Marcel 1

Ing. Marcel Muráni, daňový poradca

Parlament schválil ďalšie novelizácie zákonov. Čo od nich očakávať?

Prinášame vám aktuálne informácie o novelizáciách zákonov, ktoré boli schválené parlamentom. V momente písania článku pripravované zákony ešte neboli podpísané prezidentkou Slovenskej republiky a teda nie sú právoplatné.

S prihliadnutím na aktuálny stav, nie je možné predpokladať skončenie mimoriadnej situácie a taktiež nie je možné povedať, aké všetky opatrenia budú ešte navrhnuté a prijaté. Opäť vám prinášame prehľad parlamentom schválených opatrení, ktoré by mali prinášať pomoc nie len slovenskej ekonomike celkovo, ale aj jednotlivcom zo skupiny zamestnancov.

Ako prvé treba povedať, že sa schválilo splnomocnenie vlády Slovenskej republiky v prípade potreby vydávať nariadenia vlády, ktorými by na obdobie krízovej situácie súvisiacej so šírením ochorenia spôsobeného vírusom COVID-19 a obdobie dvoch mesiacov po jej skončení mohli dočasne upravovať podmienky na čerpanie napr. rôznych sociálnych dávok. Vzhľadom k tomu, že ide naozaj o veľmi závažnú právomoc vlády, je schválené aby vláda mohla využívať túto kompetenciu na zmeny vymedzených oblastí  právnej úpravy iba počas obdobia krízovej situácie a počas trvania dvoch mesiacov po jej skončení.

Udržateľnosť pracovných miest

Zmyslom prijatých noviel zákonov je ochrana zamestnancov a udržanie ich pracovných miest. Predlžuje sa podpora obdobia v nezamestnanosti o jeden mesiac poistencom, ktorí si do uplynutia pôvodného podporného obdobia v čase krízovej situácie, najmä v dôsledku situácie na trhu práce spôsobenej šírením ochorenia, nedokázali nájsť prácu.

Ustanovilo sa pravidlo o možnosti zamestnávateľa prikázať prácu z domu (domácnosti) zamestnanca, ak ide o činnosť, u ktorej je to možné a taktiež  sa ustanovilo právo zamestnanca na výkon práce z domácnosti, a to za podmienky, že to povaha práce umožňuje a že tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody (napr. potreba prítomnosti časti zamestnancov na pracovisku).

Taktiež sa upravuje nariadenie čerpania dovolenky z hľadiska oznamovacej povinnosti zamestnávateľa vopred. Pri osobitných situáciách sa skracuje tento čas na najmenej sedem dní vopred a v prípade dovolenky, ktorá sa prenáša z predchádzajúceho roka sa skrátil tento čas na najmenej dva dni vopred.

Upravila sa ochrana zamestnanca pred skončením pracovného pomeru a ochrana pri návrate do zamestnania, ak zamestnanec využil dôležitú osobnú prekážku v práci na ošetrovanie chorého člena rodiny alebo starostlivosť o dieťa, resp. sa ho týka karanténne opatrenie povinnosť izolácie, a to vzhľadom na to, že v prípade vyššie uvedenej situácie sa podstatne môže predĺžiť trvanie prekážky v práci. Táto ochrana sa má poskytnúť aj na úrovni zamestnanca, ktorý je dočasne pracovne neschopný.

Náhrada mzdy

Spresňujú sa situácie, ktoré nastávajú napr. z dôvodu, že štát zakáže alebo obmedzí prevádzkovanie niektorých obchodov, reštaurácii pre verejnosť z dôvodu úradného rozhodnutia (napr. zabránenie šíreniu ochorení) alebo v dôsledku mimoriadneho stavu, núdzového stavu, výnimočného stavu. To, že zamestnávateľ musí obmedziť svoju činnosť, nepredstavuje situáciu vis major, ale ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa. Zároveň sa upravuje, aby v takejto situácii mohli všetci zamestnávatelia poskytovať náhradu mzdy aj v nižšej sume ako 100 % priemerného zárobku zamestnanca, najmenej však 80 % priemerného mesačného zárobku zamestnanca, a to z dôvodu rozsahu náhrady mzdy, ktorú musia v takýchto prípadoch vyplácať (napr. veľký počet zamestnancov, dlhá doba poskytovania). Zároveň sa ustanovuje, aby suma, ktorú zamestnanec dostane za čas, keď mu patrí náhrada mzdy, nebola nižšia ako minimálna mzda. V zmysle novoprijatej úpravy nie je potrebné, aby zamestnávateľ uzatváral písomnú dohodu so zástupcami zamestnancov ako je tomu za bežných okolností.  Je dôležité, aby navrhovaná zmena nemala vplyv na existujúce dohody v podnikoch o výške náhrady mzdy pri prekážke v práci na strane zamestnávateľa, ktoré sú uzatvorené medzi zamestnávateľmi a zástupcami zamestnancov, čím sa zdôrazňuje význam sociálneho dialógu v čase krízy v podnikoch.

Príspevok na podporu udržania zamestnanosti

V prípade, ak by ste chceli požiadať o príspevok na podporu udržania zamestnanosti v čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a v období po ich skončení je postačujúce, aby ste splnenie podmienok ako sú napr. splnenie daňových povinností, povinností odvodu poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie preukazovali len čestným vyhlásením. Novelizácia taktiež upravuje realizáciou projektov na podporu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a to tak, že záujemcovia sa nemusia registrovať do registra partnerov verejného sektora, čo bolo doteraz povinné, z dôvodu zrýchlenej administratívy pri pomoci zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám, ktorých zasiahli dopady súčasnej krízy.

BOZP, rekondičné pobyty, úradné skúšky

V prípade, že ste prijali nových zamestnancov, preložili ste ich na iné pracovisko, zaradili alebo previedli na inú prácu, novelou zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci sa v prechodných ustanoveniach schválil odklad povinnosti vykonať oboznamovanie zamestnancov s predpismi BOZP. Taktiež sú zrušené lehoty na účasť na rekondičných pobytoch, lehoty na vykonanie povinných lekárskych preventívnych prehliadok, ktoré sú nevyhnutné pre zachovanie platnosti dokladov o odbornej spôsobilosti; lehôt na absolvovanie aktualizačných odborných príprav, lehoty na vykonanie úradných skúšok, odborných prehliadok a odborných skúšok a kontrol pracovných prostriedkov. Cieľom je odbremeniť zamestnávateľov a podnikateľov v čase krízovej situácie od plnenia povinností vyplývajúcich im zo zákona, ktoré objektívne, a to aj vzhľadom na prijaté opatrenia v krízovej situácii, nie je možné splniť alebo by to bolo obzvlášť náročné, či neprimerane zaťažujúce, napr. z dôvodu zákazu hromadných podujatí, nie je možné realizovať hromadné oboznamovanie zamestnancov v oblasti BOZP, do úvahy neprichádza ani účasť zamestnancov na rekondičných pobytoch. V prípade držiteľov osvedčení, preukazov a dokladov zas absolvovanie kolektívnych aktualizačných odborných príprav, či podrobenie sa lekárskym preventívnym prehliadkam, ktoré sú vzhľadom na vyťaženosť zdravotníckych pracovníkov v tejto chvíli vylúčené. V súčasnej situácii sú obmedzené aj možnosti zabezpečovania úradných skúšok, odborných prehliadok a odborných skúšok a kontrol vyhradených technických zariadení a strojov, či už z dôvodu nedostatku vlastných zamestnancov alebo dodávateľských služieb, na ktoré malo dopad aj takmer generálne uzatvorenie všetkých prevádzok poskytujúcich služby.

Lehoty

V prípade, ak koniec lehoty na splnenie určitej povinnosti alebo vykonanie určitého úkonu pripadne na ktorýkoľvek deň v rámci jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie, umožňuje sa zamestnávateľovi alebo držiteľovi platného dokladu splniť túto povinnosť kedykoľvek v priebehu tohto jedného mesiaca, tzn. najneskôr na 30 alebo 31 deň, aj keď lehota uplynie skôr. V súvislosti s novými ustanoveniami bola formulovaná aj podmienka, v zmysle ktorej sa  splnenie povinnosti alebo vykonanie potrebného úkonu nevyžaduje vtedy, ak nie je objektívne možné ich splnenie. Nová úprava reaguje na opatrenia prijímané v čase mimoriadnej situácie práve v záujme ochrany verejného zdravia, ako aj zdravia zamestnancov.

V prípade ak by ste mali akékoľvek otázky ohľadom novelizovaných právnych úprav, neváhajte nás kontaktovať na office@emineopartners.sk,
alebo telefonicky: +421 (0)2 210 28 210.

Vyššie uvedené informácie na tejto webovej stránke slúžia na získanie základného prehľadu o daňových, účtovných a právnych predpisoch. V žiadnom prípade neslúžia ako návod pre ich aplikáciu v praxi, ktorá sa môže výrazne odlišovať od platných právnych predpisov v danom čase. Informácie na tejto webovej stránke negarantujú právne, účtovné, daňové či iné odborné poradenstvo alebo služby. Informácie ako také by nemali byť brané ako náhrada za odborné konzultácie s účtovnými, daňovými, právnymi či inými poradcami. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nezodpovedá a nenesie zodpovednosť za prípadne nezrovnalosti, opomenutia a výsledky získané na základe použitia týchto informácií. Všetky informácie a príklady sú poskytované bez akejkoľvek záruky na ich aplikovateľnosť v praxi. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nie je povinná reflektovať platné právne predpisy na informácie a príklady poskytnuté na tejto webovej stránke.