Skip to main content
Marcel 1

Ing. Marcel Muráni, daňový poradca

Parlamentu Slovenskej republiky bol dňa 04.06.2020 doručený vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z., ktorého účelom bolo zamedziť ďalším negatívnym dopadom súvisiacich so šírením vírusu COVID-19. Tento návrh zákona bol schválený dňa 09.06.2020.

Vyššie uvedený návrh zákona podporuje podnikateľov, ktorí predávajú tovar alebo poskytujú služby konečným spotrebiteľom alebo vykonávajú podnikateľskú činnosť na trhových miestach a to v priestoroch, ktoré užívajú na základe nájomnej zmluvy. Kumulatívne s touto podmienkou musí byť splnené aj nasledovné:

  1. Odovzdanie predmetu nájmu, a teda nájomcove právo užívať nehnuteľnosť, vzniklo najneskôr od 01.02.2020. Treba poznamenať, že v zmysle návrhu zákona sa na zmeny nájomnej zmluvy alebo obdobnej zmluvy podľa právneho poriadku iného štátu, ku ktorým došlo po 12. marci 2020 sa na účely dotácie na nájomné neprihliada;
  2. Využitie predmetu nájmu bolo dohodnuté na účel, ktorý bol znemožnený uzavretím predmetu nájmu v zmysle prijatých opatrení súvisiacich s pandémiou spôsobenou vírusom COVID-19 a to najmä opatrenia prijaté na úseku verejného zdravotníctva, Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvarom vedúceho hygienika rezortu pre oblasť civilného letectva,  zriaďovateľmi  škôl a školských zariadení alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej „obdobie sťaženého užívania“) (dotácia na nájomné sa neposkytuje poskytovateľovi ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorému sa poskytuje úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť).

Žiadosť o dotáciu predkladá prenajímateľ na základe dohody s nájomcom, na prenajímateľov účet. Podotýkame, že k žiadosti nie je potrebné prikladať žiadnu dohodu alebo dodatok k nájomnej zmluve o zľave z nájomného, vzhľadom k tomu, že samotná žiadosť slúži ako takáto dohoda alebo dodatok. Nájomca je povinný prenajímateľovi poskytnúť potrebnú súčinnosť za účelom podania žiadosti a následného poskytnutia dotácie na nájomné. V prípade ak bude dotácia udelená, Ministerstvo hospodárstva SR zašle prenajímateľovi a nájomcovi oznámenie o schválení dotácie. Podľa informácií z internetovej stránky Ministerstva hospodárstva ku dňu 16.06.2020, je predpokladaný termín podávania žiadostí stanovený na 22.06.2020 prostredníctvom portálu www.slovensko.sk. Ak dotácia na nájomné presahuje 100 000 EUR, je prenajímateľ povinný v žiadosti označiť jeho konečného užívateľa výhod. V prípade ak nájomca riadne uhrádzal nájomné, má sa za to, že v prípade ak jeho prenajímateľ požiada o dotáciu, môže si nájomca uplatniť právo na úhradu nájomného v splátkach za ekvivalentné obdobie v budúcnosti.

Ak sa prenajímateľ s nájomcom nedohodnú na zľave z nájomného a sú splnené vyššie uvedené podmienky, má nájomca možnosť uhradiť zvyšné nájomné v 48 rovnako vysokých mesačných splátkach. Ak sa prenajímateľ s nájomcom dohodnú na znížení nájmu počas obdobia sťaženého užívania, môže nájomca neuhradené nájomné znížené o zľavu z nájomného a výšku poskytnutej dotácie na nájomné, uhrádzať najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach.

V zmysle návrhu zákona je dotácia nájomcovi poskytnutá vo výške v „akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania; to platí aj pre verejnoprávne inštitúcie a iné právnické osoby zriadené zákonom. Ak je prenajímateľom správca majetku štátu, nájomné sa znižuje na polovicu.“

Pre lepšie porozumenie uvádzame praktický príklad:

Dňa 01.12.2019 prenajímateľ s nájomcom uzatvorili nájomnú zmluvu, predmetom ktorej bolo odovzdanie nebytového priestoru v ten istý deň, a v ktorom mal nájomca poskytovať kozmetické služby s výškou nájmu 1000 EUR, bez energií. Počas obdobia sťaženého užívania sa prenajímateľ s nájomcom dohodli na znížení nájmu o 20% z celkovej výšky nájmu. Nájomca zaplatí 60% z nájmu (600 EUR) a dotácia bude poskytnutá vo výške 20% z celkového nájmu (200 EUR) – vo takej istej výške ako bola poskytnutá zľava (najviac však do výšky 50% z celkovej výšky nájmu).

Ako je uvedené vyššie, navrhovaná právna úprava je nastavená tak, že favorizuje nájomcov, ktorým dokáže štát prispieť až do výšky 50% z výšky nájmu po zľave a pomáha im prekonať toto náročné obdobie. Z pohľadu prenajímateľa ide o administratívnu záťaž. Avšak vidíme jednu výhodu, a to, že peniaze pokrývajúce výšku zľavneného nájmu od štátu by mal dostať prenajímateľ obratom (pripomíname „by mal dostať“) a nemusí čakať na postupné plnenie rozložené do 48 mesačných splátok.

V prípade ak by ste mali akékoľvek otázky ohľadom novelizovaných právnych úprav, neváhajte nás kontaktovať na office@emineopartners.sk, alebo telefonicky: +421 (0)2 210 28 210.

Vyššie uvedené informácie na tejto webovej stránke slúžia na získanie základného prehľadu o daňových, účtovných a právnych predpisoch. V žiadnom prípade neslúžia ako návod pre ich aplikáciu v praxi, ktorá sa môže výrazne odlišovať od platných právnych predpisov v danom čase. Informácie na tejto webovej stránke negarantujú právne, účtovné, daňové či iné odborné poradenstvo alebo služby. Informácie ako také by nemali byť brané ako náhrada za odborné konzultácie s účtovnými, daňovými, právnymi či inými poradcami. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nezodpovedá a nenesie zodpovednosť za prípadne nezrovnalosti, opomenutia a výsledky získané na základe použitia týchto informácií. Všetky informácie a príklady sú poskytované bez akejkoľvek záruky na ich aplikovateľnosť v praxi. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nie je povinná reflektovať platné právne predpisy na informácie a príklady poskytnuté na tejto webovej stránke.