleného základu dane.

Ak je zdaňovacie obdobie, v ktorom si daňovník uplatňuje odpočet daňovej straty, kratšie ako rok, t. j. je kratšie ako dvanásť bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, a to z akéhokoľvek dôvodu (vstup do likvidácie, vyhlásenie konkurzu, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zmena kalendárneho roka na hospodársky rok a pod.), môže si podľa § 30 ods. 2 ZDP aj v tomto zdaňovacom období uplatniť celý ročný odpočet daňovej straty. To znamená, že pri odpočte daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobia do 31. 12. 2019 môže daňovník uplatniť odpočet pomernej časti vo výške jednej štvrtiny, pri odpočte daňových strát vykázaných od 1. 1. 2020 môže uplatniť odpočet za kratšie zdaňovacie obdobie do výšky 50 % základu dane príslušného zdaňovacieho obdobia.

Odpočet daňovej straty v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby sa uvádza v riadku 410, a to najviac do výšky základu dane vykázaného v riadku 400. Suma na odpočet sa vypočíta v tabuľke D – Evidencia a odpočet straty v III. časti daňového priznania.

Tabuľku D vyplní evidenčne aj daňovník, ktorý v zdaňovacom období, za ktoré sa daňové priznanie podáva, neuplatňuje odpočet daňovej straty (napríklad z dôvodu vykázania ďalšej straty), ale z predchádzajúcich zdaňovacích období mu vznikol nárok na odpočet. V takomto prípade vyplní v tabuľke D len riadky 1 a 3 príslušných stĺpcov. Daňová strata vykázaná v zdaňovacom období, za ktoré sa daňové priznanie podáva, sa v tabuľke D neuvádza, pretože je vykázaná v riadku 400 daňového priznania a v tabuľke D sa uvedie až v nasledujúcom zdaňovacom období.

Odpočet daňovej straty u mikrodaňovníka

V súlade s § 2 písm. w) ZDP mikrodaňovníkom je daňovník, ktorý je fyzickou osobou s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP a právnickou osobou, ktorých zdaniteľné príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu ustanovenú na účely registrácie k dani z pridanej hodnoty podľa § 4 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p., t. j. v súčasnosti neprevyšujú sumu 49 790 eur.

Výnimku z vyššie uvedenej definície predstavuje daňovník:

  • je závislou osobou podľa § 2 písm. n) až r) ZDP a realizuje kontrolované transakcie za toto zdaňovacie obdobie,
  • bol na neho vyhlásený konkurz, vstúpil do likvidácie alebo mu bol povolený splátkový kalendár,
  • jeho zdaňovacie obdobie je kratšie ako 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov okrem daňovníka, ktorý má kratšie zdaňovacie obdobie z dôvodu úmrtia.

Mikrodaňovník môže v súlade s § 30 ods. 1 písm. a) ZDP uplatniť odpočet daňovej straty až do výšky 100 % vyčísleného základu dane. To znamená, že daňovú stratu môže odpočítať počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, a to v ktoromkoľvek z týchto piatich zdaňovacích období v akejkoľvek výške, až do výšky základu dane, počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vyčíslená.

Vyššie uvedené informácie na tejto webovej stránke slúžia na získanie základného prehľadu o daňových, účtovných a právnych predpisoch. V žiadnom prípade neslúžia ako návod pre ich aplikáciu v praxi, ktorá sa môže výrazne odlišovať od platných právnych predpisov v danom čase. Informácie na tejto webovej stránke negarantujú právne, účtovné, daňové či iné odborné poradenstvo alebo služby. Informácie ako také by nemali byť brané ako náhrada za odborné konzultácie s účtovnými, daňovými, právnymi či inými poradcami. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nezodpovedá a nenesie zodpovednosť za prípadne nezrovnalosti, opomenutia a výsledky získané na základe použitia týchto informácií. Všetky informácie a príklady sú poskytované bez akejkoľvek záruky na ich aplikovateľnosť v praxi. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nie je povinná reflektovať platné právne predpisy na informácie a príklady poskytnuté na tejto webovej stránke. 

Dohodnite si stretnutie
s daňovým poradcom

Kontaktujte nás