Marcel 1

Ing. Marcel Muráni, daňový poradca

18. septembra tohto roka parlament schválil novelu zákona o dani z príjmov, ktorou sa zavádza nová výška dane z príjmov pre živnostníkov ako aj právnické osoby vo výške 15%.

V článku nižšie Vám prinášame odpovede na niekoľko základných otázok spojených s touto novelou:

Od kedy platí znížená sadzba dane z príjmov?

Spolu s novelou zákona sa dopĺňa nový paragraf § 52zz, ktorý upresňuje, že nová sadzba dane z príjmov právnických a fyzických osôb sa prvý krát použije v zdaňovacom období, ktoré nasleduje po 1.1.2020. Čiže prvý krát môžu nižšiu daň podnikatelia využiť až pri platbe daní, ktoré budú realizovať v roku 2021 za zdaňovacie obdobie 2020.

Pre koho znížená sadzba dane platí?

Novú sadzbu dane z príjmov budú môcť využiť podnikatelia, ktorých príjmy (výnosy) nepresiahnu za zdaňovacie obdobie sumu 100.000 Eur.

Čo keď bude mať živnostník alebo firma príjmy 101.000 Eur?

V takomto prípade sa pre živnostníka alebo právnickú osobu nič nemení, bude platiť dane v rovnakej výške ako doteraz.

Nová sadzba dane nezavádza novú výšku dane pre všetky príjmy do 100.000 Eur ale platí len pre živnostníkov a podnikateľov s obratom do 100 000 Eur.

Môžu nižšiu sadzbu dane uplatniť viaceré spoločnosti, ktoré majú rovnakého vlastníka ale majú príjmy (výnosy) nižšie ako 100.000 Eur?

Áno, môžu. V zákone sa neuvádza žiaden limit na počet právnických osôb vlastnených rovnakým majiteľom.

Ak by chcel podnikateľ inšpirovaný novelou tohto zákona vytvoriť novú spoločnosť a rozdeliť si príjmy tak aby v každej spoločnosti boli pod úrovňou 100.000 Eur, odporúčame podnikateľom aby si nechali tento postup komplexne posúdiť daňovým poradcom.

 

 

Vyššie uvedené informácie na tejto webovej stránke slúžia na získanie základného prehľadu o daňových, účtovných a právnych predpisoch. V žiadnom prípade neslúžia ako návod pre ich aplikáciu v praxi, ktorá sa môže výrazne odlišovať od platných právnych predpisov v danom čase. Informácie na tejto webovej stránke negarantujú právne, účtovné, daňové či iné odborné poradenstvo alebo služby. Informácie ako také by nemali byť brané ako náhrada za odborné konzultácie s účtovnými, daňovými, právnymi či inými poradcami. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nezodpovedá a nenesie zodpovednosť za prípadne nezrovnalosti, opomenutia a výsledky získané na základe použitia týchto informácií. Všetky informácie a príklady sú poskytované bez akejkoľvek záruky na ich aplikovateľnosť v praxi. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nie je povinná reflektovať platné právne predpisy na informácie a príklady poskytnuté na tejto webovej stránke.