Ivana

Ing. Ivana Senešiová, audítor

Dňa 11. septembra 2019 bola v NR SR schválená novela zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1. januára 2020, 1. januára 2021 a od 1. januára 2022.  V rámci tejto novely chceme informovať o dôležitej zmene v oblasti platenia preddavkov na daň z príjmov právnických aj fyzických osôb – podnikateľov.

 

V § 34 ods. 1 a 2 sa suma „2 500 eur“ nahrádza sumou „5 000 eur“.  Toto znamená, že ak sa doteraz vykázala v daňovom priznaní daňová povinnosť vo výške vyššej ako 2 500,- EUR, vznikla povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov na ďalšie zdaňovacie obdobie.  Táto suma sa teraz zvýšila na čiastku 5 000,- EUR.  Uvedené znamená, že ak celková výsledná daňová povinnosť dane z príjmov právnických a dane z príjmov fyzických osôb nepresiahne čiastku  5 000,- EUR, preddavky na ďalší rok sa platiť nebudú.

 

Je potrebné si uvedomiť, že ak podnikateľ vie odhadnúť výšku príjmov v nasledujúcom zdaňovacom období a predpokladá zvýšenie daňovej povinnosti, je potrebné riadiť peňažný tok spôsobom, aby mal podnikateľ následne dostatok finančnej hotovosti na úhradu dane, keďže neboli preddavky platené.

 

Ďalšou zmenou pri výpočte preddavkov pre fyzické osoby je zmena výpočtu poslednej známej daňovej povinnosti.  Z takzvanej poslednej známej daňovej povinnosti sa počíta aj výška preddavkov na daň z príjmu.  Pri fyzických osobách sa bude počítať už len z príjmov z podnikania znížená o daňovú stratu.  Uvedené znamená, že sa tam nebudú započítavať iné príjmy (napr. príjem z kapitálového majetku, resp. ostatné príjmy).  Významná zmena je v tom, že preddavky sa nebudú teda počítať z príjmov z prenájmu (§6 ods. 3 zák. o DzP).

 

Vyššie uvedené informácie na tejto webovej stránke slúžia na získanie základného prehľadu o daňových, účtovných a právnych predpisoch. V žiadnom prípade neslúžia ako návod pre ich aplikáciu v praxi, ktorá sa môže výrazne odlišovať od platných právnych predpisov v danom čase. Informácie na tejto webovej stránke negarantujú právne, účtovné, daňové či iné odborné poradenstvo alebo služby. Informácie ako také by nemali byť brané ako náhrada za odborné konzultácie s účtovnými, daňovými, právnymi či inými poradcami. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nezodpovedá a nenesie zodpovednosť za prípadne nezrovnalosti, opomenutia a výsledky získané na základe použitia týchto informácií. Všetky informácie a príklady sú poskytované bez akejkoľvek záruky na ich aplikovateľnosť v praxi. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nie je povinná reflektovať platné právne predpisy na informácie a príklady poskytnuté na tejto webovej stránke.