Marcel 1

Ing. Marcel Muráni, daňový poradca

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti  v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. sa vzťahuje na fyzické osoby, podnikateľov a zamestnancov.

Budú mať podnikatelia stále povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov počas mimoriadnej situácie?

Fyzické osoby s príjmami (§ 6 ods. 1 a 2 ZDP) alebo právnické osoby nemajú povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov splatné v období pandémie, a to za obdobie bezprostredne nasledujúce po období, v ktorom daňovník vykázal pokles tržieb najmenej o 40 % oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho kalendárneho roka.

Splnenie podmienky 40%- ného poklesu tržieb daňovník preukazuje predložením čestného vyhlásenia správcovi dane, a to najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty splatnosti preddavku.

Po skončení pandémie nebude potrebné doplatiť preddavky na daň, ktoré daňovník v období pandémie neplatil kvôli poklesu tržieb. Daňovník si daňovú povinnosť vysporiada až pri podaní daňového priznania k dani z príjmov. Uvedené opatrenie sa prvýkrát použije pri platení preddavkov, ktoré sú splatné v máji 2020.

Príklad

Podnikateľovi klesli tržby v apríli 2020 o viac ako 40% oproti tržbám v apríli 2019. Bude mať povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov za máj 2020?

Podnikateľ nebude povinný platiť preddavky za máj 2020, ak oznámi správcovi dane, prostredníctvom čestného vyhlásenia, že mal pokles tržieb. Toto oznámenie musí doručiť správcovi dane najneskôr 15 dní pred uplynutím splatnosti preddavku.

Príklad

Podnikateľ platí štvrťročné preddavky na daň z príjmov, so zdaňovacím obdobím hospodársky rok, od augusta 2019 do júla 2020. Chce vedieť, či má platiť preddavky za obdobie máj – júl 2020. Ako zistí svoju povinnosť?

Podnikateľ porovná výšku tržieb za mesiace február – apríl 2020 s tržbami za mesiace február – apríl 2019. V prípade poklesu tržieb o 40% a viac, nie je povinný platiť preddavky na daň z príjmov za obdobie máj – júl 2020.

Odpočet daňovej straty

Fyzické osoby s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov alebo právnické osoby si od čiastkového základu dane/základu dane môžu odpočítať neuplatnené daňové straty vykázané za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018, avšak najviac v úhrnnej hodnote 1 000 000 eur,  a to za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania je v období od 1.1.2020 do 31.12.2020. U daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, sa takáto možnosť odpočítania neuplatnených daňových strát vzťahuje na zdaňovacie obdobie, ktoré sa končí najskôr 31.10.2019. Pri odpočítaní daňovej straty sa postupuje od najskôr vykázanej daňovej straty.

Príklad

Daňovník so zdaňovacím obdobím kalendárny rok 01.01.2019 – 31.12.2019 vykazuje neuplatnenú daňovú stratu za rok  01.01.-31.12.2016 v sume 20.000.- EUR.  Môže si ju odpočítať v daňovom priznaní za 2019 ak ukončenie mimoriadnej situácie bude dňa 15.05.2020?

Áno, daňovník si môže odpočítať neuplatnenú stratu za rok 2016 v daňovom priznaní za rok 2019, nakoľko posledný deň na podanie daňového priznania uplynie dňa 30.06.2020, nakoľko neoznámil daňovému úradu, že chce lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť v zmysle zákona.

Opatrenia v oblasti dane z pridanej hodnoty a spotrebných daní.

Na webovej stránke Finančného riaditeľstva SR sa navrhuje nezverejňovať platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých z dôvodu opakovaného nepodania daňového priznania, kontrolného výkazu alebo opakovaného nezaplatenia DPH v období pandémie vznikne dôvod na zrušenie registrácie pre DPH. Ak si tieto subjekty nesplnia uvedené povinnosti do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie, dôjde k zverejnenie takýchto subjektov

Daňové preplatky a sankcie za nesprávne vyčíslenie

Navrhuje sa, aby preplatok, ktorý si daňový subjekt uplatní v daňovom priznaní k dani z príjmov, ktoré podá počas obdobia pandémie, správca dane vrátil daňovému subjektu najneskôr do 40 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo daňové priznanie podané.

Taktiež sa navrhuje, aby preplatok, ktorý si daňový subjekt uplatnil v daňovom priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok 2019, ktoré podal v čase od 1. januára 2020 do začatia obdobia pandémie (12.3.2020), správca dane vrátil do 40 dní odo dňa 31. marca 2020.

Daňovník, ktorý v daňovom priznaní k dani z príjmov uvedie preplatok vyšší, ako preplatok, na ktorý má nárok, správca dane uloží pokutu vo výške uvedeného rozdielu. Tento rozdiel musí daňovník povinný vrátiť. Daňovník pokutu nedostane, ak podá daňové priznanie, ktorým si zníži preplatok pred jeho vrátením. V tomto prípade do 40 dní od konca mesiaca, v ktorom bolo daňové priznanie podané.

Prerušenie daňovej kontroly a daňového konania

Počas obdobia pandémie sa daňová kontrola a daňové konanie, ktoré začali pred začatím obdobia pandémie, prerušujú na žiadosť daňového subjektu.

Ak daňová kontrola alebo daňové konanie začne počas obdobia pandémie, prerušuje sa na žiadosť daňového subjektu odo dňa nasledujúceho po dni začatia daňovej kontroly.

V doteraz prerušených daňových kontrolách a daňových konaniach sa pokračuje, ak neboli prerušené na žiadosť daňového subjektu alebo ak pominuli dôvody, pre ktoré sa daňové kontroly prerušili. Ak daňový subjekt nepožiada o prerušenie daňovej kontroly, pri úkonoch v daňovej kontrole sa odpustenie zmeškania lehoty podľa § 4 neuplatní.

V prípade ak by ste mali akékoľvek otázky ohľadom novelizovaných právnych úprav, neváhajte nás kontaktovať na office@emineopartners.sk,
alebo telefonicky: +421 (0)2 210 28 210.

Vyššie uvedené informácie na tejto webovej stránke slúžia na získanie základného prehľadu o daňových, účtovných a právnych predpisoch. V žiadnom prípade neslúžia ako návod pre ich aplikáciu v praxi, ktorá sa môže výrazne odlišovať od platných právnych predpisov v danom čase. Informácie na tejto webovej stránke negarantujú právne, účtovné, daňové či iné odborné poradenstvo alebo služby. Informácie ako také by nemali byť brané ako náhrada za odborné konzultácie s účtovnými, daňovými, právnymi či inými poradcami. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nezodpovedá a nenesie zodpovednosť za prípadne nezrovnalosti, opomenutia a výsledky získané na základe použitia týchto informácií. Všetky informácie a príklady sú poskytované bez akejkoľvek záruky na ich aplikovateľnosť v praxi. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nie je povinná reflektovať platné právne predpisy na informácie a príklady poskytnuté na tejto webovej stránke.