Ivana

Ing. Ivana Senešiová, audítor

Zmeny DPH pri prenájme nehnuteľnosti účinné od 1.1.2019

 

Vzhľadom k tomu, že sa v praxi stretávame s firmami, ktoré nepostrehli, že od 1.1.2019 sa zmenil režim uplatňovania dane z pridanej hodnoty pri nehnuteľnostiach určených na bývanie, sme sa rozhodli prostredníctvom tohto blogu poskytnúť stručné daňové poradenstvo a vysvetliť zmeny v zákone, ktoré možno poznačia aj vaše účtovníctvo.

Podnikatelia často využívajú štruktúru, keď si kúpia byt na firmu A, ktorá je platiteľom DPH. Tento byt následne prenajmú ďalšej firme B, pričom pri prenájme uplatnia daň z pridanej hodnoty. Následne firma B prenajme byt za sumu bez DPH nájomcovi. Firma A takto mala nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty z kúpenej nehnuteľnosti.

Od 1.1.2019 však nastala zmena, vďaka ktorej túto schému viac nemôžete realizovať. Do paragrafu 38, odstavec 5 zákona o DPH, ktorý hovoril o tom, že je možné neoslobodiť od dane nájom, ak sa nehnuteľnosť prenajíma zdaniteľnej osobe, sa doplnila veta „okrem nájmu bytu, rodinného domu a nájmu apartmánu v bytovom dome alebo ich častí“.

Od 1.1.2019 je nutné nájom nehnuteľností určených na bývanie oslobodiť od dane z pridanej hodnoty bez ohľadu na daňové postavenie nájomcu nehnuteľnosti.  Uvedené znamená, že takýto prenájom nie je možné zaťažiť daňou z pridanej hodnoty na výstupe, pričom pri všetkých vstupoch vzťahujúcich sa k tomuto prenájmu (obstaranie nehnuteľnosti, náklady na energie, náklady na právne služby a iné) stráca prenajímateľ nárok na vrátenie zaplatenej dane z pridanej hodnoty.Prechodné ustanovenie definované v paragrafe 85 kg, odstavec 5 zákona o DPH upresňuje, že ustanovenia účinné od 1.1.2019 sa vzťahujú len na nájomné zmluvy uzatvorené po 31.12.2018, na základe ktorých bola nehnuteľnosť odovzdaná do užívania po 31.12.2018.

Ak teda máte nájomnú zmluvu uzatvorenú pred 1.1.2019, ako aj nehnuteľnosť odovzdanú pred 1.1.2019 tak sa na takúto zmluvu vzťahujú ustanovenia paragrafu 38 platné do 31.12.2018.  To znamená, že pri zmluvách, pri ktorých nájom pokračuje kontinuálne aj po 1.1.2019, nový režim neplatí.

Na našom blogu vás budeme pravidelne informovať o zmenách v zákonoch týkajúcich sa oblastí ako Daň z príjmu, Daň z pridanej hodnoty, Spracovanie miezd, Účtovníctvo a Daňové poradenstvo.

 

Vyššie uvedené informácie na tejto webovej stránke slúžia na získanie základného prehľadu o daňových, účtovných a právnych predpisoch. V žiadnom prípade neslúžia ako návod pre ich aplikáciu v praxi, ktorá sa môže výrazne odlišovať od platných právnych predpisov v danom čase. Informácie na tejto webovej stránke negarantujú právne, účtovné, daňové či iné odborné poradenstvo alebo služby. Informácie ako také by nemali byť brané ako náhrada za odborné konzultácie s účtovnými, daňovými, právnymi či inými poradcami. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nezodpovedá a nenesie zodpovednosť za prípadne nezrovnalosti, opomenutia a výsledky získané na základe použitia týchto informácií. Všetky informácie a príklady sú poskytované bez akejkoľvek záruky na ich aplikovateľnosť v praxi. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nie je povinná reflektovať platné právne predpisy na informácie a príklady poskytnuté na tejto webovej stránke.