Skip to main content
Marcel 1

Marcel Muráni, daňový poradca

Zamestnávateľ má v zmysle Zákonníka práce povinnosť zabezpečiť stravovanie pre svojich zamestnancov, ktorí v rámci pracovnej zmeny odpracovali viac ako štyri hodiny. Uvedenú povinnosť zamestnávateľ zabezpečí:

  1. poskytovaním teplého jedla vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, alebo prostredníctvom právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby (stravovacie poukážky).
  2. poskytovaním finančného príspevku na stravovanie pre zamestnancov (platné od 1.3.2021).

Povinnosť poskytovania stravovania sa vzťahuje na zamestnávateľa, ak:

  1. zamestnanec vykonáva prácu viac ako štyri hodiny.
  2. zamestnáva žiakov počas praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania podľa zákona o odbornom vzdelávaní.
  3. zamestnancovi trvá pracovná zmena viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže zabezpečiť ďalšie stravovanie alebo poskytnúť ďalší finančný príspevok na stravovanie.

Zamestnávateľ prispieva na stravovanie zamestnancovi:

  1. v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín (najmenej vo výške 2,11 € a najviac vo výške 2,81 €)
  2. formou finančného príspevku na stravovanie vo výške od 2,11 € do 2,81 €.

Okrem uvedeného zamestnávateľ môže zamestnancovi na stravovanie poskytnúť príspevok zo sociálneho fondu, ktorý nie je limitovaný. Z hľadiska dane z príjmov ide o oslobodený príjem, ktorý je poskytnutý ako hodnota stravy zo strany zamestnávateľa pre svojich zamestnancov.

Zmena v stravovaní od 1.1.2022

V súvislosti so zmenou od 1. januára 2022 bude na strane zamestnanca oslobodená od dane z príjmov hodnota stravy zamestnávateľa poskytovaná:

  1. na teplé jedlo vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa,
  2. na stravovacie poukážky,
  3. na finančný príspevok na stravovanie

a to najmenej 55 % ceny jedla, najviac však vo výške 55 % sumy stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v zmysle zákona o cestovných náhradách, t. j. hodnota príspevku do výšky 2,81 €.

V praxi to znamená, že od začiatku roka 2022 bude od dane oslobodená len suma stravného a finančného príspevku poskytovaná v súlade so Zákonníkom práce a to do výšky 2,81 € navýšená o príspevok zo sociálneho fondu Príspevok nad túto čiastku bude pre zamestnanca predstavovať zdaniteľný príjem.

Vyššie uvedené informácie na tejto webovej stránke slúžia na získanie základného prehľadu o daňových, účtovných a právnych predpisoch. V žiadnom prípade neslúžia ako návod pre ich aplikáciu v praxi, ktorá sa môže výrazne odlišovať od platných právnych predpisov v danom čase. Informácie na tejto webovej stránke negarantujú právne, účtovné, daňové či iné odborné poradenstvo alebo služby. Informácie ako také by nemali byť brané ako náhrada za odborné konzultácie s účtovnými, daňovými, právnymi či inými poradcami. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nezodpovedá a nenesie zodpovednosť za prípadne nezrovnalosti, opomenutia a výsledky získané na základe použitia týchto informácií. Všetky informácie a príklady sú poskytované bez akejkoľvek záruky na ich aplikovateľnosť v praxi. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nie je povinná reflektovať platné právne predpisy na informácie a príklady poskytnuté na tejto webovej stránke.