Skip to main content
Marcel 1

Marcel Muráni, daňový poradca

Legislatíva

V dôsledku šírenia ochorenia COVID-19 bol prijatý  zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.67/2020“), ktorý upravuje počas obdobia pandémie niektoré opatrenia v daňovej oblasti. Obdobie pandémie je zadefinované v §2 ods.1 zákona č.67/2020. Začalo dňom 12.3.2020 a trvá dodnes.

Povinnosť testovať zamestnancov v období od novembra 2021 do januára 2022

Zamestnávateľ mal v období od 27.11.2021 do 31.1.2022 povinnosť testovať konkrétnych zamestnancov na pracovisku, čo mu vyplývalo z Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 264/2021 Z. z. (ďalej len „Vyhláška“). Pred týmto obdobím, ako aj po ňom, môžu zamestnávatelia svojich zamestnancov tiež testovať, a to na dobrovoľnej báze.

Náklady na testovanie a daňové výdavky zamestnávateľa

Počas obdobia pandémie sú daňovým výdavkom podľa § 19 zákona č. 595/2003 Z.z. (ďalej len „ZDP“) aj výdavky (náklady) na testovanie na ochorenie COVID-19 vrátane výdavkov (nákladov) súvisiacich so zabezpečením testovania vynaložené počas obdobia pandémie

  • zamestnávateľom na zamestnanca vrátane testovania blízkej osoby žijúcej so zamestnancom v spoločnej domácnosti
  • daňovníkom s príjmami podľa §6 ods.1 a 2 ZDP na testovanie tohto daňovníka vrátane testovania blízkej osoby žijúcej s daňovníkom v spoločnej domácnosti
  • daňovníkom na fyzické osoby, ktoré vykonávajú činnosť pre daňovníka v mieste jeho podnikania.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že počas obdobia pandémie sú výdavky na testovanie zamestnancov u zamestnávateľa daňovým výdavkom bez ohľadu na to, či zamestnávateľovi vzniká povinnosť testovať svojich zamestnancov (napríklad Vyhláškou) alebo ich testuje dobrovoľne, ľubovoľne často alebo bez ohľadu na to, či ide o očkovaného alebo neočkovaného zamestnanca. Daňovým výdavkom sú aj výdavky súvisiace s testovaním, ako napr. ochranné pomôcky, dezinfekcia, likvidácia odpadu vzniknutého pri testovaní, atď.

Testovanie z hľadiska dane z príjmov zo závislej činnosti

Zamestnanec si môže zabezpečiť testovanie u iného subjektu než u zamestnávateľa a dať si preplatiť výdavok u zamestnávateľa. Zároveň je povinný predložiť zamestnávateľovi doklad, z ktorého je zrejmá minimálne informácia o zaplatenej sume za testovanie, o dni zaplatenia a o subjekte, ktorý platbu prijal. Takýmto dokladom je napr. pokladničný doklad, paragón, výpis z bankového účtu, príjmový pokladničný doklad alebo iný obdobný doklad preukazujúci poskytnutie služby testovania a úhradu za túto službu. Predložený doklad od zamestnanca je podkladom k vyhotoveniu účtovného dokladu u zamestnávateľa, na základe ktorého zamestnávateľ účtuje výdavok na testovanie a jeho preplatenie zamestnancovi.

Za účelom stanovenia jasných pravidiel je potrebné, aby zamestnávateľ vypracoval interný predpis k testovaniu a oboznámil s ním svojich zamestnancov.

Suma na úhradu výdavkov zamestnanca, vrátane nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnancovi zamestnávateľom, na účely vykonania testovania na ochorenie COVID-19, vrátane testovania blízkej osoby žijúcej so zamestnancom v spoločnej domácnosti, nie je počas obdobia pandémie predmetom dane z príjmu zamestnanca.

Podávanie žiadostí o preplatenie nákladov na testovanie

Za obdobie, kedy bol zamestnávateľ povinný testovať svojich zamestnancov na pracovisku na základe Vyhlášky (27.11.2021 do 31.1.2022) bude Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MH SR“) preplácať náklady na testy, pričom za časť novembra a december preplatí 5 EUR za test vrátane DPH, za január preplatí 4 EUR za test vrátane DPH. Naviac, MH SR uhradí 1 EUR za každého otestovaného zamestnanca.

O preplatenie testovania požiada zamestnávateľ MH SR formou elektronickej žiadosti. Žiadosti je už možné podávať. Odporúča sa podať jedna žiadosť za celé obdobie (27.11.2021 do 31.1.2022).

Na záver je treba upozorniť, že štát nepreplatí všetky náklady na testovanie. MH SR stanovilo podmienky, za ktorých bude testovanie preplácať (napr. frekvencia testovania, okruh osôb, druh testov). Pred podaním žiadosti odporúčame vychádzať z Vyhlášky a z manuálu, ktoré MH SR vydalo pre zamestnávateľov v tejto súvislosti.

Vyššie uvedené informácie na tejto webovej stránke slúžia na získanie základného prehľadu o daňových, účtovných a právnych predpisoch. V žiadnom prípade neslúžia ako návod pre ich aplikáciu v praxi, ktorá sa môže výrazne odlišovať od platných právnych predpisov v danom čase. Informácie na tejto webovej stránke negarantujú právne, účtovné, daňové či iné odborné poradenstvo alebo služby. Informácie ako také by nemali byť brané ako náhrada za odborné konzultácie s účtovnými, daňovými, právnymi či inými poradcami. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nezodpovedá a nenesie zodpovednosť za prípadne nezrovnalosti, opomenutia a výsledky získané na základe použitia týchto informácií. Všetky informácie a príklady sú poskytované bez akejkoľvek záruky na ich aplikovateľnosť v praxi. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nie je povinná reflektovať platné právne predpisy na informácie a príklady poskytnuté na tejto webovej stránke.