Vladimíra Mačuhová, Daňová poradkyňa

Ak vaša spoločnosť vyvíja softvér, prípadne realizuje projekty výskumu a vývoja v rámci svojej produkčnej činnosti, a hľadáte možnosti ako  legálne platiť nižšiu  daň z príjmov, môžete využiť tzv. „superodpočet“ a „patent box“.

Pri  superodpočte je možné odpočítať od základu dane navyše 200% nákladov na výskum a vývoj (za určitých okolností aj viac), čím sa konkrétny náklad môže dostať do základu dane až 4-krát.

V prípade patent boxu je možné oslobodiť od dane časť výnosov z predaja licencii alebo výrobkov s použitím vlastného patentu.

Viac sa o týchto možnostiach daňovej optimalizácie dočítate na nasledujúcich riadkoch.

Superodpočet – odpočet výdavkov na výskum a vývoj

 

Výška odpočtu

Od základu dane spoločnosti (poníženého o odpočet daňovej straty) je možné odpočítať navyše:

 • 200% nákladov na výskum a vývoj a
 • 100% z medziročného prírastku nákladov podľa stanoveného vzorca

Týmto spôsobom sa teda určitý náklad môže dostať do základu dane až 4-krát.

Odpočet nie je možné uplatniť, ak spoločnosť vykáže stratu, ale odpočet je možné presunúť do nasledujúceho roka.

Čo je možné uplatniť

Do odpočtu je možné uplatniť najmä:

 • náklady na mzdy pracovníkov, ktorí sa úplne alebo čiastočne podieľajú na projekte výskumu a vývoja,
 • odpisy majetku používaného v priamej súvislosti s riešením projektu,
 • materiál spotrebovaný v súvislosti s projektom,
 • náklady na elektrinu, energie, vodu a pod., ak vznikli v priamej súvislosti s projektom,
 • výdavky na certifikáciu výsledkov výskumu a vývoja.

Do odpočtu nie je možné uplatniť:

 • náklady, na ktoré bola použitá úplná alebo čiastočná podpora z verejných financií,
 • služby a licencie okrem vymedzených licencií,
 • nehmotné výsledky výskumu a vývoja nakúpené od iných osôb s výnimkou
  • služieb súvisiacich s projektom nakúpených od SAV, štátnych vysokých škôl a pod.,
  • nehmotných výsledkov výskumu a vývoja obstaraného od osôb s osvedčením o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj,
  • certifikácie vlastných výsledkov výskumu a vývoja.

 Povinnosti

Spoločnosť  je povinná viesť oddelenú evidenciu nákladov na výskum a vývoj. Taktiež je povinná vypracovať písomný projekt výskumu a vývoja, v ktorom je vymedzený predmet výskumu a vývoja.

Spoločnosť pri uplatnení odpočtu reportuje základné informácie o projekte v daňovom priznaní a Finančné riaditeľstvo SR zverejňuje tieto informácie na svojej webovskej stránke.

Patent box – oslobodenie príjmov z licencii a predaja výrobkov

 

Akých príjmov sa týka

Zvýhodnený daňový režim spočíva v oslobodení časti príjmov (výnosov) z licencií súvisiacich s patentmi, úžitkovými vzormi a softvérom, ktoré sú výsledkom vlastnej vývojovej činnosti spoločnosti (ďalej len „nehmotný majetok“). Ak si chce spoločnosť uplatniť daňové zvýhodnenie, nehmotný majetok musí byť chránený registrovaným patentom alebo technické riešenie chránené registrovaným úžitkovým vzorom a softvér podliehať autorskému právu.

Výška a obdobie oslobodenia výnosov

Oslobodenie je vo výške 50 % z príjmov plynúcich z licencii. Toto oslobodenie je možné uplatniť počas obdobia uplatňovania daňových odpisov z aktivovaných nákladov na vývoj patentu, úžitkového vzoru alebo softvéru. Ak sú súčasťou nákladov na vývoj nehmotného majetku aj nehmotné výsledky výskumu nakupované od iných osôb, nárok na oslobodenie sa proporčne kráti.

Pokiaľ spoločnosť začne uplatňovať oslobodenie, je povinná pokračovať v jeho uplatňovaní do skončenia odpisovania nehmotného majetku, s ktorým súvisí.

Pokiaľ spoločnosť nemá nehmotné aktíva aktivované v majetku, je možné podmienku aktivácie splniť aj dodatočne, avšak v takomto prípade prichádza ku kráteniu príjmov, na ktoré následne možno oslobodenie uplatniť.

Povinnosti

Spoločnosť je povinná viesť evidenciu nákladov podľa definovaných požiadaviek.

Spoločnosť pri uplatnení oslobodenia reportuje základné informácie o ňom v daňovom priznaní. Tieto informácie sú potom zverejnené na webovej stránke Finančného riaditeľstva SR.

Oslobodenie z predaja výrobkov

Alternatívou k oslobodeniu príjmov z licencii je oslobodenie príjmov z predaja vlastných výrobkov, pri ktorých výrobe sa úplne alebo sčasti využil patent alebo úžitkový vzor, ktoré sú výsledkom vlastnej vývojovej činnosti daňovníka. Princípy oslobodenia sú obdobné ako pri licenciách.

Ak ste o týchto možnostiach optimalizácie dane z príjmov nevedeli, tak verím že vás článok inšpiroval. V prípade ak potrebujete pomôcť s realizáciou týchto opatrení vo vašej spoločnosti, neváhajte nás kontaktovať emailom na: office@emineopartners.sk alebo na tel.č.: +421 221 028 219

Vyššie uvedené informácie na tejto webovej stránke slúžia na získanie základného prehľadu o daňových, účtovných a právnych predpisoch. V žiadnom prípade neslúžia ako návod pre ich aplikáciu v praxi, ktorá sa môže výrazne odlišovať od platných právnych predpisov v danom čase. Informácie na tejto webovej stránke negarantujú právne, účtovné, daňové či iné odborné poradenstvo alebo služby. Informácie ako také by nemali byť brané ako náhrada za odborné konzultácie s účtovnými, daňovými, právnymi či inými poradcami. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nezodpovedá a nenesie zodpovednosť za prípadne nezrovnalosti, opomenutia a výsledky získané na základe použitia týchto informácií. Všetky informácie a príklady sú poskytované bez akejkoľvek záruky na ich aplikovateľnosť v praxi. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nie je povinná reflektovať platné právne predpisy na informácie a príklady poskytnuté na tejto webovej stránke.