Skip to main content
vladimira macuhova skusena danova poradkyna

Vladimíra Mačuhová, daňový poradca

Ak ako fyzická osoba vlastníte priamo alebo nepriamo podiely v spoločnostiach v zahraniční, môže sa stať, že budete povinní odviesť zo svojho podielu na zisku tejto spoločnosti 25 – 70 % daň, aj keď vám nebudú vyplatené  dividendy. Nastať môže aj situácia, že budete povinní odviesť daň opakovane z už zdaneného zisku.

Pripravili sme pre vás sériu článkov k téme zdaňovania príjmov fyzických osôb pri kontrolovaných zahraničných spoločnostiach („CFC“ z angl. „Controlled Foreign Company Rules“). V prvom diely uvedieme základné pravidlá CFC dane a v pokračovaniach sa môžete tešiť na modelové príklady.

S účinnosťou od 1.1.2022 sú v zákone o dani z príjmov zavedené nové pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti pre fyzické osoby – daňových rezidentov SR. Za určitých okolností sa zdaní fiktívna dividenda 25% sadzbou (alternatívne dokonca 35% pri nespolupracujúcich jurisdikciách), t.j. zdaní sa na fyzickú osobu pripadajúci podiel z výsledku hospodárenia zahraničnej osoby znížený o daň z príjmov zaplatenú zahraničnou spoločnosťou, a to pri priamej aj nepriamej účasti. Toto platí bez ohľadu na to, či sú dividendy vyplatené alebo nie.

CFC pravidlá sa aplikujú v prípade, že:

  • priamy alebo nepriamy (aj odvodený) podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach alebo zisku je najmenej 10%, pričom výška podielu fyzickej osoby sa posudzuje spolu s jej závislými osobami a súčasne
  • zahraničná spoločnosť je daňovníkom nespolupracujúceho štátu alebo
  • pomer medzi preukázateľne zaplatenou daňou z príjmov a výsledkom hospodárenia zahraničnej spoločnosti je menej ako 10 %.

CFC pravidlá sa neaplikujú ak je splnená aspoň jedna z týchto výnimiek:

  1. Celková hodnota podielov na výsledkoch hospodárenia všetkých zahraničných spoločností nepresiahne 100 000 eur.
  2. CFC pravidlá sa aplikujú už na úrovni právnickej osoby, v ktorej má fyzická osoba účasť.
  3. Kontrolovaná zahraničná spoločnosť nie je daňovníkom nespolupracujúceho štátu a súčasne fyzická osoba preukáže, že zisk dosiahla kontrolovaná zahraničná spoločnosť skutočne vykonávanou ekonomickou činnosťou, na ktorú má v danom štáte personálne vybavenie, priestorové vybavenie, hmotný majetok a nehmotný majetok.

Zákon umožňuje pri reálnom vyplatení dividend zohľadniť už v minulosti zaplatenú CFC daň a pri predaji obchodného podielu je možné aj vrátenie dane (ako daňového preplatku), avšak toto platí len pri priamom podiele.

Pri nepriamom podiele nie je možné započítanie dane a teda sa pri reálnom vyplatení dividendy fyzickej osobe hradí 7% alebo 35% daň (podľa štátu odkiaľ dividenda pritečie) z ekonomicky toho istého príjmu už raz zdaneného CFC daňou vo výške 25% alebo 35%.

Vyššie uvedené informácie na tejto webovej stránke slúžia na získanie základného prehľadu o daňových, účtovných a právnych predpisoch. V žiadnom prípade neslúžia ako návod pre ich aplikáciu v praxi, ktorá sa môže výrazne odlišovať od platných právnych predpisov v danom čase. Informácie na tejto webovej stránke negarantujú právne, účtovné, daňové či iné odborné poradenstvo alebo služby. Informácie ako také by nemali byť brané ako náhrada za odborné konzultácie s účtovnými, daňovými, právnymi či inými poradcami. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nezodpovedá a nenesie zodpovednosť za prípadne nezrovnalosti, opomenutia a výsledky získané na základe použitia týchto informácií. Všetky informácie a príklady sú poskytované bez akejkoľvek záruky na ich aplikovateľnosť v praxi. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nie je povinná reflektovať platné právne predpisy na informácie a príklady poskytnuté na tejto webovej stránke.