Skip to main content
vladimira macuhova skusena danova poradkyna

Vladimíra Mačuhová, daňový poradca

Aktivity a transakcie s krypto-aktívami môžu mať daňové dôsledky aj v oblasti dane z pridanej hodnoty („DPH“), a to aj napriek tomu, že niektoré transakcie s virtuálnymi menami sú mimo DPH.

Dobré správy pre virtuálne meny

Základným „stavebným kameňom“ DPH legislatívy pre virtuálne meny je rozhodnutie Európskeho súdneho dvora („ESD“) vo veci C‑264/14 David Hedqvist, kde pán Hedqvist poskytoval služby zmenárne virtuálnych mien (najmä Bitcoin) prostredníctvom online platformy za štandardné fiat meny. Predmetom sporu bolo, či takéto dodanie služieb je oslobodené od DPH. ESD usúdil, že virtuálne meny sú porovnateľné s klasickými menami, keďže pri oboch typoch mien platí, že ich hlavnou funkciu je funkcia výmenného prostriedku. Súd preto rozhodol, že transakcie zmenárne spočívajúce vo výmene fiat meny za virtuálne meny a naopak za protihodnotu sú transakcie oslobodené od DPH ako finančné služby. Z uvedeného rozsudku potom môžeme vyvodiť záver, že transakcie, ktoré zahŕňajú dodanie tovaru alebo služby výmenou za virtuálnu menu alebo predaj virtuálnej meny sa pre DPH účely budú posudzovať rovnakým spôsobom ako pri fiat mene.

Presun do krypto-sveta

V súčasnosti neexistuje medzinárodne dohodnutá štandardná definícia krypto-aktíva, avšak FATF („Financial Action Trust Force“) definuje „virtuálne aktívum“ ako „digitálne znázornenie hodnoty, ktoré môže byť digitálne obchodované alebo prevádzané a môže byť použité na platobné alebo investičné účely“.

Krypto-aktívum je všeobecný pojem pre digitálne finančné aktíva založené na technológii decentralizovanej databázy (napr. blockchain) a kryptografii ako súčasť ich vnímanej alebo inherentnej hodnoty. Viaceré inštitúcie (vrátane Medzinárodného menového fondu) pritom považujú každé aktívum založené na tejto technológií za krypto-aktívum. Na druhej strane Európska centrálna banka („ECB) považuje za krypto-aktíva iba aktíva v digitálnej podobe, ktoré nereprezentujú finančný nárok, finančný záväzok alebo vlastnícke právo.

Vo všeobecnosti sa krypto-aktíva delia na 3 základné kategórie:

  • Platobné tokeny sú predovšetkým virtuálne meny.
  • Finančné a investičné tokeny, ktoré sú podobné cenným papierom.
  • Úžitkové (utility) tokeny zabezpečujú nárok na konkrétny tovar alebo službu. Môžu napríklad fungovať ako poukaz na určitý tovar alebo službu (aj keď samotný tovar/služba ešte nie je dostupná), vrátane „game“ tokenov.

Majú všetky transakcie s krypto-aktívami rovnaký DPH režim?

Transakcie s krypto-aktívami možno rozdeliť do niekoľkých typov transakcií, ktoré sa posudzujú rozdielne pre DPH účely. Okrem transakcií už spomínaných vyššie v tomto článku sú to aj:

  • dodávky tovarov a služieb podliehajúce štandardne DPH a uhradené prostredníctvom virtuálnych mien;
  • služby týkajúce sa zabezpečenia transakcií vo virtuálnych menách (digitálne peňaženky) ;
  • služby týkajúce sa overovania transakcií vo virtuálnych menách (t. j. ťažba);
  • služby súvisiace so sprostredkovaním poskytované výmennými platformami (burzami) za protihodnotu.

V nasledujúcej tabuľke uvádzame, ako sa jednotlivé transakcie posudzujú z pohľadu DPH podľa prevažujúceho prístupu v členských štátoch EU. (Poznámka: Červenou farbou sú označené prípady, pri ktorých neexituje v SR relevantný právne záväzný legislatívny zdroj ani oficiálny názor štátnych orgánov.)

Aktivita Predmet DPH?
Používanie virtuálnej meny na nákup tovarov/služieb Nie je predmetom DPH
Dodávky tovar/služieb uhradené vo virtuálnej mene Posudzujú sa ako akékoľvek iné dodania podliehajú DPH za protihodnotu nakupované za fiat peniaze
Služby zmenárne virtuálnej meny Je predmetom DPH, avšak sú to oslobodené finančné služby
Služby digitálnej peňaženky

Nie je predmetom DPH, ak je zdarma

Sú predmetom DPH, ak poskytovateľ digitálnej peňaženky spoplatní službu – posudzuje sa potom, či je možné ich oslobodiť ako finančné služby

Ťažba virtuálnej meny Skôr nie je predmetom DPH (rôzny výklad v jednotlivých štátoch EU)
Služby sprostredkovania poskytované výmennými platformami Zdaniteľné, nie je oslobodená finančná služba
Finančné a investičné tokeny DPH režim aplikovaný podľa aktíva, ktoré predstavujú
Úžitkové (utility) tokeny Môžu sa zdaňovať ako jednoúčelový alebo viacúčelový poukaz, prípadne podliehať DPH ako dodanie tovaru alebo služba

 Ak som fyzická osoba, nemám s DPH problém. Naozaj?

Pre účely DPH nie je podstatné, či má fyzická osoba – občan napr. živnosť, ale podstatné je, či vykonáva ekonomickú aktivitu v zmysle definície DPH. Ekonomickou aktivitou je nezávisle vykonávaná akákoľvek ekonomická činnosť bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti, ak sa ňou dosahujú príjmy. T.j. aj aktivity v oblasti transakcii s krypto-aktívami môžu mať za následok vznik povinnosti registrovať sa na DPH, platiť DPH a ďalšie povinnosti zo zákona, a to v prípade, že príslušná aktivita je predmetom DPH a osoba prekročí obrat stanovený zákonom.

Vyššie uvedené informácie na tejto webovej stránke slúžia na získanie základného prehľadu o daňových, účtovných a právnych predpisoch. V žiadnom prípade neslúžia ako návod pre ich aplikáciu v praxi, ktorá sa môže výrazne odlišovať od platných právnych predpisov v danom čase. Informácie na tejto webovej stránke negarantujú právne, účtovné, daňové či iné odborné poradenstvo alebo služby. Informácie ako také by nemali byť brané ako náhrada za odborné konzultácie s účtovnými, daňovými, právnymi či inými poradcami. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nezodpovedá a nenesie zodpovednosť za prípadne nezrovnalosti, opomenutia a výsledky získané na základe použitia týchto informácií. Všetky informácie a príklady sú poskytované bez akejkoľvek záruky na ich aplikovateľnosť v praxi. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nie je povinná reflektovať platné právne predpisy na informácie a príklady poskytnuté na tejto webovej stránke.