Skip to main content

Čo to je ETF a ako vznikli?

Peter Pauer, CEO spoločnosti EMINEO PARTNERS

Peter Pauer, CEO

ETF je akronymom pre Exchange-Traded Fund, čo vieme z angličtiny voľne preložiť ako fond obchodovaný na burze.

ETF je v porovnaní s klasickými akciami relatívne novým finančným nástrojom. Prvý komerčne úspešný ETF vznikol v USA v roku 1992, keď American Stock Exchange (AMEX) požiadala o vytvorenie samostatného ETF, odvodeného od akciového indexu S&P 500 . Žiadosť bola schválená Komisiou pre cenné papiere a burzy (SEC) a postupne tak vznikol ETF, ktorý de facto kopíroval vývoj akciového indexu S&P 500. Pre verejnosť bol spustený v roku 1993 na burze AMEX ako SPDR (S&P Depository Receipts Trust Series) s tickerom SPY, medzi obchodníkmi a investormi známejší familiárne ako spider.

Za krátky čas si ETF získali obrovskú popularitu hlavne medzi pasívnymi investormi ale aj inými obchodníkmi. V roku 2009 prekonali celosvetové aktíva ETF fondov hodnotu 1 bilióna USD. V roku 2015 to už bolo 2,7 bilióna USD vo viac ako 5900 ETF.

ETF vs. hedgové fondy?

Pre bohatých investorov bolo hlavne v minulosti bežné sa pri správe majetku obrátiť na tzv. hedgové fondy, ktoré za odplatu majetok spravovali a aktívne investovali. Zaujímavým faktom je, že väčšina hedgových fondov dlhodobo nie je schopná prekonávať výkonnosť indexu S&P500. Priemerná ročná návratnosť akciového indexu S&P500 za posledných 90 rokov je pritom len 10%– 11%.

V hedgovom fonde sa snaží hedgový manažér na základe obchodnej stratégie nakupovať akcie, komodity, dlhopisy a iné finančné nástroje tak aby hedgový fond dosahoval čo najlepšie zhodnotenie. Investor zvyčajne platí hedgovému fondu poplatok za správu peňazí + podiel z dosiahnutého zisku. Tzv. hedge fund štandard je 2 a 20, čo znamená, že investor platí 2% ročne za správu investícii a 20% z dosiahnutého zisku. To pri obrovských objemoch vkladaných investícií urobilo z hedgových manažérov multimilionárov ešte predtým ako ich hedgový fond zhodnotil prostriedky klientov čo i len o cent.

Naproti tomu ETF sa nesnaží dosiahnuť čo najlepšie zhodnotenie investícií. Cieľom ETF je presne kopírovať finančný inštrument a ponúkať tak možnosť investorom jednoducho vstúpiť do sektora, ktorý inštrument reprezentuje.

Príkladom môže byť už spomínaný SPY, ktorý je odvodený od známeho akciového indexu Standard and Poor‘s 500 (S&P 500). Tento index sleduje výkonnosť 500 najväčších spoločností zalistovaných na burze v USA. Váha hodnoty jednotlivých spoločností v indexe nie je rovnaká a každý index má podiel jednotlivých spoločností na celkovej hodnote indexu nastavený podľa vlastných pravidiel. Zloženie indexu sa navyše mení a spoločnosti z neho na základe stanovených pravidiel vypadávajú alebo do neho pribúdajú. V septembri 2021 predstavovalo 9 najväčších spoločností až 28,1% podiel z celkovej trhovej kapitalizácie indexu (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Facebook, Tesla, Nvidia, Berkshire Hathaway  a JPMorgan Chase).

Z tohto vyplýva, že ak chce bežný investor diverzifikovať riziko pri investíciách tým, že nakúpi kôš akcií z indexu S&P 500, predstavuje to skutočne veľmi náročnú úlohu, kde musí neustále nakupovať/predávať akcie podľa aktuálneho zloženia a v množstve, ktoré reprezentuje váhu akcií v indexe. Navyše pritom investor zaplatí neúmerne vysoké poplatky brokerovi za zobchodovanie týchto akcií.

Porovnanie grafu ETF SPY a indexu S&P500

Porovnanie SPY vľavo a indexu S&P500 vpravo na dennom grafe.

Práve tu vstupuje do hry ETF, ktorý celú túto prácu urobí za investora tak, aby čo najvernejšie kopíroval zloženie indexu S&P 500. V minulosti nákup a predaj akcií v ETF riadili manažéri fondu. Dnes je tento proces zautomatizovaný a všetky obchody uskutočňujú algoritmy. Investor tak môže vstúpiť do indexu S&P 500 nákupom podielu v samotnom ETF, v tomto príklade inštrumentu SPY priamo na burze. Navyše za zlomok nákladov, ktoré by mu vznikli pri nákupe všetkých akcií z indexu S&P 500.

V súčasnosti je ponuka ETF naozaj pestrá a okrem sledovania rôznych akciových indexov ponúka investorom tiež možnosť vstupovať do celých odvetví, komodít, sektorov, cudzích mien či dlhopisov. Investor tak získava mocný investičný nástroj, ktorý v sebe spája vysokú mieru diverzifikácie risku, jednoduchú realizáciu  a nízke náklady.

Zdanenie zisku pri ETF

Z hľadiska zdaňovania príjmov je ETF fond prezentovaný často ako nástroj, z ktorého príjmy nepodliehajú zdaneniu. To môže byť pravda, ale aj nemusí. Napríklad pokiaľ ETF fond vypláca dividendy cez banku alebo ju iným spôsobom dáva do dispozície investora – fyzickej osoby, vzniká zdaniteľný príjem.

Čo sa týka príjmov z predaja podielov vo fonde, tak existuje  v radoch odbornej aj investorskej verejnosti názor, že po roku držby sú príjmy z predaja oslobodené, keď sú podiely ETF fondu obchodovateľné na regulovanom trhu. Nedávno však bol na webovej stránke Finančného riaditeľstva SR zverejnený názor Ministerstva financií SR, ktorý vyššie uvedený názor vyvracia ako všeobecne platný. MF SR vyslovuje názor, že napriek tomu, že podiely konkrétneho ETF fondu sú obchodovateľné na regulovanej burze cenných papierov, tak je potrebné skúmať, či fond má alebo nemá právnu subjektivitu, či sú jeho príjmy zdaňované daňou z príjmov a či je možné ho považovať za nástroj kolektívneho investovania. Z týchto prvkov sa má potom stanoviť, či príjem je možné oslobodiť alebo podlieha zdaneniu ako kapitálový príjem.

Uvedenú problematiku zdaňovania príjmov z predaja ETF podielov je možné vnímať z viacerých uhlov pohľadu a existujú aj argumenty spochybňujúce, či prezentovaný názor MF SR je v súlade so znením zákona o dani z príjmov. Pokiaľ riešite, ako sa teda vlastne bude tento príjem zdaňovať, radi Vám poradíme a analyzujeme vašu konkrétnu situáciu z kontexte na znenie zákona o dani z príjmov.

Vyššie uvedené informácie na tejto webovej stránke slúžia na získanie základného prehľadu o daňových, účtovných a právnych predpisoch. V žiadnom prípade neslúžia ako návod pre ich aplikáciu v praxi, ktorá sa môže výrazne odlišovať od platných právnych predpisov v danom čase. Informácie na tejto webovej stránke negarantujú právne, účtovné, daňové či iné odborné poradenstvo alebo služby. Informácie ako také by nemali byť brané ako náhrada za odborné konzultácie s účtovnými, daňovými, právnymi či inými poradcami. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nezodpovedá a nenesie zodpovednosť za prípadne nezrovnalosti, opomenutia a výsledky získané na základe použitia týchto informácií. Všetky informácie a príklady sú poskytované bez akejkoľvek záruky na ich aplikovateľnosť v praxi. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nie je povinná reflektovať platné právne predpisy na informácie a príklady poskytnuté na tejto webovej stránke.