Skip to main content
Marcel 1

Marcel Muráni, daňový poradca

…pokračovanie predošlého článku.

Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty („ZoDPH“) v § 19 ods. 10 určuje osobitne vznik daňovej povinnosti zo zálohovaných obalov na nápoje, ktoré sú dodané na trh v tuzemsku spolu s tovarom u vybranej skupiny dodávateľov. Súčasne týmto daňovníkom umožňuje odpočítanie dane pri kúpe zálohovaných obalov. Táto osobitná úprava sa vzťahuje len na dodávateľov, ktorí ako prví v obchodnom reťazci uvádzajú na trh v tuzemsku tovar (nápoj) spolu so zálohovaným obalom, t. j. na výrobcov nápojov, nadobúdateľov nápojov z iných ČŠ a dovozcov nápojov z tretích štátov.

Daňová povinnosť zo zálohovaných obalov vzniká dodávateľom, ktorí ako prví uvádzajú na trh v tuzemsku zálohované obaly spolu s tovarom, a to k poslednému dňu príslušného kalendárneho roka, t. j. k 31. decembru príslušného kalendárneho roka. Daňová povinnosť vzniká z rozdielu medzi celkovým počtom zálohovaných obalov, ktoré spolu s tovarom ako prvý uviedol dodávateľ na trh v tuzemsku v príslušnom kalendárnom roku a celkovým počtom vrátených zálohovaných obalov z trhu v tuzemsku v príslušnom kalendárnom roku. Ak je rozdiel v príslušnom kalendárnom roku záporný, uvedie sa základ dane a výška dane v záznamoch podľa § 70 ZoDPH so záporným znamienkom. Záporný rozdiel môže vykázať v daňovom priznaní len platiteľ dane, ktorý dodáva na trh v tuzemsku zálohované obaly spolu s tovarom ako prvý v poradí. Platiteľ, ktorý v kalendárnom roku dodáva zálohované obaly spolu s tovarom, ktoré uvádza na trh v tuzemsku ako prvý, a ktorý dodáva aj zálohované obaly spolu s tovarom, ktoré neuvádza na trh v tuzemsku ako prvý, nemôže uplatniť záporný rozdiel v daňovom priznaní.

Základom dane pre DPH je suma súčinu zisteného rozdielu zálohovaných obalov a výšky zálohu za zálohovaný obal určenej osobitným predpisom, ktorá je platná posledný deň príslušného kalendárneho roka, znížený o daň.

Podľa § 22 ods. 3 ZoDPH platí pre všetkých dodávateľov v obchodnom reťazci pri dodaní tovaru (nápoja) v zálohovaných obaloch (jednorazových aj opakovane použiteľnými), že nezahŕňajú do základu dane pri predaji nápoja sumu záloh na zálohované obaly. Pre jednorazové vratné obaly bolo toto ustanovenie doplnené zákonom č. 408/2021 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2022.

Obaly, ktoré nespĺňajú definíciu zálohovaného obalu na nápoje, pre účely ZoDPH (§ 19 ods. 10 a 22 ods. 3) nie sú zálohovaným obalom a pri ich dodaní a vrátení sa uplatňuje bežný režim dane.

Platitelia dane (dodávatelia), ktorí ako prví v poradí uvádzajú na trh v tuzemsku tovar spolu so zálohovanými obalmi majú právo na odpočítanie dane podľa pravidiel ZoDPH v zmysle §  49 – 51.

Vyššie uvedené informácie na tejto webovej stránke slúžia na získanie základného prehľadu o daňových, účtovných a právnych predpisoch. V žiadnom prípade neslúžia ako návod pre ich aplikáciu v praxi, ktorá sa môže výrazne odlišovať od platných právnych predpisov v danom čase. Informácie na tejto webovej stránke negarantujú právne, účtovné, daňové či iné odborné poradenstvo alebo služby. Informácie ako také by nemali byť brané ako náhrada za odborné konzultácie s účtovnými, daňovými, právnymi či inými poradcami. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nezodpovedá a nenesie zodpovednosť za prípadne nezrovnalosti, opomenutia a výsledky získané na základe použitia týchto informácií. Všetky informácie a príklady sú poskytované bez akejkoľvek záruky na ich aplikovateľnosť v praxi. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nie je povinná reflektovať platné právne predpisy na informácie a príklady poskytnuté na tejto webovej stránke. 

Dohodnite si stretnutie
s daňovým poradcom

Kontaktujte nás