Skip to main content

V spolupráci s portálom EduForBiz.sk sme pre vás pripravili praktický webinár na témy pripravovaných zmien novely Zákona o dani z príjmov a Zákona o DPH, ktoré môžu zásadným spôsobom ovplyvniť aj vaše podnikanie.

Cieľom webináru je vás oboznámiť praktickým spôsobom s príležitosťami ale aj rizikami, ktoré novely daňových zákonov prinášajú spoločnostiam a na prvý pohľad nie sú zrejmé.

Webinár je rozdelený na 6 častí:

Nedobytné pohľadávky

Navrhovaná novela zákona o DPH prinesie od roku 2021 možnosť vrátenia dane pri nevymožiteľnej pohľadávke. Dodávateľ si tak bude môcť za stanovených podmienok vypýtať od štátu naspäť odvedenú DPH za dodania tovaru alebo služby, ak mu po vzniku daňovej povinnosti odberateľ úplne alebo čiastočne nezaplatil a jeho pohľadávka sa z tohto dodania stala nevymožiteľnou.

 • Za akých okolností je pohľadávka považovaná za nevymožiteľnú?
 • Kedy prvýkrát bude možné opravu vykonať a čo všetko je potrebné ďalej sledovať?

Nové pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti („CFC“) pre fyzické osoby

Webinár sa zameriava na rozšírenie CFC pravidiel aj na fyzické osoby, v znení návrhu novely Zákona o dani z príjmov, ktorý schválila vláda.

 • Aké daňové dopady bude mať na vlastníkov zahraničných spoločností?
 • Týka sa výlučne majiteľov – fyzických osôb vlastniacich schránkové firmy v daňových rajoch alebo aj fyzických osôb, ktoré majú podiely v rôznych iných zahraničných spoločnostiach so štandardným daňovým režimom?
 • Sú CFC pravidlá nastavené aj pri nepriamom vlastníctve?
 • Na čo všetko je potrebné pri nových CFC pravidlách pre fyzické osoby prihliadať?

Zmeny v daňovej rezidencii právnických osôb

Pri posudzovaní daňovej rezidencie právnickej osoby sa spresňuje aj definícia miesta skutočného vedenia.
Čo sa zmení pre tie spoločnosti, ktoré sa považovali za daňových rezidentov na Slovensku alebo naopak za daňových rezidentov v inej krajine s ohľadom na miesto, kde sa vytvárajú alebo prijímajú obchodné a riadiace rozhodnutia orgánov spoločnosti?

Hybridné subjekty

Návrh novely sa snaží zamedziť situáciám, kedy sa zisk spoločnosti nezdaní ani na úrovni daňovo transparentnej spoločnosti, ani na úrovni spoločníka tejto spoločnosti. Za daňovo transparentný subjekt sa považuje komanditná spoločnosť (k.s.) a verejná obchodná spoločnosť (v.o.s). Podľa nových pravidiel sa môže napríklad stať, že aj príjmy zahraničného spoločníka v.o.s., môžu byť zdanené na úrovni v.o.s. obdobne, ako sa zdaňujú príjmy (výnosy) komanditistu komanditnej spoločnosti.
 • Čo to je reverzný hybridný subjekt a prečo by vás to malo zaujímať?

15% daň z príjmov

Nižšiu sadzbu dane môžu podnikatelia využiť pri podávaní daňového priznania za rok 2020. Návrh novely spresnil, ako sa budú počítať príjmy (výnosy), aby sa mohla použiť 15% sadzba.

 • Za akých okolností je toto spresnenie dôležité?
 • Je možné použiť 15% sadzbu dane ako legálny nástroj daňovej optimalizácie?
 • Môže spoločnosť použiť 15% sadzbu dane aspoň na časť svojich príjmov?
 • Ako bude spoločnosť postupovať, ak jej príjmy za zdaňovacie obdobie budú nižšie a naopak vyššie ako 100 000 €?

Superodpočet a patent box – nástroje legálnej daňovej optimalizácie

Ďalšie opatrenia z „balíka daňovej optimalizácie“, ktoré Zákon o dani z príjmov pre spoločnosti a podnikateľov ponúka, sú superodpočet a patent box .Podnikatelia môžu pri realizácii projektu výskumu a vývoja od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty opätovne odpočítať niekoľkonásobok svojich výdavkov (nákladov) vynaložených na výskum a vývoj v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie.

 • Čo presne znamená „superodpočet“ nákladov na výskum a vývoj a prečo je taký výhodný od roku 2019 a 2020?
 • Aké pravidlá musia splniť spoločnosti a podnikatelia, ktorí chcú tento nástroj legálnej daňovej optimalizácie využiť?

Posledná časť webinára bude venovaná otázkam a odpovediam.

Termín: 21.10.2020 o 10:00
Prednášajúca: Vladimíra Mačuhová, EMINEO PARTNERS.

Vladimíra Mačuhová je členom Slovenskej komory daňových poradcov od roku 2003 sa zapája aj do činnosti Metodicko-legislatívnej komisie SKDP pre DPH, spotrebné dane a clo. Aktuálne pôsobí v spoločnosti EMINEO PARTNERS. Je skúsenou daňovou poradkyňou s praxou v poradenskom sektore aj „in house“. Svoju kariéru začínala na daňovom oddelení poradenskej spoločnosti Ernst&Young (dnes EY). Pohľad zo strany klienta zažila ako Manažér pre dane a metodiku účtovníctva v spoločnosti T-Mobile (dnes Slovak Telekom). Odborné vedomosti a manažérske zručnosti naplno využila ako CEO v poradenskej spoločnosti FINSERVIS TAX.

Cena: 30 €

Využijte túto jedinečnú príležitosť a nechajte si vysvetliť pripravované zmeny zákonov zrozumiteľne a s praktickými príkladmi. Registrujte sa ešte dnes!