Skip to main content
Marcel 1

Marcel Muráni, daňový poradca

Novela zákona o účtovníctve, ktorá je predkladaná v parlamente súvisí s digitalizáciou účtovných záznamov. Cieľom novely je zjednodušenie administratívnej záťaže podnikateľov v súvislosti s archiváciou účtovných záznamov.

Zmena sa týka práve účtovných záznamov, ich preukázateľnosti a prenosu v rámci novelizovaného zákona o účtovníctve. Zvyšujúci počet účtovných záznamov v účtovnej praxi v elektronickej podobe spôsobil doplnenie a špecifikovanie podmienok, ktoré je účtovná jednotka povinná dodržať pri spracovaní účtovných záznamov v elektronickej forme. Proces transformácie účtovného záznamu do elektronickej podoby sa zjednoduší prostredníctvom konverzie a skenovania účtovných záznamov. Niektoré listinné záznamy takto prevedené do elektronickej podoby sa nebudú musieť archivovať v listinnej podobe. V novele sa uvádza explicitne kedy nie je potrebné uchovávať listinnú podobu účtovného záznamu a to vtedy, ak záznam bol transformovaný na elektronický účtovný záznam.

Dôležité pojmy v účtovníctve

Účtovný záznam – záznam alebo údaj, ktorý je nositeľom informácie týkajúcej sa predmetu účtovníctva alebo jeho spôsobu vedenia.

Účtovné záznamy sú najmä účtovné doklady, účtovné zápisy, účtovné knihy, inventúrne súpisy, účtovný rozvrh, účtovná závierka a atď.

Účtovný doklad – je preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí obsahovať:

  1. slovné a číselne označenie účtovného dokladu,
  2. obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov,
  3. peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva,
  4. dátum vyhotovenia účtovného dokladu,
  5. dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,
  6. podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke, ak overenie účtovného prípadu nie je zabezpečené.

Podpisovým záznamom sa rozumie účtovný záznam, ktorého obsahom je vlastnoručný podpis, alebo obdobný preukázateľný účtovný záznam nahradzajúci vlastnoručný podpis v technickej forme. V rámci novelizácie zákona dochádza k nahradeniu vlastnoručného podpisu akýmkoľvek elektronickým podpisom, ktorý umožní preukázateľnú identifikáciu osoby buď vo forme výmeny elektronických údajov alebo v rámci vnútorného informačného systému.

Elektronické vedenie účtovníctva – účtovnej jednotke vyplýva povinnosť vedenia a predloženia účtovných záznamov v takej podobe, v akej ich vedie a archivuje. To znamená, ak účtovná jednotka bude viesť a uchovávať účtovné záznamy v elektronickej podobe, vzniká jej povinnosť voči oprávneným osobám predkladať ich v elektronickej podobe. Vykonanie transformácie preukázateľného záznamu sa vykoná len raz na základe príslušného formátu, napríklad .pdf, .png, .jpg, .tiff bez požiadavky predloženia účtovného záznamu v pôvodnej podobe.

Archivácia záznamov – elektronickým uchovávaním účtovnej dokumentácie sa rozumie uloženie účtovnej dokumentácie na dátovom nosiči.

Účtovná jednotka pri zániku je povinná informovať príslušný daňový úrad o preukázateľnom zabezpečení uchovania účtovnej dokumentácie inou účtovnou jednotkou alebo fyzickou osobou. Zároveň sa ustanovuje spodná hranica výšky pokuty a pokuta voči osobe, ktorá prevezme plnenie povinnosti po zániku účtovnej jednotky a svoju povinnosť nesplní. Zároveň sa ustanovuje suma pokuty v prípadoch, ak z rôznych dôvodov nie je možné pokutu odvodiť z celkovej sumy majetku, ak účtovná jednotka neuložila účtovnú závierku alebo účtovná jednotka

Vyššie uvedené informácie na tejto webovej stránke slúžia na získanie základného prehľadu o daňových, účtovných a právnych predpisoch. V žiadnom prípade neslúžia ako návod pre ich aplikáciu v praxi, ktorá sa môže výrazne odlišovať od platných právnych predpisov v danom čase. Informácie na tejto webovej stránke negarantujú právne, účtovné, daňové či iné odborné poradenstvo alebo služby. Informácie ako také by nemali byť brané ako náhrada za odborné konzultácie s účtovnými, daňovými, právnymi či inými poradcami. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nezodpovedá a nenesie zodpovednosť za prípadne nezrovnalosti, opomenutia a výsledky získané na základe použitia týchto informácií. Všetky informácie a príklady sú poskytované bez akejkoľvek záruky na ich aplikovateľnosť v praxi. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nie je povinná reflektovať platné právne predpisy na informácie a príklady poskytnuté na tejto webovej stránke.