Skip to main content
Marcel 1

Marcel Muráni, daňový poradca

Takzvaná smernica 2. piliera, ktorú predstavila Európska komisia má za cieľ implementovať väčšinu GloBE pravidiel, ktorú publikovalo OECD s potrebnými úpravami na zabezpečenie súladu s právom EÚ.

Cieľom je zabezpečiť, aby zisky veľkých nadnárodných skupín podliehali efektívnej sadzbe dane vo výške 15% v každej jurisdikcii, kde pôsobia.

Navrhovaná smernica zavádza pravidlá na zabezpečenie efektívnej sadzby dane  – tzv. pravidlá zhrnutia príjmu (Income Inclusion Rule – IIR) a pravidlo nedostatočne zdanenej platby (Undertaxed Payment Rule – UTRP).

Pravidlo zhrnutia príjmu – IIR ukladá dodatočnú daň, ak efektívna daňová sadzba pre subjekty v určitej jurisdikcii nedosahuje minimum 15%. Uplatní sa na materský subjekt v EÚ, aby sa zdanenie zosúladilo s minimálnou efektívnou sadzbou dane 15%.

Pravidlo nedostatočne zdanenej platby – UTRP funguje ako pravidlo zabezpečenia. Uplatňuje sa v situácii, keď má napríklad skupina sídlo v krajine mimo EÚ a táto krajina nestanovuje minimálnu sadzbu. Výpočet a určenie dorovnávacej dane vychádza z počtu zamestnancov a účtovnej hodnoty hmotného majetku.

Na koho sa bude smernica vzťahovať?

Smernica sa bude vzťahovať na subjekty so sídlom v členskom štáte a na subjekty mimo EÚ s materskou spoločnosťou v EÚ, ak konsolidované skupinové príjmy presahujú 750 miliónov EUR v dvoch z posledných štyroch po sebe nasledujúcich fiškálnych rokov. Okrem toho sa bude vzťahovať aj na veľké domáce skupiny, v ktorých sa všetky subjekty nachádzajú v jednom členskom štáte EÚ.

Ako sa vypočíta efektívna daňová sadzba?

Efektívna daňová sadzba je stanovená pre každú jurisdikciu vydelením daní zaplatených subjektmi v jurisdikcii a ich príjmom. Ak je efektívna daňová sadzba pre subjekty v konkrétnej jurisdikcii nižšia ako 15 % minimum, tak sa aktivujú pravidlá 2. piliera a skupina musí zaplatiť dodatočnú daň, aby sa sadzba zvýšila na 15 %. Táto dodatočná daň je známa ako „pravidlo zahrnutia príjmu“. Toto navýšenie platí bez ohľadu na to, či sa dcérska spoločnosť nachádza v krajine, ktorá podpísala medzinárodnú dohodu OECD alebo nie.Výpočty vykoná hlavný materský subjekt, pokiaľ mu skupina nepridelí iný subjekt.

Čo ak má skupina sídlo v krajine mimo EÚ, kde sa neuplatňuje minimálna sadzba?

Ak globálnu minimálnu sadzbu neuloží krajina mimo EÚ, v ktorej má sídlo subjekt skupiny, členské štáty uplatnia „pravidlo o nedostatočne zdanených platbách“. Znamená to, že členský štát bude efektívne vyberať časť doplňujúcej dane splatnej na úrovni celej skupiny, ak niektoré jurisdikcie, v ktorých sídlia subjekty skupiny, zdaňujú pod minimálnou úrovňou a neukladajú žiadnu doplňujúcu daň. Výška dorovnávacej dane, ktorú členský štát vyberie od subjektov skupiny na svojom území, sa určuje podľa vzorca na základe zamestnancov a majetku.

Správne ustanovenia

Každý zakladajúci subjekt nadnárodnej skupiny so sídlom v členskom štáte EÚ je povinný podávať ročné doplňujúce daňové informačné priznanie, pokiaľ sa toto daňové priznanie nepodáva v inej jurisdikcii, s ktorou má členský štát EÚ dohodu o výmene informácií.

Smernica tiež stanovuje pokutu vo výške 5% z obratu zakladajúceho subjektu v prípade nesplnenia povinnosti podania.

Aké sú ďalšie legislatívne kroky?

Ak členské štáty príjmu návrh, vnútroštátna implementácia by mala nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2024.

Vyššie uvedené informácie na tejto webovej stránke slúžia na získanie základného prehľadu o daňových, účtovných a právnych predpisoch. V žiadnom prípade neslúžia ako návod pre ich aplikáciu v praxi, ktorá sa môže výrazne odlišovať od platných právnych predpisov v danom čase. Informácie na tejto webovej stránke negarantujú právne, účtovné, daňové či iné odborné poradenstvo alebo služby. Informácie ako také by nemali byť brané ako náhrada za odborné konzultácie s účtovnými, daňovými, právnymi či inými poradcami. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nezodpovedá a nenesie zodpovednosť za prípadne nezrovnalosti, opomenutia a výsledky získané na základe použitia týchto informácií. Všetky informácie a príklady sú poskytované bez akejkoľvek záruky na ich aplikovateľnosť v praxi. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nie je povinná reflektovať platné právne predpisy na informácie a príklady poskytnuté na tejto webovej stránke. 

Dohodnite si stretnutie
s daňovým poradcom

Kontaktujte nás