Skip to main content
Marcel 1

Ing. Marcel Muráni, daňový poradca

Od 1.1.2021 sa do zákona o DPH (222/2004 Z.z.) dopĺňa nový §25a, ktorý umožní podnikateľom znížiť základ dane z pridanej hodnoty o daň z pridanej hodnoty, ktorú štátu odviedli z niektorých neuhradených odberateľských faktúr.

Uvedená úprava je pozitívna správa pre podnikateľov a v nasledovných riadkoch vysvetlíme princípy tejto úpravy ako aj dôležité veci na ktoré sa podnikateľ musí zamerať.

Ak si podnikateľ zníži daň z pridanej hodnoty je povinný o tom informovať svojho odberateľa. Odberateľ je povinný upraviť si DPH v zdaňovacom období v ktorom sa dozvie o tom, že jeho dodávateľ si upravil DPH. V prípade, že neskôr dôjde k úhrade pohľadávky, sú odberateľ aj dodávateľ povinný si DPH o túto úhradu opraviť.

Nárokovať si od štátu už uhradenú daň z pridanej hodnoty je možné len z nevymožiteľných pohľadávok. Čo presne sa na účely tohto paragrafu rozumie pod nevymožiteľnou pohľadávkou je uvedené v odstavci 2 tohto paragrafu.

Jedná sa o:

1) Pohľadávku, ktorá je vymáhaná v exekučnom konaní a v priebehu 12 mesiacov od začatia exekučného konania nebola uspokojená,

2) Pohľadávku voči odberateľovi, ktorý sa nachádza v konkurznom konaní a:

a) konkurzné konanie bolo zastavené pre nedostatok majetku
b) konkurz bol zrušený pre nedostatok majetku
c) dňom a do výšky v akej bola pohľadávke v konkurznom konaní „zistená“
d) ak aj podnikateľ neprihlásil pohľadávku do konkurzného konania a to do výšky v akej platiteľ vie preukázať, že by jeho pohľadávka nebola uspokojená aj keby ju prihlásil do konkurzu, za podmienky že táto pohľadávka nie je premlčaná

3) Pohľadávku voči odberateľovi, ktorý sa nachádza v oddlžení a:

a) konkurz bol skončený z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
b) dňom a v rozsahu v akom bola pohľadávka v konkurze zistená
c) ak pohľadávka nebola do konkurzu zistená, tak v rozsahu v akom vie platiteľ preukázať, že by sa jeho pohľadávka v konkurze neuspokojila
d) súd určil splátkový kalendár

4) Pohľadávku voči odberateľovi, právnickej osobe, ktorá zanikla bez právneho nástupcu

5) Pohľadávku voči odberateľovi, fyzickej osobe, ktorá zomrela

6) Pohľadávku v menovitej hodnote do 300 Eur vrátane DPH, a to 12 mesiacov po jej splatnosti, pričom platiteľ musí vedieť preukázať že vykonal akýkoľvek úkon, ktorý smeruje k získaniu úhrady pohľadávky

7) Pohľadávku voči odberateľovi, ktorý skončil proces reštrukturalizácie a pohľadávka nebola prihlásená a to v rozsahu v akom platiteľ vie preukázať, že by sa jeho pohľadávka neuspokojila.

 

Odstavec dva, určuje presné podmienky za ktorých je pohľadávka nevymožiteľná ako aj termín, od ktorého si môže podnikateľ o svoju pohľadávku znížiť DPH. Druhý časový limit určuje odstavec 5, ktorý uvádza, že právo vykonať opravu zaniká po uplynutí 3 rokov od lehoty od posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie v ktorom bola služba alebo tovar dodaná.

V odstavci štyri sa uvádza kedy podnikateľ nemôže vykonať zníženie DPH. Jedná sa o prípady kedy sú odberateľ a dodávateľ prepojené osoby, alebo prípady kedy odberateľ vedel, vedieť mal alebo vedieť mohol, že odberateľ (dlžník) úplne alebo čiastočne nezaplatí za dodanie tovaru alebo služby, a to s prihliadnutím na okolnosti konkrétneho obchodného vzťahu.

Tu treba uviesť, že samotný fakt, že odberateľ nezaplatil za predchádzajúce dodania služieb/tovarov neznamená, že mal dodávateľ vedieť, že faktúra nebude uhradená.

Záver:

Táto úprava je pozitívnou zmenou zákona o DPH. Treba si uvedomiť, že už 25.1.2021 uplynie prvá lehota, do ktorej je možné uplatniť si zníženie DPH pri faktúrach za dodanie tovaru alebo služieb, ktoré sa zrealizovali v mesiaci december 2017. Toto sa týka aj dodania tovarov a služieb za skoršie obdobia ak sa lehota na základe podmienok uvedených v odseku 5 nepočítala.

Preto vám odporúčame kontaktovať daňového poradcu, aby ste prešli všetky vaše pohľadávky a zistili, ktoré pohľadávky je nutné uviesť už v daňovom priznaní podávanom 25.1.2021. Po tomto termíne si už nebudete môcť uplatniť zníženie DPH z niektorých faktúr. Takisto vám odporúčam prejsť s daňovým poradcom váš systém vymáhania pohľadávok, aby ste ho nastavili tak, aby ste pohľadávky čo najskôr vedeli vykázať ako nevymožiteľné podľa zákona o DPH.

 

Vyššie uvedené informácie na tejto webovej stránke slúžia na získanie základného prehľadu o daňových, účtovných a právnych predpisoch. V žiadnom prípade neslúžia ako návod pre ich aplikáciu v praxi, ktorá sa môže výrazne odlišovať od platných právnych predpisov v danom čase. Informácie na tejto webovej stránke negarantujú právne, účtovné, daňové či iné odborné poradenstvo alebo služby. Informácie ako také by nemali byť brané ako náhrada za odborné konzultácie s účtovnými, daňovými, právnymi či inými poradcami. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nezodpovedá a nenesie zodpovednosť za prípadne nezrovnalosti, opomenutia a výsledky získané na základe použitia týchto informácií. Všetky informácie a príklady sú poskytované bez akejkoľvek záruky na ich aplikovateľnosť v praxi. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nie je povinná reflektovať platné právne predpisy na informácie a príklady poskytnuté na tejto webovej stránke.