Skip to main content
Marcel 1

Marcel Muráni, daňový poradca

Podľa zákona o správe daní (daňový poriadok) číslo č.563/2009 Z.z. (ďalej len „daňový poriadok) sa daňová kontrola začína dňom určeným v oznámení správcom dane o daňovej kontrole. V prípade ak sa jedná o daňovú kontrolu zameranú na zistenie oprávnenosti nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty tak daňová kontrola začína dňom kedy sa spíše zápisnica o začatí daňovej kontroly.

Obdržanie oznámenia o začatí daňovej kontroly treba brať hneď od začiatku vážne nakoľko už od tohto momentu začína plynúť jedna dôležitá lehota, a to lehota na podanie dodatočného daňového priznania.

Podľa §16 odst.9 daňového poriadku, dodatočné daňové priznanie nemožno podať za zdaňovacie obdobie za ktoré sa vykonáva daňová kontrola a to po uplynutí 15 dní odo dňa:

  • spísania zápisnice o začatí daňovej kontroly,
  • doručenia oznámenia o začatí daňovej kontroly,
  • doručenia oznámenia o rozšírení daňovej kontroly na iné zdaňovacie obdobie, ktorého by sa dodatočné daňové priznanie týkalo,
  • po uplynutí 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o rozšírení daňovej kontroly o inú daň, ktorej by sa dodatočné daňové priznanie týkalo.

 

Jednoducho povedané, daňový subjekt má 15 dní na to, aby si pozrel účtovníctvo kontrolovaného obdobia, ak si nie je istý či niektoré transakcie daňovo správne posúdil treba čo najskôr kontaktovať daňového poradcu aby sa ešte pred uplynutím tejto lehoty stihlo podať prípadné dodatočné daňové priznanie. Toto je ešte dôležitejšie v prípade, kedy sa jedná o kontrolu za zdaňovacie obdobie kedy došlo k uplatneniu nároku na vrátenie dane z pridanej hodnoty prípadne zo spotrebnej dane. Takáto daňová kontrola môže skončiť obvinením z daňového podvodu na ktorý sa nedá uplatniť účinná ľútosť.

Záverom, vždy odporúčame aby ste v prípade, že obdržíte oznámenie o začatí daňovej kontroly hneď kontaktovali daňového poradcu. Hneď od začiatku budete mať jasnú predstavu ktoré miľníky sú v daňovej kontrole dôležité, aby ste vedeli aké riziká Vám hrozia a v neposlednom rade aby ste vedeli čomu sa pri daňovej kontrole vyvarovať aby daňová kontrola neprešla do trestného konania.

Vyššie uvedené informácie na tejto webovej stránke slúžia na získanie základného prehľadu o daňových, účtovných a právnych predpisoch. V žiadnom prípade neslúžia ako návod pre ich aplikáciu v praxi, ktorá sa môže výrazne odlišovať od platných právnych predpisov v danom čase. Informácie na tejto webovej stránke negarantujú právne, účtovné, daňové či iné odborné poradenstvo alebo služby. Informácie ako také by nemali byť brané ako náhrada za odborné konzultácie s účtovnými, daňovými, právnymi či inými poradcami. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nezodpovedá a nenesie zodpovednosť za prípadne nezrovnalosti, opomenutia a výsledky získané na základe použitia týchto informácií. Všetky informácie a príklady sú poskytované bez akejkoľvek záruky na ich aplikovateľnosť v praxi. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nie je povinná reflektovať platné právne predpisy na informácie a príklady poskytnuté na tejto webovej stránke. 

Dohodnite si stretnutie
s daňovým poradcom

Kontaktujte nás