Marcel 1

Ing. Marcel Muráni, daňový poradca

Čo je transferové oceňovanie?

Transferové oceňovanie je posudzovanie transakcií, realizovanými medzi závislými osobami . Posudzuje sa či cena a ostatné podmienky kontrolovaných transakcií sú nastavené tak, ako by ich mali medzi sebou nastavené nezávislé osoby. Tiež sa skúma, či cena alebo iné podmienky nespôsobujú znižovanie daňového základu alebo zvyšovanie daňovej straty, či inak neupravujú účtovníctvo spoločnosti.

Kto sú závislé osoby?

V zákone o dani z príjmov (595/2003 Z. z.) sú závislé osoby definované v  § 2, písmeno n. Medzi závislé osoby patria:

 1. Blízke osoby – sú osoby, ktoré sú príbuzné v priamom rade
 2. Ekonomicky prepojené osoby – účasť na majetku alebo kontrole inej spoločnosti. Čiže 25% priamy, nepriamy alebo nepriamy odvodený podiel. V prípade, že nepriamy odvodený podiel presahuje 50% tak všetky osoby, ktoré sa pri výpočte nepriameho odvodeného podielu použili sa považujú za prepojené spoločnosti. Čiže vzťah matka a dcéra.
 3. Personálne prepojené osoby – sa rozumie vzťah členov štatutárnych, dozorných alebo obdobných orgánov. Napr. ak sa jedná o spoločnosti, kde je rovnaká osoba v orgánoch spoločnosti.
 4. Inak prepojené osoby – právny alebo iný obdobný vzťah vytvorený predovšetkým na účel zníženia základu dane alebo zvýšenia daňovej straty. napr. ak sa vytvorí vzťah medzi dvoma subjektami len na základe toho, aby stratová firma vyfakturovala služby/tovar ziskovej firme.

Vo firme máme transakcie medzi závislými osobami. Čo teraz?

Povinnosti daňového subjektu možno rozdeliť do dvoch rovín:

 1. Úprava základu dane – daňový subjekt je povinný preveriť, či ceny alebo podmienky pri kontrolovaných transakciách sú iné, aké by boli pri nezávislých osobách.

Ak áno, tak podľa paragrafu 17, odstavec 5 je súčasťou základu dane závislej osoby aj rozdiel, o ktorý sa ceny alebo podmienky v kontrolovaných transakciách líšia od cien alebo podmienok, ktoré by sa použili medzi nezávislými osobami v porovnateľných transakciách, pričom tento rozdiel znižuje základ dane alebo zvyšuje daňovú stratu.

Na určenie cien a podmienok, ktoré by sa použili medzi nezávislými osobami pri porovnateľných transakciách sú v zákone o dani z príjmov uvedené nasledovné metódy:

 • Metóda nezávislej trhovej ceny
 • Metóda následného predaja
 • Metóda zvýšených nákladov
 • Metóda delenia zisku
 • Metóda čistého obchodného rozpätia

Na určenie cien a podmienok je možné použiť aj iné metódy, avšak len takú metódu, ktorej použitie je  v súlade s princípom nezávislého vzťahu.

 1. Príprava dokumentácie o kontrolovaných transakciách-daňový subjekt musí byť schopný preukázať pri prípadnej kontrole zo strany daňového úradu, že ku kontrolovaným transakciám má vypracovanú dokumentáciu.

Daňový úrad môže daňovníka vyzvať na predloženie dokumentácie za príslušné zdaňovacie obdobie najskôr prvý deň nasledujúci po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za dané zdaňovacie obdobie, môže si tiež vyžiadať kompletné účtovníctvo za ľubovoľné obdobie. Daňovník má v takomto prípade 15 dní na predloženie dokumentácie. V takomto prípade sa odporúča prizvať odborníka na účtovníctvodaňové poradenstvo.

Rozsah a obsah dokumentácie určuje smernica Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/019153/2018-724.

Existujú tri druhy dokumentácií z hľadiska rozsahu:

 • Úplná dokumentácia
 • Základná dokumentácia
 • Skrátená dokumentácia

Čo hrozí daňovníkovi ak nebude mať pripravenú dokumentáciu ku kontrolovaným transakciám?

Ak daňovník nepredloží daňovému úradu na výzvu dokumentáciu ku kontrolovaným transakciám tak hrozí daňovníkovi pokuta až do výšky 3.000 Eur. Daňový úrad využíva pri nesplnení tejto povinnosti maximálnu sadzbu  čiže 3.000 Eur.

Keďže daňový subjekt nebude schopný preukázať, že kontrolované transakcie nie sú realizované pri férových cenách a podmienkach, daňovému subjektu hrozí dodanenie. Preto je dôležité, aby podnikateľ dbal na svoje účtovníctvo a pravidelne ho konzultoval so svojimi účtovníkmi.

 

 

Vyššie uvedené informácie na tejto webovej stránke slúžia na získanie základného prehľadu o daňových, účtovných a právnych predpisoch. V žiadnom prípade neslúžia ako návod pre ich aplikáciu v praxi, ktorá sa môže výrazne odlišovať od platných právnych predpisov v danom čase. Informácie na tejto webovej stránke negarantujú právne, účtovné, daňové či iné odborné poradenstvo alebo služby. Informácie ako také by nemali byť brané ako náhrada za odborné konzultácie s účtovnými, daňovými, právnymi či inými poradcami. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nezodpovedá a nenesie zodpovednosť za prípadne nezrovnalosti, opomenutia a výsledky získané na základe použitia týchto informácií. Všetky informácie a príklady sú poskytované bez akejkoľvek záruky na ich aplikovateľnosť v praxi. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nie je povinná reflektovať platné právne predpisy na informácie a príklady poskytnuté na tejto webovej stránke.