Ivana

Ing. Ivana Senešiová, audítor

 

Zamestnanec je povinný dokladovať nárok na uplatňovanie daňového bonusu v súlade s § 37 ods.2 písm. a) zák. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

Zamestnanec preukazuje zamestnávateľovi nárok na daňový bonus :

1. potvrdením školy, že dieťa žijúce s ním v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie denným štúdiom na strednej alebo vysokej škole,

2. alebo potvrdením úradu práce o poberaní prídavku na dieťa.

Zamestnanci, ktorí si chcú uplatniť od septembra 2019 nárok na daňový bonus  (na deti v školskom roku 2019/2020) ,predložia  takéto potvrdenie zamestnávateľovi ( výnimka – zamestnanci zamestnaní vo verejnej správe od 01.12.2019).

Takýto doklad bude platný dovtedy, kým nedôjde k zmene údajov v ňom uvedených. Potvrdenie školy o tom, že dieťa žijúce so zamestnancom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, platí vždy na školský rok, na ktorý bolo vydané.

Vyššie uvedené informácie na tejto webovej stránke slúžia na získanie základného prehľadu o daňových, účtovných a právnych predpisoch. V žiadnom prípade neslúžia ako návod pre ich aplikáciu v praxi, ktorá sa môže výrazne odlišovať od platných právnych predpisov v danom čase. Informácie na tejto webovej stránke negarantujú právne, účtovné, daňové či iné odborné poradenstvo alebo služby. Informácie ako také by nemali byť brané ako náhrada za odborné konzultácie s účtovnými, daňovými, právnymi či inými poradcami. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nezodpovedá a nenesie zodpovednosť za prípadne nezrovnalosti, opomenutia a výsledky získané na základe použitia týchto informácií. Všetky informácie a príklady sú poskytované bez akejkoľvek záruky na ich aplikovateľnosť v praxi. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nie je povinná reflektovať platné právne predpisy na informácie a príklady poskytnuté na tejto webovej stránke.