Skip to main content
Marcel 1

Marcel Muráni, daňový poradca

Od 1. januára 2022 funguje na Slovensku systém zálohovania jednorazových obalov, konkrétne nápojových plastových fliaš a plechoviek. Legislatívne je proces zálohovania upravený v zákone č. 302/2019 Z.z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zálohovaní jednorazových obalov“) a súvisiace predpisy, konkrétne (i) vyhláška č. 347/2019 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 14. októbra 2019, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje; a (ii) zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Cieľom zálohovania je znížiť množstvo odpadu, ktoré vzniká používaním jednorazových plastových obalov a plechoviek z nápojov.

V nadväznosti na tieto nové opatrenia vypracovalo Finančné riaditeľstvo SR postupy v oblasti účtovníctva a DPH.

Základný rámec fungovania zálohového systému

Všeobecné fungovanie zálohového systému možno zjednodušene opísať nasledovne:

  1. Výrobca obalov registruje nápojové obaly u správcu, ktorým je nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby. Výrobca zaplatí správcovi výšku zálohu (minimálna výška zálohu podľa vyhlášky č. 347/2019 Z.z. je 0,12 EUR/plastový obal; 0,10 EUR/plechovkový obal).
  2. Výrobca predá nápoj obchodníkovi (distribútorovi), ktorý mu zaplatí okrem ceny výrobku aj hodnotu zálohu.
  3. Distribútor predá nápoj zákazníkovi, ktorý mu zaplatí cenu nápoja aj hodnotu zálohu.
  4. Zákazník má možnosť vrátiť obal obchodníkovi, ktorý mu vráti hodnotu zálohu.
  5. Distribútor má nárok na vyplatenie hodnoty zálohu z vyzbieraných obalov.
  6. Správca zabezpečí kontrolu, sčítanie, prepravu a spracovanie obalov.

Analytická evidencia a účtovanie

Výrobca obalov je výrobca, ktorý uvádza na trh nápoje v zálohovaných jednorazových obaloch. Distribútor je osoba, ktorá distribuuje nápoje v zálohovaných jednorazových obaloch.

Výrobca je povinný viesť detailnú analytickú evidenciu, aby vedel rozlíšiť vzťah so správcom a distribútorom pre účely zálohového systému. Distribútor má povinnosť viesť oddelene účtovné záznamy o cene tovaru a o výške hodnoty zálohu.

Podľa informácie vypracovanej Finančným riaditeľstvom SR môže výrobca, distribútor a konečný zákazník (obchodná spoločnosť) v súvislosti so zálohovým systémom účtovať tak, ako je uvedené v nasledujúcich príkladoch.

Výrobca → distribútor

P.č. Účtovný prípad Suma v eur Výrobca Distribútor
MD D MD D
1. Predaj výrobku          
a) úbytok výrobku v ocenení vo vlastných nákladoch XXX 613.100 123.100    
b) predaj výrobku a nákup tovaru v zálohovanom jednorazovom obale (faktúra za dodanie) – u výrobcu ide o uvedenie zálohovaného jednorazového obalu na trh          
– cena 1,20 311.100     321.100
– cena bez DPH 1,00   601.100 132.100  
– DPH 0,20   343.100 343.100  
predpis odvodu zálohu správcovi do zálohového systému u výrobcu a stanovenie zálohu ako súčasť obstarania tovaru u distribútora 0,15 311.100 325.100 132.200 321.100
2. Inkaso pohľadávky za predaj výrobku a úhrada záväzku za nákup tovaru, ktorého súčasťou je aj záloh 1,35 221.100 311.100 321.100 221.100
3. Zaplatenie zálohu správcovi do zálohového systému 0,15 325.100 221.100

Distribútor → konečný používateľ

P.č. Účtovný prípad Suma v eur Distribútor
MD D
1. Predaj tovaru      
a) vyskladnenie tovaru      
– hodnota tovaru 1,00 504.100 132.100
– záloh jednorazového obalu 0,15 395.100 132.200
b) predaj tovaru v zálohovom obale      
– cena 2,40 221.100  
– cena bez DPH 2,00   604.100
– DPH 0,40   343.100
– záloh jednorazového obalu 0,15 221.100 395.100

Distribútor → Správca  (distribútor ako odberné miesto)

P.č. Účtovný prípad Suma v eur Distribútor
MD D
1.

 

Vrátenie zálohu zákazníkovi (predajňa e-kasa) priamo v hotovosti, resp. poskytnutím zľavy z nákupu [§ 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 302/2019 Z. z.] 0,15 315.100 211.100
2. Evidencia prijatých zálohovaných jednorazových obalov 0,15 799 76x
3. Odovzdanie vyzbieraných jednorazových obalov 0,15 76x 799
4. Nárok na províziu v súlade s uzatvorenou zmluvou xxx 315.200 602.100
5.

 

a. Inkaso finančných prostriedkov vynaložených na vyplatenie zálohov  [§ 7 ods. 1 písm. h) zákona č. 302/2019 Z. z.] 0,15 221.100 315.100
b. Inkaso provízie xxx 221.100 315.200
6. Nárok na dotáciu na technológiu zberu (od správcu) xxx 221.100 384.100

Konečný používateľ (obchodná spoločnosť) → Distribútor

P.č. Účtovný prípad Suma v eur Konečný používateľ
MD D
1. Nákup nápoja      
Obstaranie nápoja v zálohovanom jednorazovom obale      
– cena 2,40   211
– cena bez DPH 2,00 112.100  
– DPH 0,40 343.100  
– hodnota zálohu jednorazového vratného obalu (s možnosťou vrátenia obalu); (DPH sa na záloh nevzťahuje) 0,15 112.200  
2. Spotreba materiálu, nápoja    

 

 

527.100

543.100

513.100

549.100

 

 

 

112.100

112.100

112.100

112.100

 

a) hodnota nápoja z dôvodu napríklad:

– pitný režim pre zamestnancov

– darovanie

– použitie na reprezentáciu

– škoda

 

1,00

b) záloh jednorazového obalu s možnosťou vrátenia

– pitný režim pre zamestnancov

– darovanie

– použitie na reprezentáciu

– škoda

0,15  

      527.200

543.200

513.200

549.200

 

112.200

112.200

112.200

112.200

3. Odovzdanie vratného obalu distribútorovi      
Príjem z vrátenia zálohu priamo v hotovosti 0,15 211 648.100

 

Pokračovanie nájdete v ďalšej časti blogu…

Vyššie uvedené informácie na tejto webovej stránke slúžia na získanie základného prehľadu o daňových, účtovných a právnych predpisoch. V žiadnom prípade neslúžia ako návod pre ich aplikáciu v praxi, ktorá sa môže výrazne odlišovať od platných právnych predpisov v danom čase. Informácie na tejto webovej stránke negarantujú právne, účtovné, daňové či iné odborné poradenstvo alebo služby. Informácie ako také by nemali byť brané ako náhrada za odborné konzultácie s účtovnými, daňovými, právnymi či inými poradcami. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nezodpovedá a nenesie zodpovednosť za prípadne nezrovnalosti, opomenutia a výsledky získané na základe použitia týchto informácií. Všetky informácie a príklady sú poskytované bez akejkoľvek záruky na ich aplikovateľnosť v praxi. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nie je povinná reflektovať platné právne predpisy na informácie a príklady poskytnuté na tejto webovej stránke. 

Dohodnite si stretnutie
s daňovým poradcom

Kontaktujte nás