Marcel 1

Marcel Muráni, daňový poradca

22. marca 2021 Rada EÚ schválila návrh Smernice Rady DAC7 ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti daní (ďalej len „DAC7“). Na základe tejto iniciatívy budú prevádzkovatelia digitálnych platforiem povinní zdieľať so správcom dane informácie o údajoch svojich predávajúcich a transakciách uskutočňovaných prostredníctvom ich platforiem. Členské štáty EÚ majú povinnosť implementovať nové pravidlá do vnútroštátnych právnych predpisov najneskôr do 31. decembra 2022, pričom samotná účinnosť nových pravidiel je stanovená od 1. januára 2023.

DAC7 tiež hovorí o automatickej výmene nahlásených údajov s inými dotknutými členskými štátmi EÚ prostredníctvom spoločnej komunikačnej siete.

Koho sa zmeny týkajú

Povinnosti vyplývajúce z DAC7 budú mať prevádzkovatelia platforiem, ktorí uzatvoria zmluvu s predajcami, čím im sprístupnia celú alebo časť platformy. DAC7 definuje platformu ako akékoľvek digitálne rozhranie, ktoré spája predajcov určitého tovaru a služieb s potenciálnymi kupujúcimi. Môže sa jednať o webové stránky, ale aj mobilné aplikácie. Výnimky sa vzťahujú napríklad na platformy, ktoré zabezpečujú výlučne spracovávanie platieb. Na rozdiel od ostatných smerníc EÚ, povinnosti vyplývajúce z DAC7 sa vzťahujú na platformy bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú rezidentmi EÚ, avšak pravidlám budú podliehať iba transakcie EÚ predajcov.

Nie každá aktivita predajcov patrí do rozsahu pôsobnosti Smernice DAC7. Prevádzkovatelia digitálnych platforiem budú mať povinnosť hlásiť údaje iba o nasledujúcich transakciách:

 • prenájom nehnuteľností nachádzajúcich sa v EÚ (napr. obytných, rekreačných a komerčných nehnuteľností a parkovísk)
 • poskytovanie osobitných služieb poskytovateľom so sídlom v EÚ (napríklad vo forme živnosti)
 • predaj tovaru predávajúcim so sídlom v EÚ (B2C aj B2B, nový aj použitý tovar)
 • prenájom akýchkoľvek dopravných prostriedkov subjektom usadeným v EÚ (auto, spolujazda atď.)

Nové povinnosti súvisiace s prijatím smernice DAC7 môžu vyžadovať rôzne softvérové riešenia na zber a overovanie požadovaných informácií od prevádzkovateľov platforiem.

Čo konkrétne budú musieť prevádzkovatelia digitálnych platforiem hlásiť? (zoznam nie je konečný)

 • obchodné meno (pri právnických osobách), meno a priezvisko (pri fyzických osobách);
 • adresa sídla / adresa trvalého pobytu;
 • DIČ vrátane členského štátu EÚ vydania / miesto narodenia;
 • identifikačné číslo pre DPH (ak je k dispozícii);
 • dátum narodenia (pri fyzických osobách);
 • IČO (pri právnických osobách); a
 • existencia stálej prevádzkarne, prostredníctvom ktorej sa v EÚ vykonávajú relevantné činnosti, s uvedením každého príslušného členského štátu EÚ, kde sa takáto stála prevádzkareň nachádza.

Praktické aspekty

V súvislosti s povinnosťou prevádzkovateľov digitálnych platforiem vyplývajúcich z DAC7 bude potrebné, aby prevádzkovatelia preverili všetky zmluvné dojednania so svojimi predajcami a poskytovateľmi služieb, či im súčasné zmluvy umožňujú zhromažďovať a zdieľať vyššie uvedené informácie.

Ak prevádzkovateľ platformy podlieha oznamovacím povinnostiam vo viac ako jednom členskom štáte EÚ (napr. rezident v jednom členskom štáte EÚ s stálou prevádzkarňou v inom členskom štáte EÚ), musí si vybrať jeden členský štát EÚ, v ktorom bude podávať správy. Prevádzkovatelia platforiem mimo EÚ musia nahlásiť relevantné informácie daňovým orgánom členského štátu EÚ, v ktorom sú zaregistrované.

V súvislosti s due diligence procesmi, môže prevádzkovateľ platformy preniesť plnenie týchto povinností na tretieho poskytovateľa služieb. Za záväzky však naďalej nesie plnú zodpovednosť prevádzkovateľ platformy.

Nedodržanie pravidiel vyplývajúcich zo Smernice DAC7 bude viesť k sankciám voči prevádzkovateľom takýchto digitálnych platforiem. Zavedenie konkrétnych sankcií je ponechané na jednotlivých členských štátoch EÚ. Predpokladáme však, že sa bude jednať prevažne o pokuty, ktoré budú zosúladené so sankciami vyplývajúcimi zo Smernice DAC6. V tejto súvislosti môžeme očakávať vydanie usmernení, ktoré stanovia výšku sankcií a ďalšie dôsledky neplnenia povinností.

Aj keď nové povinnosti platia až od roku 2023, podnikatelia by mali začať zvažovať vplyv zmien na ich fungovanie. Pokiaľ by ste potrebovali odborný názor na vplyv vyššie uvedených zmien na váš biznis, neváhajte sa na nás obrátiť emailom na office@emineopartners.sk.

Aktuality zo sveta podnikania, práva a daní pohodlne na váš email

 • už nikdy nezmeškajte webinár
 • získajte hodnotné tipy a triky
 • upozornenia na zaujímavé články
Vyššie uvedené informácie na tejto webovej stránke slúžia na získanie základného prehľadu o daňových, účtovných a právnych predpisoch. V žiadnom prípade neslúžia ako návod pre ich aplikáciu v praxi, ktorá sa môže výrazne odlišovať od platných právnych predpisov v danom čase. Informácie na tejto webovej stránke negarantujú právne, účtovné, daňové či iné odborné poradenstvo alebo služby. Informácie ako také by nemali byť brané ako náhrada za odborné konzultácie s účtovnými, daňovými, právnymi či inými poradcami. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nezodpovedá a nenesie zodpovednosť za prípadne nezrovnalosti, opomenutia a výsledky získané na základe použitia týchto informácií. Všetky informácie a príklady sú poskytované bez akejkoľvek záruky na ich aplikovateľnosť v praxi. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nie je povinná reflektovať platné právne predpisy na informácie a príklady poskytnuté na tejto webovej stránke.