Skip to main content
vladimira macuhova skusena danova poradkyna

Vladimíra Mačuhová, daňový poradca

Koncom októbra schválila NR SR novelu daňového poriadku, v rámci ktorej sa menil aj zákon o DPH. V tomto blogu Vám prinášame najdôležitejšie informácie k tejto zmene.

Platiteľ DPH je do 30.11.2021 povinný oznámiť svoje bankové účty Finančnej správe

Toto opatrenie sa týka platiteľov dane registrovaných podľa § 4 (štandardná DPH registrácia), ktorí budú povinní od 15.11.2021 oznamovať Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky čísla bankových účtov, ktoré využívajú na vykonávanie svojej ekonomickej činnosti (na podnikanie v zmysle zákona o DPH).  Finančné riaditeľstvo SR bude zverejňovať a aktualizovať zoznam týchto bankových účtov na svojej webovej stránke.

Taktiež budú tieto daňové subjekty povinné oznámiť FR SR všetky zmeny týkajúce sa bankových účtov ako napríklad doplnenie novozriadeného účtu, ktorý bude používaný na podnikanie alebo zrušenie bankového účtu. Takéto oznámenie bude musieť daňový subjekt podať na základe tlačiva, ktoré vyhotoví a zverejní FR SR na svojej webovej stránke. Keďže FR SR už pozná niektoré bankové účty daňových subjektov tak toto tlačivo bude predvyplnené o tieto známe bankové účty, z ktorých si už platiteľ DPH určí, ktoré účty slúžia na podnikanie alebo si ho môže doplniť o nový bankový účet.

Od 1.1.2022 bude v platnosti, že nadmerné odpočty na DPH budú môcť byť vrátené len na registrované bankové účty, ktoré sa nachádzajú v zozname bankových účtov. V prípade, že platiteľ dane nebude mať registrovaný bankový účet tak sa mu nadmerný odpočet vráti do 10 dní odo dňa, kedy oznámi správcovi dane číslo bankového účtu.

Ak odberateľ uhradí faktúru na iný ako zverejnený účet, ručí za daň, ktorú neodviedol dodávateľ

Od 1.1.2022 sa rozširuje ručenie za daň o ďalšiu skutočnosť. Odberateľ ručí za daň uvedenú na faktúre okrem iného aj v prípade, že úhradu faktúry vykoná odberateľ platbou na iný účet, ako je bankový účet dodávateľa zverejnený v zozname Finančnej správy.

Z danej skutočnosti vyplýva, že odberateľ si musí ešte pred úhradou overiť, či daný bankový účet je registrovaný na FR SR a v prípade, že nie je registrovaný, potom buď bude vystavený riziku ručenia alebo upozorní svojho dodávateľa, ktorý zabezpečí nápravu alebo  využije možnosť tzv. split payment.

Aktuálne platné dôvody ručenia sú:

  • Cena za tovar alebo službu je bez ekonomického opodstatnenia neprimerane vysoká alebo nízka.
  • Dodania medzi v zákone uvedenými spriaznenými osobami.

Odberateľ môže zaplatiť daň priamo daňovému úradu („split payment“) namiesto dodávateľovi

Súčasťou novely zákona DPH je aj možnosť tzv. split payment, ktorý bude v platnosti od 1.1.2022. Môžeme ho definovať ako rozdelenie platby dodávateľskej faktúry so slovenskou  DPH. Dané rozdelenie platby je možné využiť v prípade nespoľahlivého dodávateľa, pričom odberateľ (platiteľ DPH) rozdelí platbu fakturovanej sumy na dve časti:

  1. Základ dane faktúry, ktorú zaplatí dodávateľovi
  2. Sumu DPH zaplatí priamo na účet štátneho rozpočtu, a to na osobný účet daňovníka vedený DU. Túto platbu označí podnikateľ tak, ako keby bola platená samotným dodávateľom.

Cieľom tohto rozdelenia platby je vyhnúť sa situácii, kde odberateľ ručí za DPH, ktorú má odviesť dodávateľ. Túto možnosť rozdelenia platby bude možné využiť pri úhrade faktúry až do momentu, keď daňový úrad doručí odberateľovi rozhodnutie o povinnosti zaplatiť nezaplatenú daň za dodávateľa.

Pokiaľ odberateľ zaplatí daň za dodávateľa na jeho účet na DU a súčasne aj dodávateľ uhradí daň, tak daň uhradená odberateľom bude považovaná za daňový preplatok dodávateľa. To isté platí aj v prípade, kedy odberateľ zaplatí vyššiu daň ako je celková splatná daň dodávateľa za zdaňovacie obdobie.

Za účelom eliminácie rizika ručenia za DPH neodvedenú dodávateľmi odporúčame platiteľom prehodnotiť procesy pri spracovaní faktúr, pri preverovaní dodávateľových transakcií a archiváciu súvisiacich informácií pre účely prípadnej daňovej kontroly alebo aplikácie inštitútu ručenia. Radi Vám so správnym nastavením pomôžeme.

Vyššie uvedené informácie na tejto webovej stránke slúžia na získanie základného prehľadu o daňových, účtovných a právnych predpisoch. V žiadnom prípade neslúžia ako návod pre ich aplikáciu v praxi, ktorá sa môže výrazne odlišovať od platných právnych predpisov v danom čase. Informácie na tejto webovej stránke negarantujú právne, účtovné, daňové či iné odborné poradenstvo alebo služby. Informácie ako také by nemali byť brané ako náhrada za odborné konzultácie s účtovnými, daňovými, právnymi či inými poradcami. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nezodpovedá a nenesie zodpovednosť za prípadne nezrovnalosti, opomenutia a výsledky získané na základe použitia týchto informácií. Všetky informácie a príklady sú poskytované bez akejkoľvek záruky na ich aplikovateľnosť v praxi. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nie je povinná reflektovať platné právne predpisy na informácie a príklady poskytnuté na tejto webovej stránke.