Skip to main content
Marcel 1

Marcel Muráni, daňový poradca

Komu a kedy vzniká povinnosť podať daňové priznanie za rok 2021

Daňovník, fyzická alebo právnická osoba, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov (ďalej len „daňové priznanie“) za rok 2021, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy zaň presiahli sumu 2255,72 EUR. Zdaniteľným príjmom je akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí u daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (t. j. rezident SR).

Daňovník  má povinnosť podať daňové priznanie v lehote troch kalendárnych mesiacov od konca zdaniteľného obdobia. Zdaňovacie obdobie fyzickej osoby je kalendárny rok. Zdaňovacie obdobie právnickej osoby je kalendárny alebo hospodársky rok.

Daňovník, ktorého zdaňovacie obdobie je kalendárny rok, má za rok 2021 povinnosť podať daňové priznanie do 31.03.2022 a v rovnakej lehote zaplatiť daň.

Ako si môže daňovník predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania

Lehotu na podanie daňového priznania si môže daňovník predĺžiť jednoduchým oznámením, ktoré podá daňovému úradu v zákonnej lehote na podanie daňového priznania.

Lehotu na podanie daňového priznania je možné predĺžiť najviac o:

  • tri celé kalendárne mesiace, alebo
  • šesť celých kalendárnych mesiacov, ak daňovník dosiahol príjmy zo zdrojov v zahraničí.

Novú lehotu na podanie daňového priznania je možné stanoviť iba na koniec kalendárneho mesiaca. V tejto novej lehote je daň aj splatná. Predĺženú lehotu nie je možné opätovne predĺžiť.

Daňovníci, ktorí sú v konkurze alebo likvidácii, predlžujú zákonnú lehotu na podanie daňového priznania podaním žiadosti. Na základe tejto žiadosti môže správca dane rozhodnutím predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania najviac o tri kalendárne mesiace.

Ako správne vyplniť a podať oznámenie o predĺžení lehoty na podanie priznania ?

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podáva daňovník elektronicky na štruktúrovanom tlačive, ktoré je zverejnené na webovom sídle Finančnej správy pod číslom OZN493v20.

Daňovníci, ktorí nemajú povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky, môžu oznámenie poslať aj poštou. Pre určenie lehoty podania oznámenia je rozhodujúci deň podania (napr. na pošte).

V tlačive sa uvádza:

  • daňové identifikačné číslo daňovníka, ktorý podáva oznámenie;
  • zdaňovacie obdobie, za ktoré chce daňovník predĺžiť lehotu;
  • údaje o daňovníkovi podľa predtlače;
  • vyznačenie, či sa predlžuje lehota o najviac tri mesiace alebo o najviac šesť mesiacov;
  • nová, daňovníkom zvolená lehota, ktorá končí posledným dňom príslušného kalendárneho mesiaca. V novej lehote je daň aj splatná.

Vyššie uvedené informácie na tejto webovej stránke slúžia na získanie základného prehľadu o daňových, účtovných a právnych predpisoch. V žiadnom prípade neslúžia ako návod pre ich aplikáciu v praxi, ktorá sa môže výrazne odlišovať od platných právnych predpisov v danom čase. Informácie na tejto webovej stránke negarantujú právne, účtovné, daňové či iné odborné poradenstvo alebo služby. Informácie ako také by nemali byť brané ako náhrada za odborné konzultácie s účtovnými, daňovými, právnymi či inými poradcami. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nezodpovedá a nenesie zodpovednosť za prípadne nezrovnalosti, opomenutia a výsledky získané na základe použitia týchto informácií. Všetky informácie a príklady sú poskytované bez akejkoľvek záruky na ich aplikovateľnosť v praxi. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nie je povinná reflektovať platné právne predpisy na informácie a príklady poskytnuté na tejto webovej stránke. 

Dohodnite si stretnutie
s daňovým poradcom

Kontaktujte nás