REGISTRÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD 

Vo svetle nedávnych prípadov prania špinavých peňazí* a podvodných transakcií v európskych bankách, bola Európska Únia nútená prijať viaceré opatrenia, ktoré by mali posilniť vzájomnú spoluprácu medzi nimi.

Najväčší problém pre EÚ predstavuje pranie špinavých peňazí v členských štátoch, ktoré ohrozuje riadne fungovanie ekonomiky a spôsobuje hospodárske trestné činy.

Za účelom predchádzania týmto praktikám bola EÚ nútená prijať smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES, ktorá sa v našom právnom poriadku odzrkadlila v novele zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, schválenej dňa 01. 02. 2018 („Novela“).

V zmysle tejto Novely sú právnické osoby zapísané do obchodného registra od 01.11.2018 povinné uvádzať údaje o svojich konečných užívateľoch výhod. Táto povinnosť sa vzťahuje na právnické osoby, ktoré nie sú subjektom verejnej správy a účelovým združením majetku bez právnej subjektivity. Treba však upozorniť, že nová zákonná povinnosť nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod spoločnosti do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu.

Konečným užívateľom výhod sa rozumie fyzická osoba, ktorá má finálny majetkový prospech z hospodárskej činnosti danej právnickej osoby, čiže osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje danú právnickú osobu. V prípade ak nie je možné takúto fyzickú osobu nájsť, zapíšu sa do príslušného registra osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom spoločnosti alebo jej vrcholový manažment.

Táto nová registračná povinnosť musí byť splnená najneskôr do 31.12.2019.

V prípade ak tak právnická osoba neurobí, hrozí jej sankcia až do výšky 3.310,- EUR.

Podľa prijatej novely je zapísaná právnická osoba povinná priebežne aktualizovať údaje o jej konečných užívateľoch výhod.

O celý proces zápisu konečného užívateľa výhod do obchodného registra vrátane analýzy poskytnutých údajov a konzultácie sa za Vás môže postarať náš advokát. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať telefonicky na: 02 210 28 210, alebo emailom na office@emineopartners.sk.

*Termín „pranie špinavých peňazí“ vznikol v 20. rokoch minulého storočia v USA v čase prohibície alkoholu, ktorá viedla k značnému rozmachu kriminality a vzniku viacerých „gangov“, ktoré začali pašovať alkohol, podporovali hazard alebo rôzne druhy vydierania. Za účelom legalizovania ich príjmov, začali skupovať práčovne alebo umývacie linky pre autá, v ktorých sa tzv. „špinavé“ peniaze ľahko stratili, pretože drvivá väčšina týchto práčovní alebo umývacích liniek, fungovala na základe hotovostných platieb alebo vopred zakúpených žetónoch. Jednu z takýchto práčovní vlastnil aj jeden z najväčších mafiánov tej doby, Alphonse Gabriel Caponi, známy ako Al Capone. Termín pranie špinavých peňazí sa v USA udomácnil, pretože v skratke vystihoval celý proces zmeny ilegálnych (špinavých) peňazí na legálne (čisté) peniaze.

 

Vyššie uvedené informácie na tejto webovej stránke slúžia na získanie základného prehľadu o daňových, účtovných a právnych predpisoch. V žiadnom prípade neslúžia ako návod pre ich aplikáciu v praxi, ktorá sa môže výrazne odlišovať od platných právnych predpisov v danom čase. Informácie na tejto webovej stránke negarantujú právne, účtovné, daňové či iné odborné poradenstvo alebo služby. Informácie ako také by nemali byť brané ako náhrada za odborné konzultácie s účtovnými, daňovými, právnymi či inými poradcami. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nezodpovedá a nenesie zodpovednosť za prípadne nezrovnalosti, opomenutia a výsledky získané na základe použitia týchto informácií. Všetky informácie a príklady sú poskytované bez akejkoľvek záruky na ich aplikovateľnosť v praxi. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nie je povinná reflektovať platné právne predpisy na informácie a príklady poskytnuté na tejto webovej stránke.